(توانمندسازی) = a+ B1(آموزشی) +B2(پژوهشی)+B3(درمانی)
در هر مرحله بررسی معادله رگرسیون برای تخمین ضرایب جامعه به کمک ضرایب نمونه و بررسی معنادار بودن ضرایب از آزمون t استفاده می شود. برای بررسی معنادار بودن معادله رگرسیون از تحلیل واریانس و آزمون F ، برای آزمون خودهم بستگی خطای رگرسیون از آزمون دوربین واتسون[۷۳] استفاده می گردد.
برای کلیه تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
۳-۷ مدل توانمندسازی مهارتهای پرستاری
نمودار ۳-۱ مدل توانمندسازی مهارتهای پرستاری در ایران
منبع : (ادیب حاجی عبدالوهاب [۷۴]، ۱۲۵:۲۰۰۵)
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
داده‌ها شامل ارقام و مشخصاتی هستند که برای معنی‌دار کردن آن‌ها باید از آمار بهره برد . داده‌های جمع آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن آنها به منظور تحقق اهداف پژوهشی کمک گرفته می‌شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی، یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود، که از طریق آن کلیه فعالیت‌های پژوهشی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند.
به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخ گویی به مسائل تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای پژوهش در نظر گرفته است باید تجزیه و تحلیل‌های لازم را انجام دهد.
تجزیه و تحلیل به عنوان مرحله‌ای علمی از پایه‌های اساسی هر پژوهش به شمار می‌رود که به وسیله آن کلیه فعالیت‌های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. در این فصل نحوه جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۴-۱ توصیف آماری ویژگی های پاسخ دهندگان:
در این قسمت ابتدا شرح مختصری از داده‌های جمعیت شناختی افراد پاسخ‌گو و نمودارهای مربوط به آن ارائه شده و سپس با استفاده از جداول مربوطه داده‌ها توصیف می‌شوند. جزئیات بیشتر ازخصوصیات نمونه به همراه نمودارهای مربوطه در ضمیمه تحقیق قابل ملاحظه است.
۴-۱-۱ اطلاعات مربوط به جنسیت:
اطلاعات مربوط به جنسیت پاسخ گویان به شرح زیر استخراج گردید که در نتیجه آن بیشترین پاسخ دهندگان را مردان تشکیل داده‌اند. جدول ۴-۱ توزیع پاسخ دهندگان بر مبنای جنسیت آن‌ها را نشان می‌دهد.
جدول ۴-۱ جنسیت پاسخ دهندگان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

جنسیت درصد فراوانی
زن ۳/۶۷
مرد ۷/۳۲

۴-۱-۲ اطلاعات مربوط به وضعیت تاهل:
اطلاعات مربوط به وضعیت تاهل پاسخ گویان به شرح زیر استخراج گردید که در نتیجه آن بیشترین پاسخ دهندگان را افراد متاهل تشکیل داده‌اند. جدول ۴-۲ توزیع پاسخ دهندگان بر مبنای وضعیت تاهل آن‌ها را نشان می‌دهد.
جدول ۴-۲ : وضعیت تاهل پاسخ دهندگان

وضعیت تاهل درصد فراوانی