۲- دانش آموزانی که در پایه ی سوم، در درس علوم با برنامه درسی پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که با برنامه درسی آموزش محور، آموزش دیده اند مهارتهای ضروری بیشتری را کسب کرده اند.
۳- دانش آموزانی که در پایه ی سوم، در درس علوم با برنامه درسی پژوهش محور، آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که با برنامه درسی آموزش محور، آموزش دیده اند نگرشهای ضروری بیشتری را کسب کرده اند.
۴- دانش آموزانی که در پایه سوم، در درس علوم با برنامه درسی پژوهش محور، آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که با برنامه درسی آموزشی محور، آموزش دیده اند رضایت بیشتری دارند.
۱-۸ تعریف اصطلاحات و متغییرها
۱-۱-۸ برنامه ی درسی
تعریف نظری : عبارت است از محتوا و جریان رسمی و غیر رسمی که از طریق آن، یادگیرندگان، تحت نظارت مدرسه، معلومات و شیوه درک و فهم را به دست می آورند یا مهارتها را فرا می گیرند و یا نگرش و ارزش گذاری یا نظام ارزشی خود را تغییر می دهند رونالد دال، ۱۹۸۲ ( به نقل از یار محمدیان، ص ۱۸).
فعالیتهایی که کودکان و نوجوانان باید انجام دهند تا توانایی انجام فعالیتهای ضروری برای زندگی بزرگسالی در آنها بوجود آید بوبیت،( به نقل از ملکی، ۱۳۸۳، ص ۱۳).
برنامه درسی عبارت است از یک سلسه وقایع آموزشی طراحی شده شده که به قصد تحقق نتایج آموزشی برای یک یا چند دانش آموز پیش بینی شده است آیزنر ( به نقل از ملکی، ۱۳۸۳، ص۱۴).
علی شریعتمداری، برنامه درسی را به عنوان «کلیه تجارب، مطالعات، بحث ها، فعالیت گروهی و فردی و سایر اعمالی می داند که شاگرد تحت سرپرستی و راهنمایی مدرسه انجام می دهد» تعریف می کند (شریعتمداری، ۱۳۶۵، ص ۱۳۳).
تعریف عملیاتی : برنامه ی درسی در این تحقیق شامل کلیه ی فعالیتها و محتوایی است که به طرق مختلف در درس علوم پایه ی سوم به دانش آموزان انتقال داده می شود.تا دانستنیها، مهارتها و نگرشها درآنان تغییرکند.
۱-۲-۸ برنامه ی درسی آموزشی محور
تعریف نظری : در این برنامه ی درسی معلم به انتقال معلومات، حقایق و مهارتهای معینی پرداخته و دانش آموز منفعل بوده و ماهیت واقعی او به عنوان انسانی آزاد، انتخابگر و مسئولیت پذیر مورد توجه نیست. بی توجهی به ماهیت جامع و کامل دانش آموز و رغبت‌ها و علایق وی و بی اهمیتی به نوآوری و تفکر واگرا در این تفکر و کم توجهی به سبک یادگیری و از پیش تعیین بودن هدفها و محتوای آموزش و یکسانی روشها و عدم درگیری آنان با متون آموزشی و ارزشیابی از دانستهای دانش آموز در پایان ترم وسایل تحصیلی (احمدی، ۱۳۸۴، ص۳۳).
منظور از برنامه درسی آموزش محور، آموزشی است که در آن فعالیتهای آموزش و یادگیری عمدتاً به وسیله معلم هدایت می شوند (سیف، ۱۳۸۸، ص ۴۷۴).
تعریف عملیاتی : در این تحقیق برنامه ی درسی آموزش محور در علوم شامل همان برنامه ی درسی موجود در نظام آموزشی کشورمان است که عنصر هدف در آن از قبل تعیین شده، محتوا در آن شامل موضوعات و مطالب کتاب درسی علوم پایه ی سوم، روش آموزش در آن به شیوه آموزش محوریعنی شیوه ی فعلی در نظام آموزش وپرورش ما و بیشتر با روش تدریس سخنرانی و گاهی روش نمایش، و ارزشیابی در آن،از سئوالاتی که معلم پاسخ آن را به دانش آموزان ارایه کرده است.
