با استدلالی مشابه با نتایج بررسی سه فرضیه قبلی از جدول فوق می توان نتیجه گرفت فرضیه ۱۹ و ۲۰رد و فرضیه ۲۱ تأیید می گردد.یعنی:
۱۹- بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و یادگیری رابطه معناداری وجود ندارد.
۲۰- بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و یادگیری رابطه معناداری وجود ندارد.
۲۱- بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.
۴-۳-۸ آزمون ۳ فرضیه هشتم تحقیق:
به همین ترتیب در مورد فرضیه های ۲۲و۲۳و۲۴ داریم:

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و خلاقیت و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و خلاقیت و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و خلاقیت و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد.

این سه فرضیه به کمک معادله رگرسیون زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
خلاقیت و نوآوری))=a+ B1(آموزشی)+B2(پژوهشی)+B3((درمانی
همانند موارد قبل فرضیه های پژوهشی به فرضیات آماری قابل آزمون تبدیل می شوند. وآزمون قرار
می گیرند. پس ازبررسی مفروضات رگرسیون فرضیه ها مورد آزمون قرار می گیرند.
آزمون دوربین- واتسون:
مقدار آماره آزمون دوربین واتسون ۷۱۲/۱ می‌باشد که در بازه مناسب قرار دارد و در نتیجه بین خطاها همبستگی وجود ندارد. جدول زیر به ترتیب خطای معیار، ضریب تعدیل شده، ضریب تعیین و ضریب همبستگی چندگانه را تخمین می‌زند. با توجه به ضریب تعیین به دست آمده از خروجی آزمون ۰۸۳/۰ از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل موجود در مدل توجیه می‌شود. که این مقدار حاکی از برآزنده بودن مدل در جامعه مورد مطالعه نیز می‌باشد.
جدول ۴-۳۵ آزمون رگرسیون جهت متغیرهای آموزشی، پژوهشی، درمانی و خلاقیت و نوآوری

دوربین – واتسون خطای معیار ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چند گانه
۷۱۲/۱ ۶۹۴۸۹/۰ ۰۸۳/۰ ۱۰۲/۰ ۳۱۹/۰

بررسی نرمال بودن خطاها:
نمودار ۴-۸ هیستوگرام نرمال بودن خطاها
نمودار فوق، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می‌پردازد طبق این فرض می‌باید، خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند. به عبارت دیگر  باشد. که طبق نمودار فوق مشاهده می‌شود مقدار میانگین نزدیک به صفر و انحراف معیار نیز نزدیک به یک (۹۹/۰) می‌باشد. با توجه به این نمودار فرض نرمال بودن خطا برای متغیر تایید می‌گردد. بعد از آزمودن فرضیات لازم برای کاربرد رگرسیون، ادعا های محقق را با روش رگرسیون خطی آزمون می‌کنیم. همان گونه که قبلاً گفته شد شیوه کار رگرسیون به این صورت است که ابتدا معنی داری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار می‌گیرد که این کار توسط جدول ANOVA صورت می‌گیرد، سپس باید معنی داری ضریب متغیر مستقل بررسی شود که این کار با استفاده از جدول ضرایب صورت می‌گیرد. نتیجه آزمون شامل چند خروجی می‌باشد که به ترتیب تشریح ‌می‌شوند. جدول زیرمتغیر مستقل وارد شده، حذف شده و روش مورد استفاده در رگرسیون را نشان می‌دهد.
جدول ۴-۳۶ نحوه ورود متغیرهای مستقل و وابسته

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.