۱۴۳/۰

راهبرد مسألهمدار

۲۰۳/۰-

سلامت روان

۲۰۳/۰-

راهبرد هیجانمدار

۱۹۳/۰

سلامت روان

۱۹۳/۰

در نهایت فرضیه اصلی پژوهش یعنی فرضیه چهارم که عنوان میدارد “راهبردهای مقابله با استرس دارای نقش واسطهای در ارتباط بین استرس شغلی و سلامت روانی میباشد.” مورد تأیید واقع میگردد. چرا که با مقایسه ضرایب مسیر استرس شغلی در شکل ۱-۴ با شکل ۵-۴ و با کاهش ضرایب مسیر مستقیم استرس شغلی به سلامت روان (از ۲۶/۰ در دیاگرام ۱-۴ به ۱۱/۰ در دیاگرام۵-۴) متغیر راهبردهای مقابله با استرس (مسألهمدار و هیجانمدار) دارای نقش واسطه‌ای در رابطه بین استرس شغلی و سلامت روان در نظر گرفته میشوند. همچنین با مقایسهی ضرایب مسیر ابعاد استرس شغلی (تضاد شغل و ابهام نقش) در شکل ۲-۴ با شکل ۶-۴ و با کاهش ضرایب مسیر مستقیم استرس تضاد شغل به سلامت روان (از ۱۸/۰ در دیاگرام ۲-۴ به ۱۲/۰ در دیاگرام ۶-۴) و با کاهش ضرایب مسیر مستقیم استرس ابهام نقش به سلامت روان (از ۲۱/۰ در دیاگرام ۲-۴ به ۱۱/۰ در دیاگرام ۶-۴)، متغیر راهبردهای مقابله با استرس (مسألهمدار و هیجانمدار) دارای نقش واسطه‌ای در رابطه بین ابعاد استرس شغلی (تضاد شغل و ابهام نقش) و سلامت روان در نظر گرفته میشوند. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش تأیید میگردد و نتیجه گرفته میشود که راهبردهای مقابلهای دارای نقش واسطهای در ارتباط بین استرس شغلی و سلامت روان کارکنان میباشد.
۴-۴-۵- برازش مدل نهایی
در جدول شماره ۱۷-۴ شاخصهای مربوط به نیکویی برازش مدل مطرح در شکل ۷-۴ آورده شده است. نسبت خیدو به درجه آزادی آن (CMIN/Df) از جمله شاخصهای برازی مطلق مدل معادلات ساختاری به شمار میآید. در این پژوهش این نسبت برابر با ۲۷۴/۲ محاسبه گردید. همچنین عمدهترین شاخصهای برازش تطبیقی برای یک مدل عبارتند از شاخص نیکویی برازش[۱۲۲] (GFI)، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته[۱۲۳] (AGFI)، شاخص ریشه دوم میانگین مجذورات خطای تقریب[۱۲۴] (RMSEA) شاخص برازش هنجار شده[۱۲۵] (NFI) و شاخص براش مقایسهای[۱۲۶] (برازش تطبیقی) (CFI) میباشد که در جدول ۳ گزارش شده است. تمام مقادیر مربوط به شاخص تطبیقی مدل نیز حاکی از برازش مناسب مدل در این پژوهش است. همچنین شاخص هالتر CN در سطح آلفای ۰۵/۰ در این پژوهش ۴۰۶ و در سطح آلفای ۰۱/۰ در این پژوهش ۷۰۱ محاسبه شده است که حاکی از کفایت نمونه برای استناد به تحلیلهای مربوط است. با توجه به شاخصهای نیکویی برازش میتوان گفت که مدل نهایی این پژوهش، نیکویی برازش مناسبی دارد.
جدول ۱۷-۴: برازش مدل نهایی مربوط به شکل ۷-۴، (۲۴۱=N)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

شاخصهای برازش دامنه پذیرش مقدار محاسبه شده
مجذور خی دو مدل (df/CMIN) ۳≥ ۲۷۴/۲
شاخص نیکویی برازش (GFI) ۹/۰≤ ۹۹۵/۰
شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته (AGFI)