۱۰۶/۰

۸۳۱/۰

۷۴۵/۱۲

۰۰۰/۰

تایید

پژوهشی

۴۲۶/۰-

۱۵۷/۰

۱۹۵/۰-

۷۰۹/۲-

۰۰۸/۰

تأیید

درمانی

۰۳۵/۰-

۱۳۹/۰

۰۱۷/۰

۲۵۳/۰-

۸۰۱/۰

رد

با استدلالی مشابه با نتایج بررسی سه فرضیه قبلی از جدول فوق می توان نتیجه گرفت فرضیه ۱۰ و ۱۱تأیید و فرضیه ۱۲ رد می گردد.یعنی:
۱۰ -.بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و خط مشی رابطه معناداری وجود دارد.
۱۱- بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی وخط مشی رابطه معناداری وجود دارد.
۱۲- بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و خط مشی رابطه معناداری وجود ندارد.
۴-۳-۵ آزمون ۳ فرضیه پنجم تحقیق:
به همین ترتیب در مورد فرضیه های ۱۳و۱۴و۱۵ داریم:

  1. .بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و درجه تأثیررابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود دارد.

این سه فرضیه به کمک معادله رگرسیون زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
(درجه تأثیر)= a+ B1(آموزشی) +B2(پژوهشی)+B3(درمانی)
سه فرضیه پژوهشی فوق را می توان به صورت زیر به ۶ فرض آماری تبدیل نمود :
۱۳- فرض صفر: بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود ندارد.
ادعابین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود دارد.