۱۶۳/۶

۰۰۰۵/۰

راهبرد اجتناب مدار

استرس شغلی

۰۳۵/۰-

۰۴۲/۰-

۶۵۷/۰-

۵۱۲/۰

همان طور که در جدول ۷-۴ ملاحظه میگردد بر اساس نتایج به دست آمده میزان F مشاهده شده در مورد متغیر ملاک راهبردهای مسألهمدار (۰۰۰۵/۰=P) و هیجانمدار (۰۰۰۵/۰=P) معنادار است. اما میزان F مشاهده شده در مورد متغیر راهبردهای اجتنابمدار معنادار نیست (۵۱۲/۰=P). بر طبق یافتهها می‌توان ۶/۱۳ درصد (۱۳۶/۰=R2adj) واریانس متغیر راهبردهای مسألهمدار را از طریق استرس شغلی تبیین کرد؛ همچنین می‌توان ۴/۱۳ درصد (۱۳۴/۰=R2adj) واریانس متغیر راهبردهای هیجانمدار را از طریق استرس شغلی تبیین کرد؛ بنابراین نتیجه گرفته میشود که استرس شغلی قادر به پیشبینی تغییرات مربوط به راهبردهای مسألهمدار و هیجانمدار میباشد اما قدرت پیشبینی کنندگی راهبردهای اجتناب مدار را ندارد. بر طبق نتایج به دست آمده در جدول ۸-۴، استرس شغلی با ضریب بتای معادل (۳۷۳/۰-=β) و سطح معناداری (۰۰۰۵/۰=P) پیشبینی کنندهی منفی راهبردهای مسألهمدار و با ضریب بتای معادل (۳۷۰/۰=β) و سطح معناداری (۰۰۰۵/۰=P) پیشبینی کنندهی مثبت راهبردهای هیجانمدار میباشد. در شکل ۳-۴ مدل اصلاح شده تأثیر متغیرهای برونزا (استرس شغلی) بر متغیر واسطهای (راهبردهای مقابله با استرس) بر اساس نتایج معالات ساختاری نشان داده شده است. همانگونه که ملاحظه میگردد استرس شغلی اثر منفی بر راهبرد مسألهمدار و اثر مثبت بر راهبرد هیجانمدار دارد.
شکل۳-۴: دیاگرام مسیر استرس شغلی به راهبردهای مقابله با استرس (مدل اصلاح شده)
به منظور بررسی این که کدام یک از ابعاد استرس شغلی قادر به پیشبینی راهبردهای مقابله با استرس میباشند از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوهی همزمان، استفاده شد، نتایج تحلیلها در جداول ۹-۴ و ۱۰-۴ نشان داده شده است.
جدول ۹-۴: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیشبینی راهبردهای مقابله با استرس بر اساس ابعاد استرس شغلی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

متغیرملاک منبع پراکندگی مجموع مجذورات df مجذور میانگین R R2adj F P
راهبرد مسأله مدار رگرسیون ۷۶/۳۲۰۲ ۳ ۵۹/۱۰۶۷ ۴۲۷/۰ ۱۷۲/۰ ۵۹۱/۱۷ ۰۰۰۵/۰