پردیس بین الملل

ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته روابط بین الملل

گروه علوم سیاسی

عنوان پایان نامه

بررسی تاثیر برآمدن دولت جدید افغانستان بر امنیت ملی
جمهوری اسلامی ایران طی سالهای ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۳

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد جواد رنجکش

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر احمد محقر

ب

نگارش:

مهدی آبی

تابستان۹۳

ج

تعهدنامه

اینجانب مهدی آبی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد نویسنده پایان‌نامه بررسی تاثیر برآمدن دولت جدید افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۳تحت راهنمایی دکتر محمد جواد رنجکش متعهد می‌شوم:

تحقیقات در این پایان‌نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.

در استفاده از نتایج پژوهش‌های محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.

مطالب مندرج در پایان‌نامه تا کنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

کلیه‌ی حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد و مقالات مستخرج با نام «دانشگاه فردوسی مشهدـ پردیس بین الملل» و یا

«Ferdowsi University of Mashhad – International Campus» به چاپ خواهد رسید.

حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایج اصلی پایان‌نامه تأثیر گذار بوده‌اند در مقالات مستخرج از رساله رعایت شده است.

در کلیه‌ی مراحل انجام این پایان‌نامه، در مواردی که از موجود زنده (یا بافت‌های آنها) استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است.

در کلیه‌ی مراحل انجام این پایان‌نامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است، اصل رازداری، ضوابط و اصول اخلاق انسانی رعایت شده است.

امضاء دانشجو:

مالکیت نتایج و حق نشر

  • کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، کتاب، برنامه‌های رایانه‌ای، نرم‌افزارها وتجهیزات ساخته شده)متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.
  • استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان‌نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی‌باشد.

متن این صفحه نیز باید در ابتدای نسخه‌های تکثیر شده وجود داشته باشد.

د

 

هـ

و