درصد اثر چالش

هزینه سرمایه گذاری برای سیستم های مدیریت منابع  انسانی الکترونیک

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

۱۱

مقاومت مدیریت برای انجام بعضی وظایف

۱۷

مقاومت کاربران به دلیل واسط کاربر نامتعارف

۲۵

عدم برنامه ریزی و تفکر در خصوص تطابق سیستم جدید مدیریت منابع انسانی الکترونیک با سیستم های موجود سازمان

۲۷

مقاومت مدیران و کارمندان به دلیل نقص در مستند سازی و آموزش

۲۰

منبع: (تصدیقی،۲:۱۳۸۹)
همان گونه که مشاهده می شود ۶۲ درصد چالش ها به مقاومت و دلایل مختلف آن وابسته است. این آمار نشان می دهد که به هنگام پیاده سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان، توجه به مفاهیم و تجربیات در خصوص مدیریت مقاومت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
نکات اساسی در موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک
توجه به سه نکته اساسی زیر نیز برای موفقیت در پیاده سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک تاثیر به سزایی دارد:
درک عملکرد سیستم به شکل کامل.
پذیرش سیستم باعث نفوذ آن در سازمان می شود.
جایگزینی سیستم قبلی توسط تکنولوژی جدید به شکل کامل (تصدیقی،۳:۱۳۸۹).
۲-۴-۱۹ مدیریت منابع انسانی الکترونیک:
مدیریت منابع انسانی الکترونیک تکامل یافته سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی است که علاوه برانجام و اجرای وظایف سنتی مدیریت منابع انسانی ، وظایف استراتژیک آنرا نیز برعهده دارد.(به جدول۲ توجه کنید) در واقع قبل از ظهور سیستم هم افزایی الکترونیک ، وظایف زیر بوسیله سیستم اطلاعات منابع انسانی انجام می شد و ظهور مباحثی باعث تغییر رویکرد سازمان ها در استفاده از سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی چون اطلاعات جدیدتر گردید، چراکه بسیاری از سازمانها معتقدند که باید با تغییر وتحولات سریع دنیای امروز حرکت و ازجدیدترین نوآوری ها در زمینه فناوری اطلاعات استفاده نمود . از این رو بکارگیری سیستم جدید مدیریت منابع انسانی الکترونیک باعث می شود تا وظایف مربوط به بخش منابع انسانی به شکل مطلوب تری انجام شود (به جدول۲-۲ نگاه کنید). و علاوه بر آن اهداف دیگری نیز برای مدیریت منابع انسانی تحقق یابد که توضیح داده خواهد شد.مدیریت منابع انسانی الکترونیک یک روش برای اجرای استراتژیها ،سیاستها وبکارگیری منابع انسانی درسازمانها ازطریق پشتیبانی آگاهانه و مستمر با استفاده ازشبکه های مبتنی برتکنولوژی وب می باشد.
جدول۲ -۲ : کارکردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک

کارکردهای مدیریت منابع انسانی کاربردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی
تجزیه و تحلیل و طراحی شغل