۳- مدیریت منابع انسانی الکترونیک برای مدیران این واحد فرصت مناسبی ایجاد می کند تا توجه آنان از فرآیند های تراکنشی روزمره به فرآیندهای استراتژیک مدیریت منابع انسانی جلب شود. از آنجایی که توسط مدیریت منابع انسانی الکترونیک و سامانه های الکترونیکی مرتبط با آن فرآیندهای روزمره و تکراری منابع انسانی به شکل اتوماتیک و با حداقل دخالت نیروی انسانی انجام می شود، نیاز به تحلیل گرانی که بتوانند بر فعالیت های منابع انسانی و میزان تطابق آنها با طرح ها و اهداف سازمان متمرکز شوند، افزایش می یابد.
۴- بسیاری از سیستم ها این امکان را برای پرسنل شرکت فراهم می کند تا با استفاده از کیوسک های کارمندان خود بخشی از واحد منابع انسانی بوده و بتوانند فرآیندهای مربوط به ورود اطلاعات خود اصلاح و یا به روز رسانی را انجام داده و بخشی از فعالیت های روزمره واحد منابع انسانی را کاهش دهند.
۵- از آنجایی که اجزای یک سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک کاملا با یکدیگر یکپارچه و هماهنگ شده اند، این امکان را برای شرکت فراهم می کند که فعالیت های واحد منابع انسانی خود را به سهولت باز طراحی نموده و وظیفه انجام بسیاری از کارهایی را که قبلا توسط کارمندان واحد منابع انسانی انجام می گرفته به سیستم های الکترونیکی محول نماید.
میزان اثر هر کدام از مواد فوق به عنوان فرصتی در عرصه مدیریت منابع انسانی الکترونیک مطابق نمودار ذیل است:
نمودار مدل مفهومی هم افزایی الکترونیک
کاربران داخلی:
مدیریت
فروشندگان
منابع انسانی
حسابداری
بازاریابی
تولید
مهندسی
کاربران خارجی:
مشتریان
شرکاء
عرضه کنندگان
مطبوعات
پیمانکاران
اجتماع
جریان کار
پورتال
سیستم پشتیبانی الکترونیک
مدیریت منابع انسانی الکترونیک
مستندات الکترونیک
سیستم مالی الکترونیک
جریان الکترونیکی
مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری CCCC
سیستم اطلاعات
پروژه الکترونیک
مهم ترین چالش های پیش روی مدیریت منابع انسانی الکترونیک  نیز به زعم متخصصان عبارتند از:
هزینه سرمایه گذاری برای سیستم اطلاعاتی منابع انسانی[۳۶] و سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توسعه های بعدی در این سیستم یک مشکل اصلی است.
بعضی از سیستم ها با مقاومت مدیریت به منظور انجام گروهی از وظایف، روبه رو می شوند.
بعضی از سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک به دلیل داشتن واسط کاربر غیر متعارف باعث برانگیختن مقاومت کارمندان می شوند.
بعضی از سیستم ها بدون تفکر کافی نصب می شوند. به عبارت دیگر در مورد این نکته که آیا سیستم جدید با سیستم های قبلی و موجود سازمان منطبق است یا خیر، به اندازه کافی فکر نمی شود.
مستندسازی و آموزش کم و نامناسب می تواند به کارگیری سیستم را کاهش دهد و به جای آن مقاومت در برابر این سیستم را دقیقا از سوی کارمندان و مدیرانی افزایش دهد که قرار بوده است از آن حمایت نمایند.
همان طور که مشاهده می شود، مقاومت به دلایل مختلف بزرگ ترین علت چالش های مرتبط با مدیریت منابع انسانی الکترونیک است. میزان اثر هر کدام از چالش های فوق و عدم توجه به مدیریت منابع انسانی الکترونیک  مطابق جدول ۲-۱ است:
جدول ۲-۱: چالش های پیش روی مدیریت منابع انسانی الکترونیک

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

عنوان چالش