۴-۳-۳ آزمون ۳ فرضیه سوم تحقیق:
به همین ترتیب در مورد فرضیه های ۷و۸و۹ داریم:

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.

۸ . بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی وانگیزش رابطه معناداری وجود دارد.

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.

این سه فرضیه به کمک معادله رگرسیون زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
(انگیزش)= a+ B1(آموزشی) +B2(پژوهشی)+B3(درمانی)
سه فرضیه پژوهشی فوق را می توان به صورت زیر به ۶ فرض آماری تبدیل نمود :
۷-فرض صفر: بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و انگیزش رابطه معناداری وجود ندارد.
ادعابین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش وانگیزش رابطه معناداری وجود دارد.
 
۸-فرض صفر: بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر پژوهش و انگیزش رابطه معناداری وجود ندارد.
ادعابین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر پژوهش و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.
 
۹-فرض صفر: بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و انگیزش رابطه معناداری وجود ندارد.
ادعابین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.
 
آزمون دوربین- واتسون:
مقدار آماره آزمون دوربین واتسون ۷۸۳/۱ می‌باشد که در بازه مناسب قرار دارد و در نتیجه بین خطاها همبستگی وجود ندارد. با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده از خروجی آزمون ۱۲۹/۰ از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل موجود در مدل توجیه می‌شود. که این مقدار حاکی از برازنده بودن مدل در جامعه مورد مطالعه نیز می‌باشد.
جدول ۴-۱۵ آزمون رگرسیون جهت متغییرهای آموزشی، پژوهشی، درمانی و انگیزش

دوربین-واتسون خطای معیار ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چند گانه
۷۸۳/۱ ۹۷۱/۰ ۱۲۹/۰ ۱۴۶/۰ ۳۸۲/۰