۵۹

۸۵/۸

C5S3

۳-۳- روش اجرای آزمایش
این آزمایش در تابستان سال ۱۳۹۲به صورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی ودر چهار تکرار اجرا گردید. نسبت مصرف کود نیتروژنه(منبع اوره) وکمپوست بعنوان فاکتور اصلی و تلقیح یا عدم تلقیح با کود بارور۲ به عنوان فاکتور فرعی درنظر گرفته شد. سطوح عامل اصلی در ۵ سطح A1 ۱۰۰% کود کمپوست)، A2 (۲۵% کود نیتروژنه + ۷۵% کمپوست)، A3 (۵۰% کود نیتروژنه و ۵۰% کمپوست)، A4 ( ۷۵% کود نیتروژنه و ۲۵% کمپوست)، A5 (۱۰۰% کود نیتروژنه بدون کمپوست) و عامل فرعی دردو سطح شاملB1 تلفیح با کود بیولوژیک بارور۲ و B2 (عدم تلفیح با کود بیولوژیک بارور۲) بود.
نحوه اجرای کرت‌های آزمایشی مطابق شکل ۳-۱ می‌باشد.
۳-۴- کاشت آزمایش و اجرای طرح
آزمایش در تاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۲ که مناسب‌ترین تاریخ کاشت ذرت منطقه می‌باشد با دقت کشت گردید. هر کرت آزمایشی شامل شش ردیف کاشت به طول هشت متر بود.در زمان برداشت ردیفهای یک و شش و یک متر از دوسرخطوط هر کرت به‌عنوان اثرات حاشیه‌ای حذف شد. عرض پشته ها ۷۵ سانتی‌متر در نظر گرفته شد وبذور با فواصل ۲۰ سانتی‌متر بر روی پشته‌ها
(سه بذر در هر گودال به عمق ۵ سانتی‌متر) کشت گردید. بین کرت‌های آزمایشی یک ردیف نکاشت و بین تکرارها دو متر فاصله در نظر گرفته شد. برای یادداست برداری در طول اجرای طرح از ردیف‌های ۲ و ۵ و برای برداشت نهایی جهت استخراج اطلاعات مربوط به عملکرد و اجزای عملکرد از ردیف‌های ۳ و ۴ نمونه برداری گردید.
قبل از کشت کودهای ازت، فسفر پتاس بر مبنای آزمون خاک به‌صورت نواری به خاک داده شد. سپس در هر کرت مطابق نقشه طرح آزمایشی در تیمارهای مربوطه کودهای ریز مغذی و کود اوره نیز داده به‌کار برده شد. از هر هیبرید مورد بررسی در این طرح نیمی از مقادیر بذر مورد نظر با کود بارور ۲ تلقیح گردید و نیمی دیگر به‌عنوان شاهد بدون تلقیح با کود بارور ۲ برای کشت در کرت‌های مربوطه مطابق با نقشه طرح جداگانه نگه داشته شد.
عملیات تلقیح بذور با کود بارور ۲ به این صورت بود که ابتدا مقدار ۴۵۰ گرم کود بارور ۲ با مقدار ۲۰ لیتر آب مخلوط شده و سپس بذور مورد نظر را به صورت جداگانه خوب با محلول حاصله آغشته نموده و سپس بر روی ورق های آلومینیومی در سایه پهن نموده تا آب موجود در روی بذور خشک شود و به‌سرعت نسبت به کاشت بذور در عمیق ۵ الی ۷ سانتی‌متر اقدام شد.
کلیه عملیات‌های زراعی از قبیل واکار وجین تنک کردن و مبارزه با آفات و بیماری‌های به‌طور همزمان و به‌نحو مطلوب در کلیه کرت‌های آزمایشی انجام شد.
۳-۴-۱- شروع عملیات آبیاری و وجین
در تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۲ آبیاری اول انجام گرفت و این زمان به‌عنوان تاریخ کاشت ثبت گردید. آبیاری دوم با فاصله ۴ روز بعد از اولین آبیاری و آبیاری سوم یک هفته بعد انجام گرفت.
همچنین عملیات تنک کردن در مرحله چهار برگی و رفع احتمال خطر آفات و بد سبزی مزرعه با حفظ قوی‌ترین بوته و حذف بوته‌های ضعیف‌تر در هر محل کشت انجام شد.
۳-۵- مراحل و روش نمونه برداری