۱-۳-۸ برنامه درسی پژوهش محور
تعریف نظری : برنامه ایی که دانش آموزان را به بررسی های منجر به حل مساله و انجام فعالیتهای معنادار وادار می‌کند و به آنان اجازه می دهد به طور مستقل به تجربه بپردازند و بر دانش های قبلی خود بیفزایند و در موقعیتی واقعی و شرایطی طبیعی، دانش و مهارت کسب کننده در این برنامه محتوای آموزشی برای دانش آموزان معنادار است زیرا موضوع آن را از متن زندگی و محیط و دنیای واقعی اطراف آنها انتخاب می شود. و دانش آموز برای دستیابی به پاسخ سئوالات به بررسی و پژوهش می پردازد و یافته های خود را تجزیه و تحلیل کرده، فرضیه سازی و در نهایت نتیجه گیری می کند و به راه حل مساله پی می برد.در این برنامه شیوه ی آموزش استفاده از الگوی کاوشگری(پژوهش) وروش تدریس حل مسئله می باشد (رئیس دانا، ۱۳۸۶،ص۳).
تعریف عملیاتی : برنامه درسی پژوهش محور در علوم برنامه ای است که از طرف وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۹ به آموزش و پرورش استان‌ها و مدارس به شیوه ی پژوهش گری و با اهداف زیر ابلاغ شده است.
۱ـ‌ اهداف علمی، آموزشی
دانش آموز نسبت به شناخت پدیده‌ها کنجکاو است
در فکر کردن، شنیدن، گفتن و بیان مقصود، خواندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کافی دارد.
ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدودی می داند.
با نحوه یادگیری خود تا حدودی آشناست.
۲ـ‌‌ اهداف اجتماعی
همکاری با دیگران را دوست دارد.
در بازی‌ها و فعالیت های گروهی شرکت می کند.
به انجام وظایف و مسئولیتهای که بر عهده او می گذارند پایبند است.
۳ـ‌‌ اهداف زیستی :
از حواس خود به خوبی محافظت می کند.
در حفظ محیط زیست کوشا است.
نکات ایمنی را می داند و رعایت می کند.
۴ـ‌ کمک به تحقیق اهداف مهارتی درس علوم تجربی نظیر (مشاهده، طراحی تحقیق، برقراری ارتباط،پیش بینی، فرضیه سازی، کاربرد ابزار و وسایل، اندازه گیری، تفسیر یافته‌ها و نتیجه گیری)
۵ـ تقویت مهارتهای زندگی در دانش آموزان نظیر (تصمیم گیری، حل مساله،

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

دوست یابی،سخنرانی و دفاع از کار خود در جمع )
۶ـ‌‌ تحقق اهداف نگرشی درس علوم تجربی، نظیر (کنجکاوی و جستجوگری علمی،خلاقیت و ابتکار همکاری با دیگران، تفکر واگرا، احساس مسئولیت، احساس اعتماد به نفس)
۷ـ‌‌ ایجاد موقعیتی مناسب برای ارزشیابی توصیفی از عملکرد دانش آموزان
۸ـ افزایش توانمندی دانش آموزان در حوزه IT[1] و تشویق آنان به استفاده از ICT2 برای رفع نیازهای اطلاعاتی مربوط به پروژه های علمی خود. محتوای برنامه درسی پژوهش محور در این تحقیق همان برنامه درسی علوم پایه سوم است که به شیوه پژوهش محور و با الگوی کاوشگری و روشهای تدریس آزمایشگاهی، گردش علمی و روش اکتشافی آموزش داده می شود. ارزشیابی در این برنامه، توصیفی از فعالیت و عملکرد دانش آموزان در فرآیند یاددهی _ یادگیری است.
۱-۴-۸ دانستنی های ضروری
تعریف نظری : مجموعه ایی از اصول، قوانین و اطلاعاتی را که دانش آموزان در دوره آموزش عمومی در مباحثی مانند فیزیک، شیمی، علوم زمین و بهداشت کسب می کنند تا بر پایه این آموخته‌ها دانش خود را در هر مورد و در پایه های بعدی بسط دهند (رستگارو دیگران، ۱۳۸۷، ص۷).
تعریف عملیاتی : در برنامه ی درسی علوم،دانستنی هاو اطلاعاتی را که دانش آموز در پایه سوم کسب می کنداین اطلاعات، شامل :
علوم بهداشت : شناخت ساختمان بدن و کار اندامها و لزوم حفظ و رعایت بهداشت
علوم زیستی : شناخت گیاهان و جانوران و لزوم حفاظت از محیط زیست