Std. Deviation

۱۰٫۴۴۲۲۶

Range

۴۲٫۰۰

Minimum

۲۰٫۰۰

Maximum

۶۲٫۰۰

جدول ۴-۲: اطلاعاتی توصیفی مربوط به سن شرکت‌کنندکان
نمودار۴-۱: هیستوگرام سن شرکت‌کنندگان
۴-۳– روایی[۸۰] و پایایی[۸۱]
۴-۳-۱– روایی
برای اندازه‌گیری یک مشخصه باید مطمئن شویم آنچه که ما می‌خواهیم را اندازه‌گیری کند. مثلا اگر می‌خواهیم میزان ارتباط شغلی را به وسیله یک پرسشنامه در یک جمعیت خاص اندازه گیری کنیم، باید مطمئن شویم سوالاتی را که در پرسشنامه گنجانده ایم با اطمینان بالایی این مشخصه را (ارتباط شغلی) به درستی اندازه خواهند گرفت. به عبارتی پرسشنامه ای دارای اعتبار و روایی (Validity) است که برای اندازه گیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد. اگر ساختار پرسش‌نامه مورد اطمینان نباشد، ممکن است مدل های تخمینی نتایج غیر قابل تفسیری را حاصل کنند یا ارتباطاتی را پیشگویی کنند که با آن چه انتظار می‌رود در تضاد باشد. برای رسیدن به این هدف از تجزیه و تحلیل فاکتور[۸۲] استفاده می کنیم تا تشابه آیتم هایی را که در همان فاکتور به یک منظور گنجانده شده‌اند را بررسی کنیم و تعیین کنیم که کدام آیتم‌ها می‌توانند از تحقیق حذف شوند[۴۷]. در این مطالعه، تجزیه و تحلیل فاکتور به منظور بررسی روایی و صحت ارتباط شغلی (JR)، قابلیت شرح نتایج (RD)، نگرانی استفاده از فناوری (TA)٬ فرهنگ (CUL) و تجربه (EXP) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با توجه به جدول ۴-۳ تجزیه و تحلیل فاکتور برای تمام آیتم‌های JR، RD، TA، CUL٬EXP مورد بررسی قرار گرفت. تمامی آیتم‌ها به غیر از TA می‌توانند در یک فاکتور ارجاع داده شوند. مقادیر بالای ۰.۵ برای این تحقیق مورد قبول هستند. طبق جدول زیر از ۴ فاکتور استفاده شده و متغیرهای JR و RD همگی در فاکتور ۱ و بالای ۰.۵ می‌باشند. دو آیتم از متغیر نگرانی استفاده از فناوری در فاکتور دوم زیر مقدار مورد نظر می‌باشند و در فاکتور اول قرار دارند. لذا سوال‌های ۲۴ و ۲۷ پرسش‌نامه در تجزیه و تحلیل حساب نشده‌اند. سوال‌های متغیر CUL به این دلیل که همگی در یک فاکتور و بالای ۰.۵ هستند همگی در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند. سوال‌های تجربه نیز به همین دلیل همبستگی ِ لازم را داشته و مورد استفاده قرار گرفتند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

Rotated Factor Matrixa
Factor
۱ ۲