۲-۴-۲۸-۱ رهبری منابع انسانی:
رهبری سازمان یعنی مدیریت تغییرات سازمان با مشارکت منابع انسانی برای دستیابی به اهداف راهبردی که برای آن تعیین شده است. رهبران سازمان ، از طریق اقدامات و رفتارهای خود از فرآیندهای توانمندسازی منابع انسانی حمایت کرده و آن را تسریع و تسهیل می نمایند. رهبران اشخاص را در جاری سازی و بهبود سیستم های توانمندسازی منابع انسانی مشارکت می دهند. و از همسویی نظام توانمندسازی منابع انسانی با تغییرات سازمانی اطمینان حاصل می نمایند. ( ۱۹۹۸:۱۳۴،Johnson& Schols).
۲-۴-۲۸-۲ خط مشی و استرات‍ژی:
توانمندسازی منابع انسانی بدون رویکرد راهبردی، از اثربخشی لازم برخوردار نخواهد بود.جانسون و شولز اذعان داشته اند که بیانیه رسالت ، بیان کننده چشم انداز به شکل کلمات است که بعدا راهنمای راهبردی خواهد شد .این لغت بیان کننده « علت وجودی» سازمان و «عمومی ترین شکل هدف» است.
( ۱۹۹۸:۱۳۴، Johnson& Schols).
خط مشی وراهبرد سازمان مبتنی بر داده ها واطلاعات حاصل از توانمند سازی منابع انسانی بازنگری و روزآمد می گردد . سازمانهای موفق ، خط مشی و راهبرد سازمان را متمرکز بر طرف های ذینفع و مبتنی بر توانمندسازی منابع انسانی خود اجرا می کند و فرآیندهای توانمندسازی منابع انسانی را برای اجرای خط مشی و راهبرد سازمان، بهبود و مدیریت می نماید. .( ۱۹۹۸:۱۳۴، Johnson& Schols).
۲-۴-۲۸-۳ انگیزش :
انگیزه عبارت است از هر نوع محرک درونی یا بیرونی که مبتنی بر نیاز است و نیاز از کمبود سرچشمه می گیرد . بنابراین، هر انگیزه خواه ناخواه انسان را به انجام یا خودداری از انجام یک کار هدایت می کند تا نیاز و کمبود مربوط به آن برطرف گردد. مدیریت منابع انسانی سازمان ، منابع انسانی را درمورد سازمان، مشارکت داده و با آنان ارتباط برقرار می نماید و با طراحی ، مدیریت و بهبود نظام ترغیب و تشویق ،ضمن همسو کردن مهارتها و دانش منابع انسانی با اهداف سازمان در آنان احساس تعهد و مسئولیت پذیری برای دستیابی با آن اهداف برمی انگیزد. تشویق و ترغیب منابع انسانی براساس اطلاعات حاصل از اندازه گیری عملکرد منابع انسانی، بازنگری و بهبود می یابد.(جزنی، ۱۳۸:۱۳۸۸).
۲-۴-۲۸-۴ آموزش :
هدف از آموزش ، انتقال معلومات و محفوظات نیست ، بلکه آموزش فرآیند افزایش مهارت ها و دانش کارکنان برای تحقق هدف بهبود عملکرد فردی و سازمانی است و آموزش برای رشد پیوسته و بهبود فردی کارکنان و سازمان ضروری است . سینجر[۶۰]در تعریف آموزش چنین می گوید : آموزش تسهیل کننده فراگیری دانشهای جدید ، مهارتها و توانایی هایی است برای دستیابی به اهداف سازمانی . (امامی ،۱۳۸۹: ۹۸)
۲-۴-۲۸-۵ مشارکت:
نظام مشارکت یک نظام داوطلبانه است، پس کارکنان به میل و رغبت و بنابر انگیزه های خود بایدبه شرکت در آن نظام تمایل داشته باشند و همواره سعی و کوشش بر این است افراد در قدرت سهیم شوند و قدرت به دیگران واگزار شود. مقصود از تشویق کارکنان به مشارکت فعال و کامل این است که مدیران صاحب قدرت می توانند دست به کاری بزنند که آن را تفویض اختیار می نامند. تفویض اختیار یعنی واگذاری اختیار یا مشارکت دادن و سهیم نمودن سایر اعضاء دراختیارها ، یا دادن اختیارات سازمانی به زیردستان. مقصود از تفویض اختیار به کارکنان یعنی چهار عامل : اطلاعات ، دانش یا آگاهی ، قدرت و سرانجام پاداش را در اختیار این افراد قرار دهیم. (امامی ،۱۳۸۹: ۹۹)
۲-۴-۲۸-۶ خلاقیت و نوآوری :
سازمانها برای بقاء نیازمند اندیشه های بدیع و تازه اند . افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی و فنا نجات می دهد. بطور کلی پیشرفت انسان ، سازمان و جامعه در گرو خلاقیت و نوآوری است و آگاهی از فنون و تکنیک های آن برای رشد و باروری لازم و ضروری است. گئورگی ، در تعریف خلاقیت ، بر مفهوم تمرکز می کند . به اعتقاد وی خلاقیت یعنی نگاه کردن به همان چیزی که دیگران نگاه می کنند ولی داشتن تفکری متفاوت از آنها.( امامی ،۱۳۸۹: ۱۸۷)
فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
در هر تحقیقی مشخص کردن روش کار و نحوه انجام تحقیق قبل از شروع به کار آن امری ضروری است. پس از بیان کلیات تحقیق در فصل نخست، و مروری بر ادبیات تحقیق و شرح و بسط متغیرهای به کار رفته در پژوهش در فصل دوم، در این فصل به بررسی روش شناختی تحقیق[۶۱] که شامل روش اجرای تحقیق ، جامعه آماری ، روش نمونه گیری ، ابزاراندازه گیری متغیرها ، روایی[۶۲]، پایایی[۶۳] و روشهای آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.
۳-۱ روش تحقیق :
پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی ، از نظر روش توصیفی – همبستگی ومتغیرهای آن کیفی و از نظر زمانی مقطعی می باشد . هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در این نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآورده یا فرآیندی در واقعیت را دنبال می کند. به عبارت دقیق تر، تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی،۱۳۸۳: ۹۴). تحقیق توصیفی تحقیقی است که در پی توصیف عینی، واقعی و منظم حوادث، رویدادها و موضوعات مختلف می باشد(خلیلی شورینی،۷۳:۱۳۸۶).
همچنین در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیرکیفی(غیرکمی) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است شناسایی یک رابطه یا نبود آن ، و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی ها باشد. مطالعات همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می شود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می کند. متغیرهایی که معلوم شود وابستگی زیادی ندارند، حذف شده و مورد بررسی بیشتر قرار نمی گیرند
( خاکی،۱۲۱:۱۳۸۳).
راهگشای دو نوع ذهنیت درباره روابط بین متغیرها، به سوی تحقیق همبستگی و همخوانی رهنمون می گردد: زمانی محقق از یک گروه، دو یا چند دسته اطلاعات در اختیار دارد و زمانی دیگر ازدویا چند گروه یک دسته اطلاعات در اختیار محقق است (خلیلی شورینی،۱۳۸۶: ۸۳).
۳-۲ جامعه آماری:
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاءو یا چیزهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند که محقق می خواهد به آن بپردازد ، معمولا درهر پژوهشی جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(مقیمی،۳۶:۱۳۸۰).
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. (حافظ نیا،۱۱۹:۱۳۸۳)
۳-۳ نمونه آماری و تعیین حجم نمونه:
از آنجا که حجم جامعه مورد بررسی زیاد بوده و بررسی کل افراد جامعه امکان پذیر نمی باشد، بنابراین در تحقیق حاضر به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم آن به کل جامعه مورد مطالعه اکتفا کرده ایم. نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند (حافظ نیا،۱۲۱:۱۳۸۳). به عبارت دیگر ، نمونه عبارت است از نشانه هایی که از یک قسمت، گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شوند، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد (نادری و نراقی،١٣۷۸:١۵۹).
در این پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس استفاده شده است و پرستاران شاغل در بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین برای برآورد حجم نمونه چنانچه متغیرها(سوالات) از نوع چند ارزشی با مقیاس فاصله ای بوده و حجم جامعه محدود باشد از رابطه زیر استفاده می شود : (مومنی،۲۱۸:۱۳۸۶)
 
اندازه متغیر در توزیع نرمال است که از جدول در سطح احتمال مورد نظر استخراج می شود. در اینجا با سطح اطمینان ۹۰/۰ معادل ۶۴۵/۱ می باشد.
