۰۶۳/۰

رد

با استدلالی مشابه با نتایج بررسی سه فرضیه قبلی از جدول فوق می توان نتیجه گرفت فرضیه ۱۶ رد و ۱۷تأیید و فرضیه ۱۸ رد می گردد.یعنی:
۱۶- بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و مشارکت رابطه معناداری وجود ندارد.
۱۷- بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.
۱۸- بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و مشارکت رابطه معناداری وجود ندارد.
۴-۳-۷ آزمون ۳ فرضیه هفتم تحقیق:
به همین ترتیب در مورد فرضیه های ۱۹و۲۰و۲۱ داریم:

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.

این سه فرضیه به کمک معادله رگرسیون زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
یادگیری))=a+ B1(آموزشی) +B2(پژوهشی)+B3(درمانی)
همانند موارد قبل فرضیه های پژوهشی به فرضیات آماری قابل آزمون تبدیل می شوند. وآزمون قرار
می گیرند. پس ازبررسی مفروضات رگرسیون فرضیه ها مورد آزمون قرار می گیرند.
آزمون دوربین- واتسون:
مقدار آماره آزمون دوربین واتسون ۱۲۵/۲ می‌باشد که در بازه مناسب قرار دارد و در نتیجه بین خطاها همبستگی وجود ندارد. جدول زیر به ترتیب خطای معیار، ضریب تعدیل شده، ضریب تعیین و ضریب همبستگی چندگانه را تخمین می‌زند. با توجه به ضریب تعیین به دست آمده از خروجی آزمون ۱۴۷/۰ از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل موجود در مدل توجیه می‌شود. که این مقدار حاکی از برازنده بودن مدل در جامعه مورد مطالعه نیز می‌باشد.
جدول ۴-۳۱ آزمون رگرسیون جهت متغییرهای آموزشی، پژوهشی، درمانی و یادگیری

دوربین – واتسون خطای معیار ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چند گانه