۲) پرسش وپاسخ، بازخورد گرفتن

منابع:
) فضای آموزشی: کلاس آموزشی مراکز بهداشتی درمانی
۲) مواد و وسایل کمک آموزشی: کتابچه آموزشی، ، وایت بورد و ماژیک ، وسایل مرتبط با موضوعات آموزشی
۳) نیروی انسانی: پژوهشگر

شیوه تدریس:
۱ ) سخنرانی، پرسش و پاسخ
۲) نوشتاری
۳) نمایش عملی

شیوه ارزیابی:
تکمیل پرسشنامه ها، پرسش و پاسخ، بازخورد گرفتن

زمان ارزیابی:
قبل از مداخله و ۳ ماه بعد از شروع مداخله، ابتدا و انتهای جلسه آموزشی

– گزارش های جلسات آموزشی
در کلیه جلسات آموزشی مراقبت از نشانه‌های خطر کودکان، گروه هدف: مادران دارای کودک کمتر از پنج سال، فرد آموزش دهنده: پژوهشگر، زمان آموزش: ۶۰ دقیقه، مکان آموزش: مراکز بهداشتی درمانی انتخاب شده برای گروه آزمون و فضای آموزش: کلاس آموزش های گروهی هر مرکز بود.
جلسات آموزشی با دعوت مادران از طریق تلفن به مراکز بهداشتی درمانی مورد نظر، معرفی آموزشگر و مادران شرکت کننده، بیان اهداف برگزاری جلسه آموزشی، شروع می شد و هر جلسه آموزشی نیز طبق اهداف آموزشی خود به صورت سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ و غیره ادامه پیدا می کرد و نهایتا با پذیرایی از شرکت کنندگان پایان می یافت.
جلسه اول: ارتقاء آگاهی، دانش و نگرش
سازه مورد استفاده: آگاهی، حساسیت و شدت درک شده
این جلسه با نشان دادن حالت شماتیک مدل اعتقاد بهداشتی توسط پژوهشگر بر روی تخته وایت برد و اینکه مطالب مربوط به آگاهی و حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده، راهنماهای عمل و خودکارآمدی به ترتیب طی چهار جلسه آموزش توضیح داده خواهد شد، برنامه آموزشی آغاز گردید و باآشنایی مادران با نشانه های خطر در کودک، عفونت های تنفسی و اسهال، افزایش آگاهی آنان در خصوص نشانه های خطر در کودکان کمتر از دو ماه و کودکان دو ماهه تا پنج ساله، انواع عفونت های تنفسی به خصوص پنومونی، نحوه مراقبت و تغذیه کودک بیمار و راه های انتقال و پیشگیری از عفونت های تنفسی و اسهال، افزایش حساسیت و شدت درک شده مادران با هدف حساس کردن آنان در خصوص نشانه های خطر در کودک و آشنایی آنان با عواقب منفی عدم توجه به موقع به نشانه های خطر با ارئه آمارهای مرتبط به روش سخنرانی و بحث گروهی ادامه یافت و در انتها پمفلت آموزشی نشانه های خطر بین مادران توزیع گردید و مطالب ارائه شده به صورت پرسش و پاسخ مرور گردید.
جلسه دوم: ارتقاء آگاهی و نگرش
سازه های مورد استفاده: منافع و موانع درک شده
این جلسه با مرور مطالب آموزشی جلسه اول به صورت پرسش و پاسخ شروع شد و آموزش در جهت افزایش منافع و کاهش موانع درک شده در خصوص نشانه های خطر با هدف آشنایی مادران با منافع و موانع توجه به موقع به نشانه های خطر، عفونت های تنفسی، اسهال و تشنج در کودک به شیوه سخنرانی و بحث گروهی انجام شد و با توجه به این که منافع درک شده یکی از آیتم های پیشگویی کننده عملکرد مادران در تحلیل رگرسیونی بود با بیان مثالها و مطالب مرتبط بر این سازه بیشتر تأکید شدو در نهایت با توزیع دما سنج جیوه ای به صورت رایگان و آموزش نحوه استفاده از آن و جمع بندی مطالب بیان شده جلسه پایان پذیرفت.
جلسه سوم: افزایش آگاهی در خصوص راهنماهای عمل
سازه مورد استفاده: راهنماهای عمل خارجی و داخلی
در ابتدا با پرسش از مادران مباحث جلسات قبل مرور گردید سپس جلسه سوم با هدف آشنایی مادران با شیوه های مختلف کسب اطلاعات در خصوص نشانه های خطر در کودکان و همچنین آشنایی آنان با نیروهای درونی که باعث توجه آنها به نشانه های خطر در کودک می شوند ادامه یافت و جهت بالا بردن راهنماهای عمل خارجی و داخلی با کمک پرسنل مراکز بهداشتی درمانی صورت پذیرفت و در انتهای جلسه نیز مطالب ارائه شده جمع بندی شد و کتابچه آموزشی به عنوان یک راهنمای عمل بین مادران توزیع گردید.با توجه به اینکه در تحلیل رگرسیونی، سازه راهنماهای عمل به عنوان پیشگویی کننده قوی در خصوص عملکرد مادران بیان گردید لذا جهت ارتقاء راهنماهای عمل کتابچه و پمفلت آموزشی در خصوص نشانه‌های خطر طراحی و ارائه شد و از پرسنل مراکز نیز جهت برگزاری جلسه آموزشی کمک گرفته شد.
جلسه چهارم: افزایش آگاهی مادران در زمینه خودکارآمدی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.