EXP35

.۰۷۶

.۰۴۳

.۱۹۲

.۸۱۹

EXP36

.۰۶۸

-.۱۲۲

.۴۲۱

.۶۱۶

Extraction Method: Maximum Likelihood.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.

جدول ۴-۳: روایی سوالات پرسش‌نامه توسط ماتریس چرخشی در تجزیه و تحلیل فاکتور
۴-۳-۲– پایایی
پایایی قابلیت تکرار روش یا ابزار اندازه گیری است. پایائی دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است. دامنه ضریب اعتبار از صفر تا یک است. اگر روشی از پایایی برخوردار نباشد ، داده های گردآوری شده روایی ( اعتبار ) نیز نخواهند داشت. به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا +۱ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. پایایی کامل به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج شک کرد[۴۷]. در این مطالعه برای محاسبه‌ی ضریب پایایی از آلفای کرونباخ[۸۳] استفاده کرده‌ایم. . اگر چه مقیاس‌های کمتری از سطح قابل قبول آلفا وجود دارد، اما به طور کلی ۰.۷ استفاده می شود. یک فاکتور مهم در تعیین این که کدام سطح آلفا قابل قبول است، هدف تحقیق است. در بیشتر تحقیق‌های اکتشافی، یک سطح پایین تر از آلفا قابل قبول است. در حالی که تحقیقات کاربردی به سطوح بالاتری از آلفا احتیاج دارند. مولفان متعددی نظریه‌های مختلفی برای سطح آلفا ارائه کردند که در این بین پترسون بیشترین فعالیت را روی این مطلب انجام داده است. ایشان توصیه می‌کنند در مقیاس جدید آلفای کرونباخ حداقل مقدار ۰.۶ را داشته باشد[۴۸]. جدول ۴-۴ مقدار آلفای کرونباخ را برای متغیر‌های موجود نشان می‌دهد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

فاکتور آلفای کرونباخ تعداد سوالات هر متغیر
درک سهولت استفاده از فناوری ۰.۶۷۹ ۱۱