سازه مورد استفاده: خودکارآمدی
جلسه چهارم نیز بعد از مرور بر مباحث جلسات قبل جهت آموزش خودکارآمدی و رفتارهای صحیح در خصوص نشانه های خطر با استفاده از وسایل مرتبط با اهداف، نمایش عملی بعضی رفتارها و غیره، با هدف اطمینان دادن به مادران در رابطه با توانایی آنها در خصوص تشخیص و مراقبت از نشانه های خطر در کودک، آشنایی مادران با نحوه تشخیص و مراقبت از کودک دارای نشانه خطر، آشنایی مادران با نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به عفونت های تنفسی، آشنایی مادران با نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به اسهال، آشنایی مادران با نحوه تشخیص و مراقبت از کودک مبتلا به تب و تشنج و آشنایی مادران با اقدامات مناسب در صورت بروز نشانه های خطر در کودک انجام گرفت. در پایان این جلسه خلاصه ای از مطالب کل جلسات به صورت مختصر بیان شد و به سوالات و ابهامات مادران در این زمینه پاسخ داده شد.
لازم به ذکر است که قبل از شروع هر جلسه مطالب جلسات قبل به صورت خلاصه مرور می شد و در پایان جلسات آموزشی مطالب ارائه شده به صورت مکتوب در قالب پمفلت وکتابچه آموزشی به عنوان یادآور جهت مطالعه بیشتر بین مادران توزیع گردید. در جلسات آموزشی برای بیان مطالب، بیشتر از روش بحث گروهی (بحث در گروههای کوچک) استفاده شد، به این صورت که مادران به گروه های پنج نفره تقسیم شدند و در رابطه با مطالب آموزشی در خصوص نشانه های خطر متناسب با اهداف مورد نظر در هر جلسه با یکدیگر به بحث پرداختند، در ادامه آموزشگر با استفاده از وسایل کمک آموزشی مناسب، نمایش تصاویر مرتبط، نمایش عملی بعضی رفتارهای مورد نظر و جمع بندی مطالب گفته شده توسط گروه ها و درست یا نادرست بودن عقاید افراد در این مورد جلسات را به اتمام می رساند.
۳-۷-۶) طراحی کتابچه و پمفلت آموزشی
در این پژوهش، به دلایل زیر تصمیم گرفته شد علاوه بر برگزاری کلاسهای آموزشی، یک کتابچه و پمفلت که شامل خلاصه ای از مطالب گفته شده در جلسات آموزشی بود نیز تهیه شود و در اختیار گروه آزمون قرارگیرد این دلایل عبارتند از:
وقتی مطالب آموزشی در قالب کتابچه بیان شود جزئیات بیشتری را می توان در آن بیان کرد، کتابچه آموزشی می تواند به عنوان یک یادآوری کننده برای مادران باشد. همچنین اطرفیان مادر مانند همسر، دوستان و غیره از این کتابچه در منزل استفاده کنند تا هم اطلاعات و آگاهی آنها در این زمینه افزایش پیدا کند و هم برای مادر به عنوان یک نیروی محرکه باشند تا او را به سمت رفتار هدف ( تشخیص و مراقبت از نشانه های خطر کودکان) سوق دهند و تشویق کنند.
مطالبی که در این کتابچه آمده است شامل: مقدمه ای در مورد اهمیت سلامت کودکان، تعریف نشانه های خطر، اقدامات مناسب در صورت بروز نشانه های خطر در کودکان، عفونت های تنفسی، اسهال، تب و تشنج و غیره می باشد.
همچنین در این پژوهش، تصمیم گرفته شد علاوه بر تهیه کتابچه ، پمفلت آموزشی نیز جهت تاکید بر اهمیت برخی مطالب گفته شده در جلسات و کتابچه آموزشی تهیه شود و در اختیار مادران قرارگیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

جدول شماره۱۰: اهداف طراحی کتابچه آموزشی
مادران دارای کودک کمتر از پنج سال گروه هدف
آموزش مادران در مورد تشخیص و مراقبت از نشانه های خطر، عفونت های تنفسی و اسهال در کودکان کمتر از پنج سال بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
-آشنایی مادر با شیوه های مختلف کسب اطلاعات در خصوص نشانه های خطر در کودک
-آشنایی مادر با نشانه های خطر در کودک
-آشنایی مادر با منافعی که در صورت توجه به نشانه های خطر در کودک کسب می کنند
-آشنایی مادر با اقدامات مناسب در صورت بروز نشانه های خطر در کودک
هدف کلی
افزایش آگاهی مادر در خصوص نشانه های خطر درکودک.
افزایش آگاهی مادر در مورد شیوه های کسب اطلاعات در خصوص نشانه های خطر در کودک
افزایش آگاهی مادر در مورد منافعی که در صورت توجه به نشانه های خطر کسب می کنند
افزایش آگاهی مادر در خصوص عفونت های تنفسی
افزایش آگاهی مادر در خصوص اسهال
اقدامات مناسب در صورت بروز نشانه های خطرتوسط مادر
اهداف جزئی
شناختی مادر بتواند نشانه های خطر در کودک را بیان کند.