۸۶/۰

۹۶/۰

– نتایج شاخص روایی محتوایی(CVI) و معرفی پرسشنامه نهایی
در این پرسشنامه پس از سنجش روایی محتوایی و اعمال پیشنهادها و نظریه‌های اصلاحی متخصصان در نهایت ۱۱۰سوال باقیماند و مقدار شاخص روایی طبق این معادلعه محاسبه گردید
۸۲/۰=CVI=
CVI میانگین مقادیر CVR آیتم‌های با قیمانده در ابزار روا شده می باشد. CVI نشان دهنده جامعیت قضاوت های مربوط به روایی یا قابلیت اجرای ابزار نهایی است. هراندازه روایی محتوایی نهایی بالاتر باشد، مقدار CVI به سمت ۱ میل می کند و بر عکس این قضیه هم صادق است.
CVR: تبدیل صورت خطی و مستقیم اعضای پانل که گزینه ضروری را انتخاب کرده اند. : تعداد سوالات باقیمانده است.
بنابراین مقدار شاخص روایی محتوایی این پرسشنامه ۸۲/۰شد که نشان دهنده این است که این پرسشنامه دارای روایی محتوایی بالای است.
در این مطالعه جهت بررسی کیفی محتویی، از ۱۰ نفر از اعضای پانل خبرگان درخواست شد تک تک آیتم‎ها را مورد بررسی قرار داده و ضمن مطالعۀ دقیق هر آیتم، نظرات و دیدگاه‎های اصلاحی خود را به صورت مبسوط مکتوب نمایند. در این بخش مواردی از قبیل رعایت دستور زبان فارسی، استفاده از کلمات مناسب، قرار گرفتن آیتم‎ها در جای مناسب، امتیاز دهی مناسب، مدت زمان لازم جهت تکمیل ابزار طراحی شده توسط پاسخ دهندگان و تناسب ابعاد انتخاب شده، مد نظر قرار گرفت و بازنگری و اصلاحات نهایی صورت گرفت.
در نهایت در خصوص یافته‎های حاصل در مرحله اعتباریابی مقیاس‎ها مشاهده شد که ابزار اولیه طراحی شده توسط محقق از نظر مطابقت محتوای آن با متون علمی و معتبر مورد تایید تمام اعضای پانل متخصصان بود. پس از محاسبه نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی در نهایت تعداد کل آیتم‎های پذیرفته شده، ۱۱۰ آیتم بود که به ترتیب قرار گرفتن در هر سازه عبارت بودند از: سازۀ حساسیت درک شده ۸ آیتم، سازۀ شدت درک شده۱۰ آیتم، سازۀ منافع درک شده ۸ آیتم، سازۀ موانع درک شده ۱۰ آیتم، راهنمای عمل۹ آیتم، سازۀ خودکارآمدی درک شده۱۲ آیتم وآگاهی ۲۹ آیتم و عملکرد نیز ۲۴ آیتم.
۳-۶-۲-۲) تعیین پایایی پرسشنامه
منظور از پایایی یا سازگاری درونی این است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد یعنی اگر ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد ارائه شود نتایج حاصل تا چه حد به هم نزدیک میباشند. برای اندازه گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌شود دامنه این ضریب از صفر تا مثبت یک است. ضریب صفر معرف عدم پایایی و ضریب یک معرف پایایی کامل است (۵۹،۵۸،۵۷).
پایایی این پرسشنامه از طریق روش کودرریچاردسون وضریب آلفای کرونباخ بر روی۴۰ نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک سنجیده شد با توجه به نتایج آزمون آلفای کرونباخ بیشترین پایایی در بخش‌های عملکرد و شدت درک شده و کمترین پایایی در بخش حساسیت درک شده مشاهده گردید و مقدار این ضریب برای کل پرسشنامه ۹۶/۰ بدست آمد که نشان دهنده این است که این پرسشنامه دارای سازگاری درونی قویی است. پایایی سوالات بخش آگاهی طبق فرمول کودرریچاردسون ۷۴/۰ بدست آمد. جهت پردازش آماری از نرم افزار آماری spss 19 استفاده گردید (جدول شماره۵).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

جدول شماره۵:نتایج جهت پایایی پرسشنامه
حیطه سوالات پرسشنامه تعداد سوالات ضریب آلفای کرونباخ
کل ۱۱۰ ۹۶/۰
حساسیت درک شده ۸ ۵۲/۰