هدف کلی:
۱) اطمینان دادن به مادران در رابطه با توانایی آنها در خصوص تشخیص و مراقبت از نشانه های خطر در کودک
۲) آشنایی مادران با نحوه تشخیص و مراقبت از کودک دارای نشانه خطر
۳) آشنایی مادران با نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به عفونت های تنفسی
۴) آشنایی مادران با نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به اسهال
۵) آشنایی مادران با نحوه تشخیص و مراقبت از کودک مبتلا به تب و تشنج
۶) آشنایی مادران با اقدامات مناسب در صورت بروز نشانه های خطر در کودک

اهداف جزئی:
۱) افزایش آگاهی مادران در رابطه با توانایی آنها در خصوص تشخیص و مراقبت از نشانه های خطر در کودک
۲) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه تشخیص نشانه های خطر
۳) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه مراقبت از کودک دارای نشانه خطر
۴) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به عفونت های تنفسی
۵) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به اسهال
۶) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه تشخیص و مراقبت از کودک مبتلا به تب و تشنج
۷) انجام اقدامات مناسب مادر در صورت بروز نشانه های خطر در کودک

اهداف رفتاری:
۱) مادر بتواند مراقبت از نشانه های خطر در کودک را لیست کند(شناختی)
۲) مادر به توانایی خود در رابطه با تشخیص و مراقبت از نشانه های خطر در کودک مطمئن باشد(نگرشی)
۳) مادر باور داشته باشد که می تواند اقدامات لازم در صورت بروز نشانه های خطر را انجام دهد(نگرشی)
۴) مادر با وجود کار زیاد بتواند در کلاس های آموزشی نشانه های خطر شرکت کند(رفتاری)
۵) مادر با وجود وقت کم بتواند در خصوص نشانه های خطر مطالعه کند(رفتاری)
۶) مادر بتواند نشانه های خطر در کودک را بر اساس آموزش های ارائه شده تشخیص دهد(رفتاری)
۷) مادر بتواند نحوه مراقبت از کودک دارای نشانه خطر را یاد بگیرد(رفتاری)
۸) مادر نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به عفونت های تنفسی را یاد بگیرد(رفتاری)
۹) مادر نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به اسهال را یاد بگیرد(رفتاری)
۱۰) مادر نحوه تشخیص و مراقبت از کودک مبتلا به تب و تشنج را یاد بگیرد(رفتاری)
۱۱) مادر کودک دارای نشانه خطر را فورا به پزشک (مرکز بهداشتی یا درمانی)برساند(رفتاری)
۱۲) مادر جهت پیگیری کودک دارای نشانه خطر به موقع به پزشک (مرکز بهداشتی یا درمانی) مراجعه کند(رفتاری)

استراتژی ها/ فعالیت ها:
۱) ارائه برنامه آموزشی به صورت سخنرانی، نوشتاری، نمایش عملی، انجام عمل در قالب مراحل کوچک، استفاده از ترغیب و تقویت