پژوهشی

۳۵۶/۰

۱۴۳/۰

۲۵۱/۰

۴۹۳/۲

۰۱۴/۰

تأیید

درمانی

۲۲۴/۰

۱۲۶/۰

۱۶۴/۰

۷۸۰/۱

۰۷۷/۰

رد

با استدلالی مشابه با نتایج بررسی سه فرضیه قبلی از جدول فوق می توان نتیجه گرفت فرضیه ۱۳ رد و ۱۴تأیید و فرضیه ۱۵ رد می گردد.یعنی:
۱۳- بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود ندارد.
۱۴- بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود دارد.
۱۵- بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود ندارد.
۴-۳-۶ آزمون ۳ فرضیه ششم تحقیق:
به همین ترتیب در مورد فرضیه های ۱۶و۱۷و۱۸ داریم:

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.

این سه فرضیه به کمک معادله رگرسیون زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
(مشارکت)= a+ B1(آموزشی) +B2(پژوهشی)+B3(درمانی)
همانند موارد قبل فرضیه های پژوهشی به فرضیات آماری قابل آزمون تبدیل می شوند و آزمون قرار
می گیرند . پس ازبررسی مفروضات رگرسیون فرضیه ها مورد آزمون قرار می گیرند .
آزمون دوربین- واتسون:
مقدار آماره آزمون دوربین واتسون ۱۲۳/۲ می‌باشد که در بازه مناسب قرار دارد و در نتیجه بین خطاها همبستگی وجود ندارد. جدول زیر به ترتیب خطای معیار، ضریب تعدیل شده، ضریب تعیین و ضریب همبستگی چندگانه را تخمین می‌زند. با توجه به ضریب تعیین به دست آمده از خروجی آزمون ۱۶۵/۰ از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل موجود در مدل توجیه می‌شود. که این مقدار حاکی از برازنده بودن مدل در جامعه مورد مطالعه نیز می‌باشد.
جدول ۴-۲۷ آزمون رگرسیون جهت متغییرهای آموزشی، پژوهشی، درمانی و مشارکت

دوربین – واتسون خطای معیار