۱

عملکرد در زمینه تب و تشنج

۶

۹۹/۰

کودر ریچاردسون

آگاهی

۲۹

۷۴/۰

و در نهایت پس از انجام اصلاحات کلی پرسشنامه نهایی طراحی شد و با روایی۸۲/۰ و پایایی ۹۶/۰ مورد تایید قرار گرفت.
۳-۶-۳) معرفی ابزار مورد استفاده
بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی و با نظر اساتید مجرب و در نظر گرفتن معیارهای طراحی پرسشنامه، ابزار مورد نظر طراحی و پس از تأیید روایی و پایایی آن، پرسشنامه نهایی در شش بخش تنظیم شد:
بخش اول شامل:
مشخصات دموگرافیک مادر از قبیل سن، شغل، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی خانواده(از نظر درآمد سرانه: کمتر از پانصد هزار تومان سطح پایین، بین پانصد تا یک میلیون و پانصد هزار تومان سطح متوسط و بیشتر از یک میلیون پانصد هزار تومان سطح بالا).
مشخصات دموگرافیک کودک از قبیل سن، جنس، رتبه تولد، سابقه بیماری خاص و غیره.
بخش دوم شامل:
سوالات آگاهی، ابزار سنجش آگاهی مادران در خصوص نشانه‌های خطر شامل ۲۹ سوال به صورت بله، خیر و نمی دانم طراحی شد، که برای پاسخ صحیح امتیاز یک و پاسخ غلط و نمی دانم امتیاز صفر تعیین شد.
بخش سوم شامل:
سوالات حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده مادران در خصوص نشانه‌های خطر در کودک،
– ابزار سنجش حساسیت درک شده در خصوص نشانه‌های خطر شامل۸ سوال بود که از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت با موارد کاملا مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملا موافقم استفاده شد که طیف نمره گذاری به ترتیب از ۱ تا ۵ تعیین شد.
– ابزار سنجش شدت درک شده در خصوص نشانه های خطر شامل۱۰ سوال بود که از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت با موارد کاملا مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملا موافقم استفاده شد که طیف نمره گذاری به ترتیب از ۱ تا ۵ تعیین شد.
– ابزار سنجش منافع درک شده در خصوص نشانه‌های خطر شامل ۸ سوال بود که از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت با موارد کاملا مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملا موافقم استفاده شد که طیف نمره گذاری به ترتیب از ۱ تا ۵ تعیین شد.
– ابزار سنجش موانع درک شده در خصوص نشانه‌های خطر شامل ۱۰ سوال بود که از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت با موارد کاملا مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملا موافقم استفاده شد که طیف نمره گذاری به ترتیب از ۱ تا ۵ تعیین شد.
بخش چهارم شامل:
سوالات راهنماهای عمل، ابزار سنجش راهنماهای عمل در خصوص نشانه‌های خطر شامل ۹ سوال بود که از مقیاس پنج گزینه ای با موارد اصلا، خیلی کم، کم، زیاد وخیلی زیاد استفاده شد که طیف نمره گذاری به ترتیب از ۱ تا ۵ تعیین شد
بخش پنجم شامل:
سوالات خودکارآمدی که در مورد توانایی مادران در خصوص مراقبت از کودکان دارای نشانه‌های خطر می‌باشد،
ابزار سنجش خودکارآمدی در خصوص نشانه‌های خطر شامل۱۲ سوال بود که از مقیاس پنج گزینه‌ای با موارد اصلا، خیلی کم، کم، زیاد و خیلی زیاد استفاده شد که طیف نمره گذاری به ترتیب از ۱ تا ۵ تعیین شد.
بخش ششم شامل:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است