درمانی

۲۲۲/۰

۰۸۳/۰

۲۲۴/۰

۶۶۷/۲

۰۰۹/۰

تایید

در مدل رگرسیونی فوق متغیر مستقل آموزشی دارای ضریب رگرسیونی آن ۲۴۳/۰  می باشد به این معنی که به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل آموزشی ، توانمندسازی را ۲۴۳/۰ واحد افزایش می‌دهد و به دلیل اینکه ۹۰۹/۲  و سطح معناداری محاسبه شده توسط نرم افزاربرابر با ۰۰۴/۰ می باشد و کوچکتر از سطح خطای ۰۵/۰ است، در نتیجه این میزان ضریب رگرسیونی معنادار خواهد بود و ادعای محقق در سطح اطمینان ۹۵ درصد مبنی بر این که مدیریت منابع انسانی از نظر آموزشی با توانمندسازی نیروی انسانی رابطه معناداری دارد، پذیرفته می‌شود (تایید فرضیه ۱).متغیر مستقل دیگری که محقق سعی در بررسی رابطه آن با توانمندسازی نیروی انسانی دارد ، مدیریت منابع انسانی از نظر پژوهشی است که همانطور که ملاحظه می‌شود ضریب رگرسیونی مربوط به آن   و سطح معناداری محاسبه شده توسط نرم افزار برابر با ۰۴۹/۰ می باشد و کوچکتر از سطح خطای ۰۵/۰ است، که در نتیجه ادعای محقق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین مدیریت منابع انسانی از نظر پژوهشی با توانمندسازی نیروی انسانی پذیرفته می‌شود (تایید فرضیه ۲).
متغیر مستقل دیگری که محقق سعی در بررسی رابطه آن با توانمندسازی نیروی انسانی دارد ، مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی است و همانطور که ملاحظه می‌شود ضریب رگرسیونی مربوط به  و سطح معناداری محاسبه شده توسط نرم افزار برابر با ۰۰۹/۰ می باشد و کوچکتر از سطح خطای ۰۵/۰ است.در نتیجه ادعای محقق مبنی بر وجود رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و توانمندسازی نیروی انسانی پذیرفته می‌شود (تایید فرضیه ۳).
۴-۳-۲ آزمون ۳ فرضیه دوم تحقیق:
۴٫بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.
۵ بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.

  1. بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.

این سه فرضیه به کمک معادله رگرسیون زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
رهبری))=a+ B1(آموزشی) +B2(پژوهشی)+B3(درمانی)
سه فرضیه پژوهشی فوق را می توان به صورت زیر به ۶ فرض آماری تبدیل نمود :
۴-فرض صفر: بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و رهبری رابطه معناداری وجود ندارد.
ادعابین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.
 
۵-فرض صفر: بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر پژوهش و رهبری رابطه معناداری وجود ندارد.
ادعابین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر پژوهش و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.
 
۶-فرض صفر: بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و رهبری رابطه معناداری وجود ندارد.
ادعابین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.
 
آزمون دوربین- واتسون:
مقدار آماره آزمون دوربین واتسون ۹۸۲/۱ می‌باشد که در بازه فوق قرار دارد و در نتیجه بین خطاها همبستگی وجود ندارد . جدول زیر به ترتیب خطای معیار، ضریب تعیین تعدیل شده، ضریب تعیین و ضریب همبستگی چندگانه را تخمین می‌زند. با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده از خروجی آزمون ۱۰۸/۰ از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل موجود در مدل توجیه می‌شود. که این مقدار حاکی از برازنده بودن مدل در جامعه مورد مطالعه نیز می‌باشد.
جدول۴-۱۱ آزمون رگرسیون جهت متغییرهای آموزشی، پژوهشی، درمانی و رهبری

دوربین – واتسون خطای معیار ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چند گانه