جدول ۴-۴: نتایج پایایی آیتم‌های مورد آزمون
آلفای کرونباخ برای تمامی آیتم‌ها به غیر از دو آیتم بالای ۰.۷ می‌باشد و بنابراین پایایی لازم را دارند. فقط دو آیتم زیر ۰.۷ و بیشتر از ۰.۶ می‌باشند. آیتم درک سهولت استفاده از فناوری فاصله‌ی کمی با ۰.۷ دارد و از آنجا که پترسون سطح آلفا را ۰.۶ در نظر گرفته است و این فاکتور در تحقیقات زیادی مورداستفاده قرار گرفته است٬ می‌توانیم با این مقدار در این مطالعه از آن استفاده کنیم. آیتم نگرانی در استفاده از فناوری نیز مقدار کمتر از ۰.۷ را دارد. این متغیر در تحقیقات کمتری استفاده شده است و بنا به سطح آلفای پترسون می‌توانیم با این مقیاس همانند مقیاس جدید رفتار کنیم و مقدار آلفا را بالاتر از ۰.۶ در نظر بگیریم.
۴-۴– آزمون فرض‌های تحقیق
با بکارگیری مدل رگرسیون مذکور در صورتی که ضریب متغیر مدنظر در این مدل از نظر آماری در سطح معنی‌داریِ ۰۵/۰ با صفر تفاوت معنی‌داری نداشته باشد٬ می‌توان نتیجه گرفت متغیر مورد بررسی بر روی متغیر پاسخ تاثیرگذار نیست.
۴-۴-۱– بررسی ِ آزمونِ فرض‌هایی که برروی درک سودمندی تاثیرگذارند.
فرض ۱: ارتباط شغلی تاثیر مثبتی بر درک سودمندی دارد.
فرض ۲: قابلیت اثبات نتایج تاثیر مثبتی بر درک سودمندی خواهد داشت.
فرض ۳-۲: سازگاری با فناوری تاثیر منفی بر درک سودمندی از RFID خواهد گذاشت.
فرض ۴-۱: مردان درک بالاتری در سودمندی استفاده از RFID خواهند داشت.
فرض ۵-۲: تجربه تاثیر مثبتی بر درک سودمندی خواهد داشت.
فرض ۶: تاثیران فرهنگی درک شده از فناوری RFID نگرش مثبتی بر درک سودمندی آن خواهد داشت.
با توجه به مطالب بیان شده در پایان فصل سوم و نتایج مندرج در جدول ۴-۵ به بررسی ِ هریک از فرض‌های بالا می‌پردازیم.
با توجه به این‌که مقدار P-Value (در نرم افزار SPSS این مقدار با Sig مشخص می‌شود) برای متغیر ارتباط شغلی، برابر ۰۰۰/۰ است لذا فرض صفر رد شده و این متغیر ارتباط معناداری با درک سودمندی خواهد داشت و با توجه به مثبت بودن ضریب متغیر JRTot در رگرسیون خطی ِ (۳-۱) می‌توان چنین استنباط کرد اثر ارتباط شغلی بر درک سودمندی از فناوری مثبت خواهد بود. در بررسی ِ فرض ۲ نیز می‌بینیم که متغیر ارتباط شغلی در سطح معنی‌داری ۰۵/۰ معنی پیدا می‌کند زیرا Sig برابر ۰۰۲/۰ است و از آنجا که ضریب متغیر نیز مثبت (۳۷۰/۰) می‌باشد لذا متغیر ارتباط شغلی تاثیر مثبتی بر درک سودمندی از فناوری خواهد گذاشت. برای آزمون فرض ۳-۲ نتایج رگرسیون روی درک سودمندی از متغیر سازگاری با فناوری این نتیجه را نشان می‌دهد که این متغیر تاثیری بر درک سودمندی نخواهد داشت. اگرچه ضریب بتای ارزیابی شده هم جهت با فرض تعین شده می‌باشد ولی به این دلیل که Sig مربوط به متغیر بیشتر از سطح معنی دار ۰۵/۰ است لذا فرض صفر رد نشده و فرض ۳-۲ رد خواهد شد. رگرسیون خطی برروی جنسیت افراد بر درک سودمندی با توجه به مقدار Sig که برابر ۷۵۶/۰ نشان می‌دهد که جنسیت بر درک سودمندی از فناوری تاثیری نخواهد داشت زیرا این مقدار بیشتر از سطح معنی دار ِ ۰۵/۰ می‌باشد لذا فرض ۴-۱ کامل رد خواهد شد. ولی با توجه به جدول نتیجه‌ی جالبی نیز به دست آوردیم. از آنجا که ضریب متغیر Sex در معادله‌ی ۳-۱ مثبت است و در جدول داده‌ها مردان را با شناسه‌ی ۰ و زنان را با شناسه‌ی ۱ تعریف کردیم، لذا به ازای یک واحد افزایش در ضریب این متعیر مقدار y نیز افزایش خواد یافت و این بدان معنی است زنان تمایل بیشتری در درک سودمندی از RFID دارند. برای آزمون فرض ۵-۲ با نگاهی به اطلاعات جدول می‌توان این مطلب را دید که تجربه‌ی استفاده از سیستم‌های مشابه ارتباطی با درک سودمندی نخواهد نداشت (۵۵۰/۰Sig=). لذا فرض ۵-۲ نیز رد خواهد شد. در آخر نیز در آزمون فرض ۶ به این نتیجه می‌رسیم که بین فرهنگ و درک سودمندی ارتباط تقریبا تاچیز ولی معناداری وجود دارد و با توجه به مثبت بودن ضریب بتا این تاثیرگذاری مثبت خواهد بود که در راستای فرض از پیش تعیین شده نیز می‌باشد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. ۹۵٫۰% Confidence Interval for B Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Tolerance VIF
۱