جدول زیر حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی احتمال صفر بودن ضرایب رگرسیونی است، به عبارتی دیگر این آزمون وجود رابطه خطی میان متغیرهای مستقل و وابسته را می‌آزماید. فرضیه‌های آماری آزمون معنی داری کل مدل رگرسیون به صورت زیر می‌باشد.
: تمام ضرایب رگرسیون برابر صفر است.
: حداقل یکی از ضرایب مخالف صفر است.
جدول ۴-۹ تحلیل واریانس رگرسیون نسبت متغیرهای مستقل و وابسته

مدل مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات آماره F سطح معنی داری
۱ میزان تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل ۲۷۹/۲۱ ۳ ۰۹۳/۷ ۰۸۰/۱۸ ۰۰۰/۰
میزان تغییرات متغیر وابسته از طریق عوامل تصادفی ۲۷۶/۵۷ ۱۴۶ ۳۹۲/۰
جمع ۵۵۵/۷۸ ۱۴۹

در نگاره فوق سطح معناداری محاسبه شده با نرم افزار کمتر ازسطح خطا در سطح احتمال ۹۵/۰ است .
(sig = 0/000 < 0/05). لذا فرض مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب متغیر مستقل و در نتیجه وجود رابطه میان متغیر وابسته با متغیرهای مستقل تایید می‌شود. در نگاره زیر در ستون  (بتا) به ترتیب مقادیر ثابت و ضریب متغیر مستقل ارائه شده است. جدول ضرایب شامل دو دسته ضرایب استاندارد شده بتا و استاندارد نشده بتا است. در ضرایب استاندارد نشده بتا مقیاس متغیرها با یکدیگر یکسان نیست در صورتی که در ضرایب استاندارد شده بتا مقیاس متغیرها یکسان شده و امکان مقایسه متغیرها وجود دارد. بنابراین جهت مقایسه اثر متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته از ضرایب استاندارد شده استفاده می‌شود.
آزمون سه فرضیه اول تحقیق:
با توجه به جدول زیر و ضرایب محاسبه شده برای متغیر‌های مستقل در این نگاره، مدل مورد آزمون پس از جایگذاری ضرایب به صورت زیر نشان داده می‌شود.
جدول ۴-۱۰ ضرایب معادله رگرسیونی سه متغیره در رابطه با توانمندسازی نیروی انسانی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.