آشنایی مادران با نشانه های خطر و اقدام مناسب در زمان بروز آنها

هدف کلی

افزایش آگاهی مادر در مورد نشانه های خطر در کودکان کمتر از دو ماه
افزایش آگاهی مادر در مورد نشانه های خطر در کودکان دو ماهه تا پنج ساله

اهداف جزئی

مادر بتواند نشانه های خطر در کودک کمتر از دو ماه را بیان کند(شناختی)
مادر بتواند نشانه های خطر در کودک دو ماهه تا پنج ساله را بیان کند(شناختی)
مادر در صورت بروز نشانه های خطر کودک خود را به نزدیکترین مرکز بهداشتی یا درمانی برساند(رفتاری)

اهداف رفتاری

۳-۸) ارزشیابی پژوهش
ارزشیابیپژوهش حاضر قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشیاز طریق تکمیل پرسشنامه همراه با مصاحبه و تعیین میزان آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، راهنماهای عمل، خودکارآمدی و عملکرد در خصوص نشانه‌های خطر، عفونت‌های تنفسی، اسهال و تب و تشنج درکودکان انجام شد.
۳-۹) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزارspss نسخه ۱۹و با استفاده از آمارهای توصیفی نظیر فراوانی مطلق و نسبی، میانگین و انحراف معیار و آنالیز های تحلیلی چون کولموگروف – اسمیرنف، تی تست مستقل و تی تست زوج، آنالیزوریانس یک طرفه، کای اسکوئر، آزمو‌نهای همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی صورت گرفت و مقدار (۰۵/۰<p ) معنی دار در نظر گرفته شد، ابتدا پیش فرض‌های هر آزمون کنترل شد و سپس آزمون‌های متناسب انجام گردید. برای آنالیز داده‌ها در قسمت مطالعه مقطعی از میانگین، انحراف معیار، فراوانی ها، تی تست مستقل، آنالیزوریانس یک طرفه، کای اسکوئر و جهت تعیین سازه‌های مؤثر مدل اعتقاد بهداشتی از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید. درقسمت مطالعه مداخله‌ایی برای مقایسه گروه آزمون با گروه کنترل برای متغیر های کمی از آزمون تی مستقل و برای متغیر های کیفی از آزمون کای اسکوئر استفاده گردید و برای مقایسه سازه‌ها، قبل و بعد از مداخله آموزشی از آزمون تی زوج و آنالیز کوواریانس استفاده شد.
۳-۱۰) ملاحظات اخلاقی
پژوهش حاضر مجوز کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اراک با شماره ۱۰-۱۵۵-۹۲ را دریافت نمود.
در این مطالعه سعی شد که قسمت‌های مختلف پژوهش به گونه ای طراحی شوند که از بروز هر گونه مشکلات اخلاقی جلوگیری به عمل آید به عنوان مثال در تدوین پرسشنامه تا حد امکان از طرح سوالات خصوصی و محرمانه اجتناب شد و قبل از تکمیل پرسشنامه، نمونه ها از اهداف مطالعه آگاه و رضایت آنان در جهت همکاری برای تکمیل پرسشنامه جلب شد و به آنها اطمینان داده شد که
– پرسشنامه فاقد نام و نام خانوادگی و نشانی می باشد.
– اطلاعات آنها محرمانه بوده و نتایج به صورت گروهی ارائه می گردد.
– این پرسشنامه صرفا جهت انجام طرح تحقیقاتی بوده و ارزش دیگری ندارد.
– در هر زمان که مادر تمایل داشته باشد می تواند از مطالعه خارج شود.
برگزاری جلسات آموزشی نیز بر اساس نظرات و پیشنهادات مادران تعیین می شد تا فرصت حضور در کلاس را داشته باشند.
مداخله آموزشی پس از پایان مطالعه و گردآوری داده های پس آزمون به گروه کنترل نیز ارائه گردید.
۳-۱۱) محدودیت ها و مشکلات اجرایی طرح
مشکلات:
– عدم همکاری مراکز مربوطه که با ارائه معرفی نامه مشکل رفع گردید.
– عدم همکاری مادران در تکمیل پرسشنامه در زمان پیش آزمون که با بیان اهداف و فواید مطالعه با همکاری پرسنل مراکز رضایت آنها جلب شد.
– عدم حضور همزمان مادران در جلسات آموزشی که با برگزاری جلسات متعدد با تعداد شرکت کننده کمتر مشکل رفع شد.
– شرایط خاص مادران (همراه داشتن کودکان و …) در جلسات آموزشی مشکلاتی به همراه داشت.
– بعضی از مراکز فاقد مکان و تجهیزات مناسب جهت تشکیل کلاس آموزشی بودند.
محدودیت ها:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.