۳-۵ روایی [۶۴] و پایایی [۶۵] ابزار گردآوری اطلاعات:
ابزار جمع آوری اطلاعات باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه وتحلیل آنها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سؤال تحقیق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمون های استاندارد معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند، از این رو محققان می توانند آن ها را با اطمینان به کار گیرند. ولی ابزار ساخته محقق فاقد چنین اطمینانی است و محقق باید از روایی و پایایی آنها اطمینان حاصل کند(حافظ نیا ، ۱۳۸۳ : ۱۵۵-۱۵۴).
آزمون روایی:
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی این که هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار، مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم این که بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد.
(حافظ نیا ، ۱۳۸۳: ۱۵۵).
با وجود این که در طراحی پرسشنامه مذکور از منابع معتبر و استاندارد علمی استفاده شده است. با این وجود جهت تطبیق آن با شرایط اجتماعی کشور و بومی سازی آن آزمون های روایی انجام شده است.جهت تأیید روایی، پرسشنامه به اساتید راهنما و مشاور و افراد آگاه در این زمینه داده شد تا نظر خود را در خصوص جامع بودن، در نظر گرفتن تمامی جنبه های موضوع و استحکام سؤالات و رابطه منطقی بین آنها و همچنین مناسب بودن سؤالات ارائه نمایند. سپس اصلاحات لازم در آن اعمال گردید و بدین ترتیب روایی آن با استفاده از نظرات کارشناسی ، مثبت وتأیید گردید.
آزمون پایایی:
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیروصفتی ساخته شده درشرایط مشابه درزمان یا مکان دیگرمورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود.به عبارت دیگر ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که ازخاصیت تکرارپذیری وسنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.(حافظ نیا،۱۳۸۳: ۱۵۵).
روش های تعیین پایایی متنوع اند و به شرح زیر دسته بندی می شوند:
روش پایایی مصححان[۶۶]، روش بازآزمایی[۶۷]، روش فرم های هم ارز[۶۸]، روش های همسانی درونی[۶۹] روش دو نیمه کردن[۷۰]. روش کودر – ریچاردسون[۷۱] و روش آلفای کرونباخ[۷۲] (مؤمنی، ۱۳۸۶: ۲۰۸).
در این تحقیق برای ارزیابی ضریب پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که مهمترین روش برای مقیاس های رتبه ای (ترتیبی) می باشد. ضریب آلفای کرونباخ بیانگر میزان هم پوشانی و همسویی سؤالات می‌باشد و میزان دقت و آگاهی پاسخ دهندگان را نیز مشخص می نماید که از فرمول زیر بدست می آید : (ظهوری،۱۳۷۸: ۱۴۲-۱۴۳)
 
که در آن  واریانس هر سئوال،  واریانس کل سئوالات و  تعداد سئوالات می‌باشد.
برای تعیین پایایی پرسشنامه از این روش، تعداد ۴۷ پرسشنامه به طور آزمایشی توزیع گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ کل برای تمامی متغیرها محاسبه شد. این ضرایب عبارتند از: رهبری ۷۶۷/۰، انگیزش ۹۵۳/۰، خطی مشی۷۳/۰، درجه تأثیر۹۱۰/۰، مشارکت۸۵۳/۰ ، یادگیری۸۴۴/۰، خلاقیت و نوآوری ۷۳۱/۰، آموزشی ۷۳۵/۰، پژوهشی ۷۳۱/۰ و درمانی ۸۵۸/۰٫
با توجه به این که حداقل ضریب پایایی قابل قبول مقدار ۷۰/۰ می‌باشد، ملاحظه می‌گردد که ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمده از این مقدار بالاتر است، بنابراین ابزار تحقیق از پایایی واعتماد لازم برخوردار است و سوالات پرسش نامه برای کلیه متغیرها همسویی و هم پوشانی مناسبی دارند.
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها:
پس از آن که محقق داده ها را گردآوری، استخراج و طبقه بندی نمود و جداول توزیع فراوانی و نسبت های توزیع را تهیه کرد، باید مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است، آغاز شود. (حافظ نیا، ۲۳۱:۱۳۸۳).
روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل داده ها وجود دارد، اما از آن جایی که پژوهش حاضر جنبه آماری دارد، بنابراین از شیوه تجزیه و تحلیل کمی که به روش آماری نیز شهرت دارد و یکی از طرق مهم تجزیه و تحلیل است، استفاده شده است. استفاده از روش های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام می گیرد.
در پژوهش حاضر، در سطح توصیفی، با استفاده از مشخصات آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل اطلاعات نمونه پرداخته و در سطح استنباطی جهت تعمیم نتایج به جامعه نیز متناسب با داده‌ها و مفروضات اساسی آزمون آماری، از آزمون های آماری استفاده شد. آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسأله یا موضوع مورد مطالعه، مورد استفاده قرار می گیرد یا در واقع ویژگی های موضوع مورد مطالعه را به زبان آمار تصویرسازی و توصیف می کند. (حافظ نیا،۱۳۸۳: ۲۳۱)
در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود. در این تحقیق ، برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته، از معادله رگرسیون خطی چندگانه استفاده می شود. در رگرسیون به دنبال برآورد ریاضی هستیم، به طوری که بتوان به کمک آن یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا متغیرهایی معلوم، تعیین کرد .
(آذری و مومنی،۱۸۴:۱۳۸۵)
با فرض آنکه رابطه علت و معلولی بین دو متغیر کمی وجود دارد و این رابطه به صورت خطی باشد، معادله رگرسیون به صورت  تعریف می شود ، در واقع متغیر وابسته به کمک متغیرهای مستقل برآورد می شود.
: نماینده ماتریس متغیر وابسته.
: ماتریس عرض از مبدا خط رگرسیون.
: ماتریس ضرایب رگرسیون که نشان می دهد با ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل متغیر وابسته چقدر تغییر می کند.
: نماینده ماتریس متغیرهای مستقل.
در صورتی محقق می تواند از رگرسیون خطی استفاده کند که شرایط زیر محقق باشد:
میانگین خطاها صفر باشد.
۲- واریانس خطاها یک باشد.
۳- بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد.
۴- متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.
مدل این پژوهش شامل ۳ متغیر مستقل (آموزشی، پژوهشی ، درمانی ) و ۷ متغیر وابسته (رهبری، انگیزش، خط مشی، درجه تأثیر، مشارکت، یادگیری و خلاقیت) است. لذا برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مدل به تعداد متغیرهای وابسته(۷) معادله رگرسیون نیاز داریم که عبارتند از:
(رهبری) = a+ B1(آموزشی) +B2(پژوهشی)+B3(درمانی)
(انگیزش) = a+ B1(آموزشی) +B2(پژوهشی)+B3(درمانی)
(خط مشی) = a+ B1(آموزشی) +B2(پژوهشی)+B3(درمانی)
(درجه تأثیر) = a+ B1(آموزشی) +B2(پژوهشی)+B3(درمانی)
(مشارکت) = a+ B1(آموزشی) +B2(پژوهشی)+B3(درمانی)
(یادگیری) = a+ B1(آموزشی) +B2(پژوهشی)+B3(درمانی)
(خلاقیت و نوآوری) = a+ B1(آموزشی) +B2(پژوهشی)+B3(درمانی)
همچنین از آن جایی که در این تحقیق مجموع ۷ متغیر وابسته مذکور توانمندسازی نیروی انسانی را تبیین می کنند، برای بررسی رابطه سه متغیر مستقل تحقیق بر توانمندسازی از یک معادله رگرسیون دیگر به صورت زیراستفاده می شود:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است