۳-۷-۴) روش، وسیله و ارزشیابی مداخله آموزشی
مداخله مورد نظر براساس مدل اعتقاد بهداشتی در گروه آزمون(با تقسیم آنان به سه گروه ۲۰ نفره) با توجه به شرایط موجود (امکانات، سطح تحصیلات مادران و …)، نظر اساتید و تحقیق مشابه(۱۱) به صورت جلسات آموزشی و به روش سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ، نمایش عملی و با استفاده از وسایل کمک آموزشی ( وایت بورد و ماژیک، وسایل مربوط به نمایش تصاویر آموزشی و غیره ) و ارائه کتابچه و پمفلت آموزشی به عنوان یادآور در مراکز بهداشتی درمانی اراک طی ۴ جلسه آموزشی۶۰ دقیقه ای در طی یک ماه(تیر ماه ۱۳۹۳) صورت پذیرفت.
روش های آموزشی:
راه های منظم و باقاعده جهت ارائه محتوای آموزشی مورد نظر را روش های آموزشی می گویند. انتخاب این روش ها به عوامل متعددی چون تعداد فراگیران، نوع آموزش( مستقیم، غیر مستقیم، رسمی و غیر رسمی)، اهداف آموزشی(شناختی، عاطفی، رفتاری)، ویژگی های فراگیران، زمان و موضوع آموزش و غیره بستگی دارد.
انواع روش های آموزشی شامل بحث گروهی، سخنرانی، نمایش عملی و غیره می باشد.
بحث گروهی:
روش بحث گروهى گفتگویى است سنجیده و منظم درباره موضوعى خاص که مورد علاقه مشترک شرکت‌کنندگان در بحث است. روش بحث گروهى زمانی قابل اجرا است که تعداد فراگیران بین ۶ تا ۲۰ نفر باشند. در صورت بیشتر بودن تعداد آنان، باید آنها را به گروه‌هاى کوچک‌تر تقسیم نمود . در این روش، معمولاً آموزش دهنده موضوع یا مسئله خاصى را مطرح مى‌کند و فراگیران درباره آن به مطالعه، اندیشه، بحث و اظهارنظر مى‌پردازند و نتیجه مى‌گیرند. بنابراین بر خلاف روش سخنرانى در این روش، فراگیران در فعالیت‌هاى آموزشى فعالانه شرکت مى‌کنند و مسؤولیت یادگیرى را به عهده مى‌گیرند. آنان در ضمن مباحثه، از اندیشه و نگرش‌هاى خود با ذکر دلایل متکى بر حقایق، مفاهیم و اصول علمى دفاع مى‌کنند. در اجراى صحیح بحث گروهی، فراگیران باید توانایى سازمان‌دهى عقاید و دیدگاه‌هاى خود، انتقادات دیگران ، چه درست و چه نادرست و ارزیابى نظرهاى مختلف را در ضمن بحث داشته باشند. به عبارت دیگر، روش بحث گروهى روشى است که به فراگیران فرصت مى‌دهد تا نظرها، عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند و اندیشه‌هاى خود را با دلایل مستند بیان کنند. بحث گروهی یک روش آموزشی ارزشمند و یک نوع فرایند تفکر جمعی برای حل مسئله است.
سخنرانی:
نوعی بیان است که برای نفوذ در دیگران و تحت تاثیر قراردادن آنان و اثبات عقیده سخنران به کار می رود. در سخنرانی گوینده هدف مشخص و معینی دارد. هدف اصلی از سخنرانی تفهیم مبانی و محتوای مطالبی است که گوینده قصد انتقال آن را به دیگران دارد. یکی از محدودیت های روش سخنرانی با وجود اینکه در کارهای آموزشی یکی از شایع ترین و قدیمی ترین شیوه های آموزش می باشد، این است که بیشتر اوقات ارتباط یکطرفه است و گروه فرصتی نمی یابد که فعالانه در کار آموختن شرکت کند، بنابراین در این مطالعه سعی شد این روش با پرسش و پاسخ همراه باشد تا فراگیران بیشتر دربحث شرکت کنند.
نمایش عملی:
در این روش یادگیری از طریق عمل اجرا می گردد ابتدا یکی از روش ها توسط آموزش دهنده نشان داده شده و سپس فراگیر می تواند این روش را تکرار نموده و نتایج آن را مشاهده نماید. دو نوع روش آموزشی درنمایش عملی وجود دارد روش نمایش و نتیجه نمایش. در روش نمایش جریان واقعی انجام دادن یک فعالیت نشان داده می شود و در نتیجه نمایش نتایج نهایی آن رفتار به فراگیران آموخته می شود(۵۶،۵۷،۵۵،۳۳،۱۶).
داده های پس آزمون سه ماه بعد از مداخله آموزشی مدل محور(آبان ماه۱۳۹۳) از طریق تکمیل پرسشنامه همراه با مصاحبه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. لازم به ذکر است که مداخله آموزشی پس از پایان مطالعه و گردآوری داده های پس آزمون به گروه کنترل نیز ارائه گردید.
۳-۷-۵) طرح درس و خلاصه جلسات آموزشی به شرح ذیل می باشد:
جداول طرح درس

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

جدول شماره ۶: طرح درس جلسه اول
سازه مورد استفاده: آگاهی، حساسیت و شدت درک شده
هدف کلی:
۱) آشنایی مادران با نشانه های خطر در کودک
۲) آشنایی مادران با عفونت های تنفسی
۳) آشنایی مادران با اسهال
۴)حساس شدن مادران در خصوص نشانه های خطر در کودک
۵) آشنایی مادران با عواقب منفی عدم توجه به نشانه های خطر
اهداف جزئی:
۱) افزایش آگاهی مادران در خصوص نشانه های خطر در کودک
۲) افزایش آگاهی مادران در خصوص تعاریف نشانه های خطر طبق دستورالعمل مانا
۳) افزایش آگاهی مادران در خصوص انواع عفونت های تنفسی
۴) افزایش آگاهی مادران در خصوص راه های انتقال و پیشگیری از عفونت های تنفس
۵) افزایش آگاهی مادران در خصوص اسهال