عبارت است از حداکثر خطایی که توسط محقق پذیرفته می شود ، که در این تحقیق معادل ۱/۰برآورد شده است.
σ انحراف معیار است که در طیف ۵ گزینه ای لیکرت به صورت زیر تخمین زده می شود:
در طیف ۵ گزینه ای لیکرت که به آن ها مقادیر ۱تا ۵ اختصاص داده شده باشد، بزرگترین مقدار۵ و کوچکترین مقدار۱ خواهد بود وانحراف معیارآن برابربا ۶۷/۰ =۶ / ( ۱-۵) = σ بنابراین حداقل حجم نمونه برای رسیدن به دقت مطلوب برابر با۱۲۰ نفر محاسبه می شود که البته در عمل اندازه نمونه مورد بررسی از این فراتر رفته ودر نهایت۱۵۰ پرسش نامه قابل استفاده به دست آمد.
۳-۴ روش و ابزار گردآوری داده ها :
در این تحقیق برای گردآوری داده ها از روش میدانی استفاده می شود. روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. روش های متداول و معروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از: پرسشنامه ای، مصاحبه ای، مشاهده ای، آزمون، تصویربرداری، ترکیبی. (حافظ نیا،۱۷۹:۱۳۸۳) روش مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بوده است.
ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر پرسشنامه می باشد که توسط پرستاران پاسخ داده می شود. پرسش نامه معمول ترین ابزار گردآوری داده ها در تحقیقات میدانی است.با کمک ابزار گردآوری دادهها میتوان دادههای لازم از جامعه (نمونه) آماری را جمعآوری و با تجزیه و تحلیل و پردازش آنها و تبدیل آنها به اطلاعات به فرضیههای تحقیق پاسخ گفت.انتخاب نوع ابزار تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است. درتحقیق حاضرنیز به اقتضای آن، عمدهترین ابزار گردآوری دادهها استفاده ازپرسشنامه بوده است .این پرسش نامه شامل دو بخش می باشد بخش اول شامل سوالات فردی و اطلاعات دموگرافیک پاسخگویان نظیر سن، جنسیت و… می باشد و بخش دوم پرسش نامه شامل سوالاتی است که متناسب با متغیرهای پژوهش از منابع متعدد معتبرعلمی گردآوری شده اند. منابع مورد استفاده در طراحی این پرسش نامه در جدول زیر قید شده اند. این پرسشنامه حاوی ۴۰ سوال است که ۶ سوال مربوط به متغیر آموزشی، ۵ سوال مربوط به متغیر پژوهشی، ۶ سوال مربوط به متغیر درمانی،۳ سوال نیز مربوط به متغیر رهبری، ۳ سوال مربوط به متغیر انگیزش، ۳ سوال مربوط به متغیر خطی مشی، ۳ سوال مربوط به متغیر درجه تأثیرگذاری ، ۳ سوال مربوط به متغیر مشارکت، ۳ سوال مربوط به متغیر یادگیری و ۵ سوال به متغیر خلاقیت و نوآوری مربوط می گردد. همگی سوالات بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت طراحی شده است و از خیلی کم تا خیلی زیاد(به صورت پنج واحدی) و ارزش عددی آن را ١ تا ۵ برای گزینهها انتخاب گردید.(کاملاً مخالفم=١، نسبتاً مخالفم=٢ ، متوسط یا نظری ندارم=٣ ، نسبتاً موافقم=۴ ، کاملاً موافقم=۵) این مقیاس، شامل مجموعه ای از سوالات است که بار نگرشی یا ارزشی همه آنها تقریباً برابر تلقی می شود. پاسخگو مقیاسی را که بین دو حد نهایی مانند، موافق- مخالف، علاقه- تنفر و پذیرش-رد محصور است، برحسب شدت یا ضعف نگرش خود برمی گزیند(خاکی،١٣۸۳: ٢١٢).
جدول ۳-۱ : منابع مورد استفاده جهت استخراج پرسشنامه پژوهش

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

متغیر/متغیرهای مورد بررسی