۲-۲-۶ مراحل وفرایند پژوهش محوری ۳۷
۲-۳-۶ مهارتهای برنامه‌ی درسی پژوهش محور ۳۸
۲-۴-۶ الگوی برنامه درسی پژوهش محور ۴۰
۲-۱-۴-۶ الگوی کاوشگری ۴۰
۲-۲-۴-۶ ساختار الگوی کاوشگری ۴۱
۲-۳-۴-۶ مراحل اجرای الگوی کاوشگری ۴۲
۲-۴-۴-۶ مهمترین شیوه های تدریس، در الگوی کاوشگری ۴۴
۲-۱-۴-۴-۶ روش اکتشافی ۴۴
۲-۲-۴-۴-۶ مراحل روش تدریس اکتشافی ۴۵
۲-۳-۴-۴-۶ روش آزمایشگاهی ۴۶
۲-۵-۶ تمهید مقدمات در برنامه درسی علوم به شیوه پژوهش محور ۴۹
۲-۳ برنامه درسی علوم ۵۱
۲-۱-۳- رویکرد برنامه درسی علوم در دوره ابتدایی ۵۴
۲-۲-۳ اهداف کلی برنامه‌ی درسی علوم در دوره‌ی ابتدایی ۵۴
۲-۳-۳ محتوای برنامه‌ی درسی علوم دوره‌ی ابتدایی ۵۵
۲-۴-۳ شیوه های تدریس در برنامه‌ی درسی علوم در دوره‌ی ابتدایی ۵۶
۲-۵-۳ ارزشیابی از دانش آموزان در برنامه‌ی درسی علوم در دوره‌ی ابتدایی ۵۶
۲-۱-۵-۳ روشها وابزار جمع آوری اطلاعات درارزشیابی توصیفی ۵۷
۲-۶-۳ وضعیت کنونی برنامه درسی علوم. در دوره‌ی ابتدایی ۵۸
۲-۷-۳سواد علمی ـ فناورانه،به عنوان یک هدف محوری ۵۹
۲-۱-۷-۳ تبدیل دانش آموزبه یادگیرنده‌ی مادام العمریک ضرورت انکار ناپذیر است. ۶۰
۲-۲-۷-۳‌ یادگیری مادام العمر منوط به کسب دانش پایه،مهارت یادگیری و اعتقاد به یادگیری است. ۶۰
۲-۸-۳ اهداف کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی ۶۰
۲-۱-۸-۳ انتقال دانستنی های لازم ۶۱
۲-۲-۸-۳ ایجاد و پرورش مهارت های لازم ۶۲
۲-۱-۲-۸-۳ مهارت مشاهده ۶۳
۲-۱-۱-۲-۸-۳ مشاهده شباهت‌ها و تفاوت‌ها ۶۴
۲-۲-۱-۲-۸-۳ مشاهده برای افزایش دانش ۶۴
۲-۳-۱-۲-۸-۳ استفاده از مشاهده به هدف طرح پرسش و یافتن پاسخ ۶۴
۲-۴-۱-۲-۸-۳ مشاهده برای کمک به بسط مفهوم ۶۵
۲-۵-۱-۲-۸-۳ مشاهده برای بسط اطلاعات ۶۶
۲-۶-۱-۲-۸-۳ مشاهده برای ایجاد انگیزه برای شروع یک پژوهش ۶۶
۲-۲-۲-۸-۳ مهارت برقراری ارتباط ۶۷
۲-۱-۲-۲-۸-۳ شیوه های پرورش مهارت برقراری ارتباط ۶۷
۲-۳-۲-۸-۳ مهارت اندازه گیری ۶۹
۲-۴-۲-۸-۳ مهارت کاربرد ابزار ۷۰
۲-۵-۲-۸-۳ مهارت استنباط کردن و یا تفسیر یافته‌ها و نتیجه گیری ۷۱
۲-۶-۲-۸-۳ پیش بینی کردن ۷۳
۲-۷-۲-۸-۳ مهارت تشخیص متغیرها ۷۵
۲-۸-۲-۲-۳ مهارت فرضیه سازی ۷۵

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.