بررسی نرمال بودن خطاها:
نمودار ۴-۳ هیستوگرام نرمال بودن خطاها
نمودار فوق، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می‌پردازد طبق این فرض می‌باید، خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند. به عبارت دیگر  باشد. که طبق نمودار فوق مشاهده می‌شود مقدار میانگین نزدیک به صفر و انحراف معیار نیز نزدیک به یک (۹۹/۰) می‌باشد. با توجه به این نمودار فرض نرمال بودن خطا برای متغیر تایید می‌گردد. بعد از آزمودن فرضیات لازم برای کاربرد رگرسیون، ادعا های محقق را با روش رگرسیون خطی آزمون می‌کنیم. همان گونه که قبلاًگفته شد شیوه کار رگرسیون به این صورت است که ابتدا معنی داری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار می‌گیرد که این کار توسط جدول ANOVA صورت می‌گیرد، سپس باید معنی داری ضریب متغیر مستقل بررسی شود که این کار با استفاده از جدول ضرایب صورت می‌گیرد. نتیجه آزمون شامل چند خروجی می‌باشد که به ترتیب تشریح ‌می‌شوند. جدول زیرمتغیر مستقل وارد شده، حذف شده و روش مورد استفاده در رگرسیون را نشان می‌دهد.
جدول ۴-۱۶ نحوه ورود متغیرهای مستقل و وابسته

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

روش متغیر حذف شده متغیر وارد شده
Enter آموزشی
پژوهشی
درمانی

جدول زیر حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی احتمال صفر بودن ضرایب رگرسیونی است، به عبارتی دیگر این آزمون وجود رابطه خطی میان متغیرهای مستقل و وابسته را می‌آزماید. فرضیه‌های آماری آزمون معنی داری کل مدل رگرسیون به صورت زیر می‌باشد:
: تمام ضرایب رگرسیون برابر صفر است.
: حداقل یکی از ضرایب مخالف صفر است.
جدول ۴-۱۷ تحلیل واریانس رگرسیون نسبت متغیرهای مستقل و وابسته

مدل مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات آماره F سطح معنی داری
۱ میزان تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل ۵۶۹/۲۳ ۳ ۳۲۶/۷ ۳۲۶/۸ ۰۰۰/۰