مقدار ثابت

۱۰۶/۰-

۶۶۶/۰

۱۵۹/۰-

۸۷۴/۰

آموزشی

۳۹۲/۰

۱۶۷/۰

۲۱۵/۰

۳۵۴/۲

۰۲۰/۰

تایید

پژوهشی

۱۲۳/۰

۲۴۷/۰

۰۵۰/۰

۵۰۰/۰

۶۱۸/۰

رد

درمانی

۴۱۱/۰

۲۱۸/۰

۱۷۳/۰

۸۸۷/۱

۰۶۱/۰

رد

در مدل رگرسیونی فوق متغیر مستقل آموزشی دارای ضریب رگرسیونی آن ۲۱۵/۰  می باشد به این معنی که به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل آموزشی ، رهبری را ۲۱۵/۰ واحد افزایش می‌دهد و به دلیل اینکه ۳۵۴/۲  می‌باشد و سطح معناداری برابر با ۰۲/۰ و از سطح خطای محقق برابر با ۰۵/۰ کوچکتر است. در نتیجه این میزان ضریب رگرسیونی معنادار خواهد بود و ادعای محقق در سطح اطمینان ۹۵ درصد مبنی بر این که مدیریت منابع انسانی از نظر آموزشی با رهبری نیروی انسانی رابطه معناداری دارد، پذیرفته می‌شود (تایید فرضیه ۴).
متغیر مستقل دیگری که محقق سعی در بررسی رابطه آن با رهبری نیروی انسانی دارد، مدیریت منابع انسانی از نظر پژوهشی است که همانطور که ملاحظه می‌شود از آن جایی که سطح معناداری محاسبه شده توسط کامپیوتر ۶۱۸/۰ و بیشتر از سطح خطای در نظرگرفته شده توسط محقق یعنی ۰۵/۰ است درنتیجه ادعای محقق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین مدیریت منابع انسانی از نظر پژوهشی با رهبری نیروی انسانی پذیرفته نمی‌شود (رد فرضیه ۵).
متغیر مستقل دیگری که محقق سعی در بررسی رابطه آن با رهبری نیروی انسانی دارد، مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی است و همانطور که ملاحظه می‌شود این فرضیه نیز با سطح معناداری محاسبه شده برابر با ۰۶۱/۰ و مقایسه آن با سطح خطای ۰۵/۰در سطح احتمال ۹۵/۰ مورد تأیید قرار نمی گیرد ، در نتیجه ادعای محقق مبنی بر وجود رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی ورهبری نیروی انسانی پذیرفته می‌شود (رد فرضیه ۶).