۴۰-۴۲

رضایت مندی

۴۳

جدول ۳-۱: راهنمای پرسش‌نامه
پرسش‌نامه قبل از این که منتشر شود، دوباره مورد آزمایش قرار گرفت و برای بازنگری پرسش نامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت. پرسش نامه نهایی را می توان در پیوست ۱ مشاهده کرد.
۳-۷– اعتبار داده‌های تحقیق
در این مطالعه برای سنجش قابلیت اعتماد به پرسش‌نامه از روش بازآزمایی استفاده خواهد شد بدین ترتیب که پرسش‌نامه برای تعدادی از شرکت‌گنندگان که قابل دسترس هستند در دو فاصله زمانی ارسال خواهد شد و بر همین اساس محاسبه شاخص پایایی پرسش‌نامه صورت خواهد گرفت. از نظر روایی نیز پرسش‌نامه به به خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و بازاریابی ارائه خواهد شد که بر طبق نظر ایشان پرسش‌نامه نهایی تهیه خواهد شد.
۳-۸– جامعه‌ی آماری
این مطالعه در تهران و بین کارکنان شاغل در خرده‌فروشی‌ها یا مراکز خرید که از RFID استفاده می‌کنند٬ انجام می‌شود.
۳-۹– روش نمونه‌گیری و حجم جامعه
نمونه گیری عبارت است از انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده‌ای از آن برای اینکه مطمئن شویم نمونه انتخاب شده نماینده واقعی جامعه است، باید آن را به صورت تصادفی از جامعه مورد نظر انتخاب کنیم. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می‌کنیم. در نمونه گیری تصادفی ساده، هر یک از اعضای جامعه تعریف شده، شانس برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه دارد.
در این پژوهش با میزان خطای ۵ درصد (با احتمال  ) و اشتباه برآورد در تعیین تفاوت بین دو میانگین (D=./12) و در نظر گرفتن فرمول زیر خواهیم داشت:
 
تعداد نمونه ۶۷ نفر به دست می آید.
لازم به ذکر است که ۹۰ پرسش‌نامه از کارکنان فروشگاه‌ها جمع‌آوری خواهد شد که با توجه به ریزش و امکان اشتباه در آن‌ها٬ ۶۷ پرسش‌نامه نهائی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
۳-۱۰– روش کار و تجزیه و تحلیل داده‌ها
بعد از ورود داده‌ها در نرم افزار، ابتدا سعی شد اطلاعات توصیفی در مورد متغیرهای سن وجنسیت ِ شرکت‌کنندگان آورده شود. سپس روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ی مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از روش‌های مناسب و مربوطه بررسی گردید و در ادامه با بکارگیری ِ روش رگرسیون چند متغیره به بررسی ِ فرض‌های پژوهش حاضر پرداخته شد.
در رگرسیون چندگانه‌ی خطی، مقادیر یک متغیر وابسته مانند y از روی مقادیر دو یا چند متغیر مستقل دیگر برآورد می‌شود. معادله‌ی خطی چندگانه را به صورت کلی زیر می‌توان نوشت:
رابطه‌ی (۳-۱)
که در این معادله p نشان‌دهنده‌ی تعداد متغیرها، ۰β معرف عرض از مبدا خط رگرسیونی و بیان‌کننده‌ی شیب خط رگرسیونی برای متغیر xi و یا میزان ارتباط خطیِ موجود بین این متغیر و متغیر پاسخ y است.
در رابطه‌ی رگرسیونی چندمتغیره‌ی (۳-۱)،‌ وجود ارتباط خطی بین متغیر مستقل xو متغیر پاسخ y٬ منوط به صفر نبودن ضریب رگرسیونی است. از این‌رو فرض صفر() و فرض مقابل() در بررسی وجود ارتباط خطی بین متغیر xو y به صورت زیر نگارش می‌شود:
با کمک نرم‌افزار‌های مربوطه، می‌توان فرض آماری مذکور را با تهیه‌ی مقادیر ‌ها و P-Value مربوط به هر یک از آن‌ها مورد بررسی قرار داد. از این رو، اگر در سطح معنی‌داری از پیش تعیین شده‌ی α، P-Value آزمون مورد نظر، از α بزرگتر باشد، آن‌گاه فرض صفر رد نمی‌شود و داریم . از طرفی اگر P-Value آزمون مورد نظر، از α کوچکتر باشد، آن‌گاه فرض صفر رد شده و خواهیم داشت : . رد شدن فرض صفر به منزله‌ی وجود ارتباط خطی بین متغیر مستقل xi و متغیر پاسخ y بوده و مثبت(منفی) بودن مقدار ٬ نشان‌دهنده‌ی تآثیر مثبت(منفی) متغیر xi روی متغیر y است.
از این‌رو در راستای بررسی ِ فرض‌های ۱، ۲، ۳-۲، ۴-۱، ۵-۲ و ۶، یک مدل رگرسیونی بین متغیر پاسخ PU و متغیرهای مستقل JR٬ RD٬ CUL٬ EXP٬ TA و SEX برازش داده شد. همچنین جهت بررسی ِ فرض‌های ۳-۱، ۴-۲ و ۵-۱ نیز یک مدل رگرسیونی بین متغیر پاسخ PEU و متغیرهای مستقل SEX، TA و EXP در نظر گرفته شد. در بررسی ِ فرض‌های ۷-۱ و ۷-۲ نیز یک مدل رگرسیونی بین متغیر پاسخ SAT و متغیرهای مستقل PU و PEU انجام شد. سطح معنی‌داری ِ آزمون در تمام رگرسیون‌های مذکور ۰۵/۰ در نظر گرفته شد (بخش ۴-۵).
۳-۱۱– نرم افزارهای مورداستفاده
در این مطالعه از نرم افزار Excel 2010 جهت ویرایش داده‌های اولیه و از نرم افزار SPSS v.19[79] در راستای بررسی‌های آماری ِ مورد‌ نیاز استفاده گردید.
فصل چهارم
محاسبات و یافته های تحقیق
۴-۱– نمونه‌ی آماری پرسش‌نامه
در مجموع ۱۰۰ پرسش‌نامه در اختیار کارکنان فروشگاه‌های مختلف قرار گرفت. از این میان ۷۱ پرسش‌نامه به درستی پر شدند و می‌توانند در تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار بگیرند. که از مقدار قابل پیش‌بینی ۴ عدد بیشتر است. ۱۶ پرسش‌نامه از نظر گذرانده شدند و کامل پر نشدند و درنتیجه قابل استفاده نخواهند بود. ۱۳ پرسش‌نامه نیز توسط کارمندان به یک پاسخ اکتفا کردند که در نتیجه اعتبار لازم را برای بررسی کسب نکردند.
۴-۲– مشاهدات توصیفی
از ۷۱ پرسش‌نامه‌ی تکمیل شده توسط کارمندان ۵۱ نفر تمایل به تکمیل اطلاعات توصیفی داشتند. در این نمونه‌گیری ۷/۶۲٪ آقایان و ۳/۳۷٪ را بانوان تشکیل دادند (جدول ۴-۱).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

SEX