• بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و خط مشی رابطه معناداری وجود دارد.
 • این سه فرضیه به کمک معادله رگرسیون زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
  (خط مشی)= a+ B1(آموزشی) +B2(پژوهشی)+B3(درمانی)
  سه فرضیه پژوهشی فوق را می توان به صورت زیر به ۶ فرض آماری تبدیل نمود:
  ۱۰-فرض صفر: بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و خط مشی رابطه معناداری وجود ندارد.
  ادعابین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش وخط مشی رابطه معناداری وجود دارد.
   
  ۱۱-فرض صفر: بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر پژوهش و خط مشی رابطه معناداری وجود ندارد.
  ادعابین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر پژوهش و خط مشی رابطه معناداری وجود دارد.
   
  ۱۲-فرض صفر: بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و خط مشی رابطه معناداری وجود ندارد.
  ادعابین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و خط مشی رابطه معناداری وجود دارد.
   
  آزمون دوربین- واتسون:
  مقدار آماره آزمون دوربین واتسون ۷۱۹/۱ می‌باشد که در بازه مناسب قرار دارد و در نتیجه بین خطاها همبستگی وجود ندارد. جدول زیر به ترتیب خطای معیار، ضریب تعدیل شده، ضریب تعیین و ضریب همبستگی چندگانه را تخمین می‌زند. با توجه به ضریب تعیین به دست آمده از خروجی آزمون ۵۴۵/۰ از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل موجود در مدل توجیه می‌شود. که این مقدار حاکی از برازنده بودن مدل در جامعه مورد مطالعه نیز می‌باشد.
  جدول ۴-۱۹ آزمون رگرسیون جهت متغییرهای آموزشی، پژوهشی، درمانی و خط مشی

  دوربین-واتسون خطای معیار ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چند گانه
  ۷۱۹/۱ ۰۴۵۸/۱ ۵۴۵/۰ ۵۵۴/۰ ۷۴۴/۰

  بررسی نرمال بودن خطاها:
  نمودار ۴-۴ هیستوگرام نرمال بودن خطاها
  نمودار فوق، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می‌پردازد طبق این فرض می‌باید، خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند. به عبارت دیگر  باشد. که طبق نمودار فوق مشاهده می‌شود مقدار میانگین نزدیک به صفر و انحراف معیار نیز نزدیک به یک (۹۹/۰) می‌باشد. با توجه به این نمودار فرض نرمال بودن خطا برای متغیر تایید می‌گردد. بعد از آزمودن فرضیات لازم برای کاربرد رگرسیون، ادعا های محقق را با روش رگرسیون خطی آزمون می‌کنیم. همان گونه که قبلاً گفته شد شیوه کار رگرسیون به این صورت است که ابتدا معنی داری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار می‌گیرد که این کار توسط جدول ANOVA صورت می‌گیرد، سپس باید معنی داری ضریب متغیر مستقل بررسی شود که این کار با استفاده از جدول ضرایب صورت می‌گیرد. نتیجه آزمون شامل چند خروجی می‌باشد که به ترتیب تشریح ‌می‌شوند. جدول زیرمتغیر مستقل وارد شده، حذف شده و روش مورد استفاده در رگرسیون را نشان می‌دهد.
  جدول ۴-۲۰ نحوه ورود متغیرهای مستقل و وابسته

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.