۷۲۸/۰

استرس شغلی

۱۴۱/۰

۱۰۸/۰

۵۷۶/۱

۱۱۶/۰

همان طور که در جداول ۱۱-۴ بر اساس نتایج به دست آمده میزان F مشاهده شده معنادار است (۰۰۰۵/۰=P) و می‌توان ۵/۱۳ درصد (۱۳۵/۰=R2adj) واریانس متغیر سلامت روان آزمودنیها را از طریق راهبرد مقابلهای مسألهمدار، هیجانمدار، اجتنابمدار و استرس شغلی، تبیین کرد. بنابراین نتیجه گرفته میشود که راهبرد مقابلهای مسألهمدار، هیجانمدار و اجتنابمدار با کنترل استرس شغلی، قادر به پیشبینی تغییرات مربوط به سلامت روان آزمودنیها میباشد. بر طبق نتایج به دست آمده در جدول ۱۲-۴، راهبرد مقابلهی مسألهمدار با ضریب بتای معادل (۲۳۱/۰-=β) و سطح معناداری (۰۰۱/۰=P) قادر به پیشبینی سلامت روان آزمودنیها میباشد. راهبرد مقابلهای هیجانمدار با ضریب بتای معادل (۱۸۴/۰=β) و سطح معناداری (۰۰۷/۰=P) قادر به پیشبینی سلامت روان آزمودنیها میباشد. همچنین راهبرد مقابلهای اجتنابمدار با ضریب بتای معادل (۰۲۲/۰=β) و سطح معناداری (۷۲۸/۰=P) قادر به پیشبینی سلامت روان آزمودنیها نمیباشد. همچنین در این مدل، استرس شغلی با ضریب بتای معادل (۱۰۸/۰=β) و سطح معناداری (۱۱۶/۰=P) قادر به پیشبینی سلامت روان آزمودنیها نمیباشد. در شکل ۵-۴ مدل مربوط به رابطه راهبردهای مقابله با استرس با سلامت روان با کنترل استرس شغلی نشان داده شده است. یکی از نکات مهم که در تحلیل مدل مطرح در شکل ۵-۴ اهمیت دارد، کاهش اثرات استرس شغلی یا به عبارتی متغیر برونزا با ورود راهبردهای مقابله با استرس به تحلیل است. توجه به مدلهای آورده شده در شکلهای ۱-۴ و ۵-۴ نشان میدهد که با ورود راهبردهای مقابله با استرس به تحلیل، اثرات مستقیم استرس شغلی بر سلامت روان کاهش یافته است، به طوری که اثر مستقیم تقلیل یافته استرس شغلی بر سلامت روان معنادار نیست. در این موارد راهبردهای مقابله با استرس دارای سهم واسطهگری نسبی به عنوان میانجی رابطهی استرس شغلی و سلامت روان است. یافتههای مرتبط با واسطهگری راهبردهای مقابله با استرس در رابطهی بین استرس شغلی و سلامت روان به تفصیل در قسمتهای بعد ارائه شده است.
شکل۵-۴: دیاگرام مسیر راهبردهای مقابله با استرس به سلامت روان با کنترل استرس شغلی
به منظور بررسی نقش پیشبینی کنندگی راهبردهای مقابله با استرس بر میزان سلامت روان آزمودنیها با کنترل ابعاد استرس شغلی، از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوهی همزمان، استفاده شد، نتایج تحلیلها در جداول ۱۳-۴ و ۱۴-۴ نشان داده شده است.
جدول ۱۳-۴: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیشبینی سلامت روان بر اساس راهبردهای مقابلهای و ابعاد استرس شغلی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

منبع پراکندگی مجموع مجذورات df مجذور میانگین R R2adj F P
رگرسیون ۶۲/۴۴۳۵ ۶ ۲۷/۷۳۹ ۴۰۵/۰ ۱۴۲/۰ ۶۳۹/۷ ۰۰۰۵/۰
باقیمانده ۱۳/۲۲۶۴۴ ۲۳۴ ۷۷/۹۶