۱۸-۲ فرضیههای پژوهش
بین استرس شغلی و سلامت روان رابطه وجود دارد.
بین استرس شغلی و راهبردهای مقابله با استرس رابطه وجود دارد.
بین راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روان با کنترل استرس شغلی رابطه وجود دارد.
راهبردهای مقابله با استرس دارای نقش واسطهای در ارتباط بین استرس شغلی و سلامت روانی میباشد.
فصل سوم
روش پژوهش
در این فصل روش پژوهش معرفی خواهد شد. در این زمینه، ابتدا توضیحاتی در مورد جامعهی آماری و نمونه مورد مطالعه داده خواهد شد و سپس در مورد روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش و پایایی و روایی آنها، طرح و شیوهی اجرای پژوهش و شیوههای تحلیل آماری دادهها مطالبی ارائه خواهد شد.
۱-۳ طرح کلی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است که به بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطهای راهبردهای مقابلهای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، میپردازد.
۲-۳ جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری در پژوهش حاضر، شامل تمامی کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در سال ۱۳۹۳ میباشد که به صورت رسمی، قراردادی و پیمانی در حوزهی معاونتهای نیروی انسانی، بهبود تولیدات گیاهی، بهبود تولیدات دامی و معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی مشغول به کار میباشند. حجم جامعه، بنابر استعلام از قسمت کارگزینی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ۶۴۷ نفر (۵۷۷ مرد و ۷۰ زن) میباشد. همچنین از مجموع ۶۴۷ کارمند شاغل در این سازمان، ۴۰۹ نفر به صورت رسمی، ۱۶۵ نفر به صورت پیمانی و ۷۳ نفر به صورت قراردادی مشغول به کار میباشند.
۱-۲-۳- شرایط ورود به مطالعه
شرایط ورود آزمودنیها به مطالعه عبارت بود از: ۱- آزمودنی حداقل ۲ سال سابقه کار داشته باشد. ۲- آزمودنی تا حداقل ۶ ماه قبل از انجام پژوهش توبیخ نشده یا پرونده انظباطی در حال بررسی نداشته باشد. ۳- آزمودنی مرخصی استعلاجی بیش از ۱ماه در ۶ ماه گذشته نداشته باشد. ۴- آزمودنی بیماری مزمن خاص که بر میزان رضایت و فرسودگی شغلی تأثیر میگذارد، مانند سردردهای میگرنی، کمردرد شدید، دیابت، بیماریهای قلبی و کلیوی و نازایی نداشته باشد.
۲-۲-۳- شرایط خروج از مطالعه
شرایط خروج آزمودنیها از مطالعه به این صورت بود: ۱- آزمودنی پرسشنامهها را کامل تکمیل نکرده باشد.
۳-۳ نمونه مورد مطالعه و شیوه نمونهگیری
حجم نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل ۲۴۱ نفر از کارمندان جامعه فوق میباشد که از این تعداد ۲۱۴ نفر مذکر و ۲۷ نفر مونث بودند که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. نمونهگیری به صورت تصادفی طبقهبندی شده از کلیه معاونتهای سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، صورت گرفت به طوری که هر کدام از معاونتهای سازمان مذکور به عنوان یک طبقه نمونهگیری محسوب شدند؛ بدین منظور با تقسیم تعداد کارمندان هر معاونت بر تعداد کل کارمندان (۶۴۷ نفر) ضرب در تعداد کل نمونه (۲۴۱ نفر)، تعداد نمونه مورد نیاز در هر معاونت تعیین شد. سپس، دوباره با استفاده از کسر جامعهای و با تقسیم تعداد کارمندان هر مدیریت یا اداره بر کل کارمندان سازمان جهاد کشاورزی ضرب در تعداد نمونه مورد نیاز از آن معاونت، تعداد کارمندان هر حوزهی مدیریت یا اداره تعیین شدند. در هر اداره یا حوزهی مدیریتی با در دست داشتن اسامی کارکنان و تقسیم آن بر تعداد نمونه مورد نیاز از آن حوزهها فاصله نمونهها به دست آمد. در هر اداره با استفاده از جدول اعداد تصادفی یک عدد انتخاب شد و با توجه به فاصله نمونه، نمونههای پژوهش هر بخش تعیین شد.
۱-۳-۳- اطلاعات جمعیتشناختی
جدول ۱-۳ به توزیع فراوانی و میانگین سنی نمونه مورد مطالعه بر اساس جنسیت پرداخته است. چنانچه ملاحظه میگردد، تعداد کل آزمودنیها ۲۴۱ نفر میباشد که از این تعداد ۲۱۴ نفر مرد و ۲۷ نفر زن میباشند. میانگین سنی کل آزمودنیهای مورد پژوهش ۵۶/۴۱ سال، میانگین سنی آزمودنیهای مرد ۶۵/۴۱ سال و میانگین سنی آزمودنیهای زن ۸۵/۴۰ سال بود.
جدول ۱-۳: توزیع فراوانی و میانگین سنی آزمودنیهای مورد پژوهش به تفکیک جنسیت

شاخص آماری
جنسیت
فراوانی درصد فراوانی میانگین سنی انحراف استاندارد نمرات سن دامنه نمرات سن
حداقل حداکثر
مرد ۲۱۴ ۸/۸۸ ۶۵/۴۱ ۷۷/۵