۰۷۷/۰-

۹۳۹/۰

استرس ابهام نقش

۲۵۷/۰-

۱۱۷/۰-

۸۰۱/۱-

۰۷۳/۰

همان طور که در جدول ۹-۴ ملاحظه میگردد بر اساس نتایج به دست آمده میزان F مشاهده شده در مورد متغیر ملاک راهبردهای مسألهمدار (۰۰۰۵/۰=P) و هیجانمدار (۰۰۰۵/۰=P) معنادار است. اما میزان F مشاهده شده در مورد متغیر راهبردهای اجتنابمدار معنادار نیست (۳۴۷/۰=P). بر طبق یافتهها می‌توان ۲/۱۷ درصد (۱۷۲/۰=R2adj) واریانس متغیر راهبردهای مسألهمدار را از طریق ابعاد استرس شغلی تبیین کرد؛ همچنین می‌توان ۴/۱۴ درصد (۱۴۴/۰=R2adj) واریانس متغیر راهبردهای هیجانمدار را از طریق ابعاد استرس شغلی تبیین کرد؛ بنابراین نتیجه گرفته میشود که ابعاد استرس شغلی قادر به پیشبینی تغییرات مربوط به راهبردهای مسألهمدار و هیجانمدار میباشد اما قدرت پیشبینی کنندگی راهبردهای اجتناب مدار را ندارد. بر طبق نتایج به دست آمده در جدول ۱۰-۴، استرس محیط فیزیکی با ضریب بتای معادل (۱۷۴/۰-=β) و سطح معناداری (۰۰۶/۰=P) قادر به پیشبینی راهبرد مقابلهای مسألهمدار میباشد. استرس تضاد شغل با ضریب بتای معادل (۱۱۱/۰-=β) و سطح معناداری (۰۷۹/۰=P) قادر به پیشبینی راهبرد مقابلهای مسألهمدار نمیباشد. همچنین استرس ابهام نقش با ضریب بتای معادل (۳۲۹/۰-=β) و سطح معناداری (۰۰۰۵/۰=P) قادر به پیشبینی راهبرد مقابلهای مسألهمدار میباشد. استرس محیط فیزیکی با ضریب بتای معادل (۳۱۲/۰=β) و سطح معناداری (۰۰۰۵/۰=P) قادر به پیشبینی راهبرد مقابلهای هیجانمدار میباشد. استرس تضاد شغل با ضریب بتای معادل (۰۹۸/۰=β) و سطح معناداری (۱۲۹/۰=P) قادر به پیشبینی راهبرد مقابلهای هیجانمدار نمیباشد. همچنین استرس ابهام نقش با ضریب بتای معادل (۱۲۹/۰=β) و سطح معناداری (۰۳۴/۰=P) قادر به پیشبینی راهبرد مقابلهای هیجانمدار میباشد. همچنین استرس محیط فیزیکی با ضریب بتای معادل (۰۲۳/۰=β) و سطح معناداری (۷۳۹/۰=P)؛ استرس تضاد شغل با ضریب بتای معادل (۰۰۵/۰-=β) و سطح معناداری (۹۳۹/۰=P) و استرس ابهام نقش با ضریب بتای معادل (۱۱۷/۰-=β) و سطح معناداری (۰۷۳/۰=P) قادر به پیشبینی راهبرد مقابلهای اجتنابمدار نمیباشند. در شکل ۴-۴ مدل اصلاح شده رابطه ابعاد استرس شغلی با راهبردهای مقابله با استرس نشان داده شده است. همانگونه که ملاحظه میگردد ابعاد استرس شغلی اثر منفی بر راهبردهای مقابله با استرس و اثر مثبت بر راهبردهای هیجانمدار دارند.
شکل۴-۴: دیاگرام مسیر ابعاد استرس شغلی به راهبردهای مقابله با استرس (مدل اصلاح شده)
۳-۳-۴- پیشبینی سلامت روان بر اساس راهبردهای مقابله با استرس با کنترل استرس شغلی
به منظور بررسی نقش پیشبینی کنندگی راهبردهای مقابله با استرس بر میزان سلامت روان آزمودنیها با کنترل استرس شغلی، از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوهی همزمان، استفاده شد، نتایج تحلیلها در جداول ۱۱-۴ و ۱۲-۴ نشان داده شده است.
جدول ۱۱-۴: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیشبینی سلامت روان بر اساس راهبردهای مقابله با استرس و استرس شغلی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

منبع پراکندگی مجموع مجذورات df مجذور میانگین R R2adj F P
رگرسیون ۸۸/۴۰۴۸ ۴ ۹۶/۱۶۰۷۲ ۳۸۷/۰ ۱۳۵/۰ ۳۷۲/۱۰ ۰۰۰۵/۰
باقیمانده ۸۷/۲۳۰۳۰