۱- سنجش تأثیر برنامه‌های آموزشی بر اساس مدل در مقایسه با آموزش‌های سنتی در گروه کنترل
۲-پیشگیری از عوارض نشانه‌های خطر در کودکان.
۳-پیشگیری از مرگ و میر کودکان.
۴- تعیین راهکارهای مناسب برای طراحی برنامه‌های آموزشی و اجرایی در مراکز بهداشتی و درمانی.
۵- تهیه ابزار
۳-۲) سوالات و فرضیات پژوهشی
۳-۲-۱)سوالات پژوهشی
۱-مشخصات دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه چگونه است؟
۲- میانگین نمره آگاهی گروه آزمون و کنترل در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان در قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی چقدر است؟
۳- میانگین نمره حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده، رهنماهای عمل و خودکارآمدی گروه آزمون و کنترل در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان در قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی چقدر است؟
۴- میانگین نمره عملکرد گروه آزمون و کنترل در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان در قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی چقدر است؟
۳-۲-۲)فرضیات پژوهشی
۱-بین مشخصات دموگرافیک گروه های آزمون و کنترل اختلاف معنی داری وجود ندارد.
۲- بین میانگین نمره آگاهی در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه آزمون اختلاف معنی داری وجود دارد.
۳- بین میانگین نمره آگاهی در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه کنترل اختلاف معنی داری وجود ندارد.
۴- بین میانگین نمره حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده ، راهنماهای عمل و خودکارآمدی در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه آزمون اختلاف معنی داری وجود دارد.
۵- بین میانگین نمره حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده ، راهنماهای عمل و خودکارآمدی در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه کنترل اختلاف معنی داری وجود ندارد.
۶- بین میانگین نمره عملکرد در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه آزمون اختلاف معنی داری وجود دارد.
۷- بین میانگین نمره عملکرد درخصوص نشانه‌های خطر در کودکان قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه کنترل اختلاف معنی داری وجود ندارد.
۳-۳) قلمرو پژوهشی
پژوهش حاضر با عنوان بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار مادران در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان کمتر از پنج سال بر اساس دستورالعمل مانا در مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک صورت پذیرفت.
۳-۳-۱) نوع پژوهش
این مطالعه در دو مرحله صورت گرفت، مرحله نخست، مطالعه مقطعی اولیه به صورت توصیفی ـ تحلیلی با هدف نیازسنجی آموزشی (تعیین مؤثرترین سازه های پیشگویی کننده مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار مادران در خصوص نشانه‌های خطر کودک) و در مرحله دوم مطالعه مداخله‌ایی کارآزمایی آموزشی شاهددار برای تعیین تأثیر برنامه آموزشی طراحی شده بر اساس سازه‌های مؤثر مدل بر رفتار مادران شهر اراک در خصوص نشانه‌های خطر کودکان در دو گروه آزمون و کنترل انجام شد.
۳-۳-۲)محیط پژوهش
محیط این پژوهش را مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک تشکیل دادند.
۳-۳-۳)جامعه آماری
در مطالعه مقطعی جامعه آماری را مادران دارای کودک کمتر از پنج سال که جهت دریافت مراقبتهای بهداشتی درمانی به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک مراجعه می‌کردند و دارای معیار های ورود به مطالعه بودند تشکیل می داد و در مطالعه مداخله‌ایی این جامعه شامل مادرانی بود که به صورت تصادفی ساده از بین همین مادران انتخاب شدند.
۳-۳-۴)جامعه هدف
مادران دارای کودک کمتر از پنج سال
۳-۳-۵)معیارهای ورود
مادران دارای کودک کمتر از پنج سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تعیین شده جهت نمونه گیری در سطح شهر اراک که سواد خواندن و نوشتن داشته باشند.
۳-۳-۶)معیارهای خروج
عدم تمایل مادر برای ادامه شرکت در مطالعه
غیبت در بیش از دو جلسه آموزشی
۳-۳-۷)متغیرهای پژوهش
در این پژوهش سه نوع متغیر وجود داشت
متغیر مستقل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.