طرح آزمایشی در تاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ برداشت گردید و به‌منظور مطالعه اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد در کرت‌های آزمایش نمونه‌های مربوطه به‌شرح زیر تهیه و اطلاعات مورد نیاز استخراج گردید.
۳-۵-۱- سطح برگ پرچم:
جهت اندازه‌گیری سطح برگ پرچه از هر کرت به‌طور تصادفی ده برگ پرچم انتخاب شده و سطح برگ پرچم اندازه گیری و یادداشت برداری خواهد شد و میانگین ده بوته با عنوان عدد مربوط به سطح برگ در هر کرت یادداشت برداری شد. روش محاسبه سطح برگ پرچم در گیاه ذرت مطابق روش زیر می‌باشد:
« سطح برگ پرچم (سانتی‌مترمربع) = ۷۵/۰ × (طول برگ پرچم ×عرض برگ پرچم) »
۳-۵-۲- تعداد برگ در بوته:
برای تعیین تعداد برگ در بوته ده بوته به‌طور تصادفی انتخاب و تمامی برگ‌های تشکیل شده در هر بوته شمارش شده و میانگین آنها به‌عنوان تعداد برگ در هر کرت یادداشت برداری گردید.
۳-۵-۳- ارتفاع بوته:
برای محاسبه ارتفاع بوته، ده بوته به‌صورت تصادفی از ردیف‌های میانی انتخاب و به وسیله متر ارتفاع آنها از سطح زمین تا انتهای گل تاجی بر حسب سانتی‌متر اندازه گیری و میانگین آنها به‌عنوان عدد مربوط به ارتفاع بوته در هر کرت آزمایشی یادداشت برداری گردید.
۳-۵-۴- عملکرد بیولوژیک:
برای تعیین عملکرد بیولوژیک تمامی بوته‌های موجود در ۶۶/۲ متر طولی (معادل دو مترمربع) از ردیف‌های وسط کرت‌های آزمایشی به‌صورت کف بر برداشت شده و به آزمایشگاه انتقال داده شده و به‌مدت ۷۲ ساعت در دستگاه آون در دمای ۵۲ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند تا کاملا خشک گردند. سپس اقدام به توزین آنها شده و اعداد مربوطه پس از تقسیم بر دو نمودن به‌عنوان عملکرد بیولوژیک در مترمربع یادداشت برداری گردیدند.
۳-۵-۵- عملکرد دانه:
برای محاسبه عملکرد دانه، بلال‌های موجود در نمونه‌های برداشت شده برای محاسبه عملکرد بیولوژیک جداشده و پس از جدا نمودن دانه‌ها از غلاف و چوب بلال آن‌ها را توزین نموده و پس از تقسیم کردن بر دو به‌عنوان عملکرد دانه در مترمربع یادداشت برداری گردید.
۳-۵-۶- تعداد ردیف در بلال:
در این مرحله تعداد ده بلال به‌صورت تصادفی از نمونه‌های برداشت شده جدا گردیده و اقدام به شمارش تعداد ردیف‌های موجود در هر بلال نمودیم.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

سپس از اعداد حاصله میانگین گرفته و عدد مربوطه به‌عنوان عدد مربوط به تعداد ردیف در بلال برای محاسبات آماری یادداشت برداری گردید.
۳-۵-۷- تعداد دانه در ردیف:
برای شمارش تعداد دانه در ردیف ده بلال به‌صورت تصادفی انتخاب شده و میانگین تعداد دانه‌های موجود در هر ردیف به‌عنوان تعداد دانه در ردیف در هر کرت آزمایشی یادداشت برداری گردید.
۳-۵-۸- وزن کل بلال:
برای محاسبه این صفت تعداد ۱۰ بلال به‌صورت تصادفی انتخاب و پس از جدا نمودن پوشش‌های بذر (بعد از خشک کردن در دستگاه اون در دماب ۵۲ درجه سانتی گراد به مدت ۷۲ ساعت) بلال‌ها را توسط ترازوی دیجیتالی با دقت ۰۱/۰ گرم توزین نموده و میانگین آنها به‌عنوان وزن کل بلال در بوته یادداشت برداری گردید.