استرس محیط فیزیکی

۱۳۱/۰-

۰۵۱/۰-

۷۵۰/۰-

۴۵۴/۰

استرس تضاد شغل

۲۷۴/۰

۱۱۸/۰

۸۱۲/۱

۰۷۱/۰

استرس ابهام نقش

۳۸۹/۰

۱۱۱/۰

۷۲۱/۱

۰۸۷/۰

همان طور که در جداول ۱۳-۴ بر اساس نتایج به دست آمده میزان F مشاهده شده معنادار است (۰۰۰۵/۰=P) و می‌توان ۲/۱۴ درصد (۱۴۲/۰=R2adj) واریانس متغیر سلامت روان آزمودنیها را از طریق راهبرد مقابلهای مسألهمدار، هیجانمدار، اجتنابمدار و ابعاد استرس محیط فیزیکی، تضاد شغل و استرس ابهام نقش، تبیین کرد. بنابراین نتیجه گرفته میشود که راهبرد مقابلهای مسألهمدار، هیجانمدار و اجتنابمدار با کنترل ابعاد استرس شغلی، قادر به پیشبینی تغییرات مربوط به سلامت روان آزمودنیها میباشد. بر طبق نتایج به دست آمده در جدول ۱۴-۴، راهبرد مقابلهی مسألهمدار با ضریب بتای معادل (۲۱۷/۰-=β) و سطح معناداری (۰۰۲/۰=P) و راهبرد مقابلهای هیجانمدار با ضریب بتای معادل (۲۰۰/۰=β) و سطح معناداری (۰۰۳/۰=P) قادر به پیشبینی سلامت روان آزمودنیها میباشند. همچنین راهبرد مقابلهای اجتنابمدار با ضریب بتای معادل (۰۲۶/۰=β) و سطح معناداری (۷۲۸/۰=P)، استرس محیط فیزیکی با ضریب بتای معادل (۰۵۱/۰-=β) و سطح معناداری (۴۵۴/۰=P)، استرس تضاد شغل با ضریب بتای معادل (۱۱۸/۰=β) و سطح معناداری (۰۷۱/۰=P) و همچنین در این مدل، استرس ابهام نقش با ضریب بتای معادل (۱۱۱/۰=β) و سطح معناداری (۰۸۷/۰=P) قادر به پیشبینی سلامت روان آزمودنیها نمیباشد. در شکل ۶-۴ مدل مربوط به رابطه راهبردهای مقابله با استرس با سلامت روان با کنترل ابعاد محیط فیزیکی، تضاد شغل و استرس ابهام نقش نشان داده شده است. یکی از نکات مهم که در تحلیل مدل مطرح در شکل ۶-۴ اهمیت دارد، کاهش اثرات ابعاد استرس شغلی یا به عبارتی متغیر برونزا با ورود راهبردهای مقابله با استرس به تحلیل است. توجه به مدلهای آورده شده در شکلهای ۲-۴ و ۶-۴ نشان میدهد که با ورود راهبردهای مقابله با استرس به تحلیل، اثرات مستقیم ابعاد استرس شغلی بر سلامت روان کاهش یافته است، به طوری که اثر مستقیم تقلیل یافتهی ابعاد استرس شغلی بر سلامت روان معنادار نیست. در این موارد راهبردهای مقابله با استرس دارای سهم واسطهگری نسبی به عنوان میانجی رابطهی ابعاد استرس شغلی و سلامت روان است. یافتههای مرتبط با واسطهگری راهبردهای مقابله با استرس در رابطهی بین ابعاد استرس شغلی و سلامت روان به تفصیل در قسمتهای بعد ارائه شده است.
شکل۶-۴: دیاگرام مسیر راهبردهای مقابله با استرس به سلامت روان با کنترل ابعاد استرس شغلی
۴-۴-۴- مدل نهایی پژوهش
یکی از پرسشهای مهم پژوهش این است که استرس شغلی به همراه کدام راهبردهای مقابلهای، سلامت روان کارکنان را بهتر پیشبینی مینماید؟ شکل ۷-۴ مدل نهایی تأثیر استرس شغلی بر سلامت روان با نقش واسطهگری راهبردهای مقابله با استرس را نشان میدهد. نتایج نشان میدهد (شکل ۷-۴ و جدول ۱۵-۴) ترکیبی خطی از استرس شغلی، راهبرد مقابله با استرس مسألهمدار و راهبرد مقابله با استرس هیجانمدار، سلامت روان کارکنان را پیشبینی مینماید که در این میان استرس شغلی بر سلامت روان هم اثر مستقیم (۰۱/۰>P، ۱۰۷/۰=β) و هم اثر غیرمستقیم (۰۱/۰>P، ۱۵۴/۰=β) داشته است.
شکل۷-۴: دیاگرام مسیر نقش واسطهای راهبردهای مقابله با استرس در رابطه بین استرس شغلی و سلامت روان (مدل نهایی)
جدول ۱۵-۴: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل معنیدار برای مدل نهایی اصلاح شده

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

متغیر اثرات مستقیم متغیر رابط (ملاک) اثرات غیرمستقیم اثرات کل
استرس شغلی ۱۰۷/۰ سلامت روان