جدول ۳-۳ (مربوط به فرضیه ی ۳ تحقیق)

متغییر پژوهش شاخص شماره ی مربوط به شاخص مورد نظر در چک لیست فعالیتها
کنجکاوی وپرسشگری ۲۳
نگرشهای ضروری مسئولیت پذیری ۲۴
تحمل نظرات مخالف ۲۵
همکاری وپشتکار ۲۶

۳- ۸ روش‌ها ی آماری و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. به طور کلی، تجزیه و تحلیل عبارت از روشی است که از طریق آن که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی، از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود. چون اغلب مسایلی که در تعلیم و تربیت مورد پژوهش قرار می گیرند خیلی وسیع هستند، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه ای که صورت بندی کرده است از روشهای مختلف (توصیفی – مقایسه ای – علیت) برای تجزیه و تحلیل استفاده می کند (دلاور، ۱۳۸۴، ص ۲۴۴).
در این تحقیق از روشهای آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی، درصد و جداول و نمودارها) برای طبقه بندی، خلاصه کردن، توصیف و تفسیر و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات جمع آوری شده استفاده شده است. از آنجایی که مقیاس متغییرهای این تحقیق رتبه ایی وبرای مقایسه ی بین دو شیوه ی آموزش محور وپژوهش محوراست، بنابراین برای بررسی اثر بخشی برنامه درسی علوم به شیوه ی آموزش محور با برنامه ی درسی علوم به شیوه ی پژوهش محور، از آمار استنباطی، چون آزمون ناپارامتریک u (من ویتنی ) استفاده شده است.
۳- ۹ روش اجرا وجمع آوری اطلاعات
برای اجرای پژوهش حاضر با هماهنگی و اخذ مجوز از سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه به مدرسه ایی که به طور تصادفی از بین مدارس ابتدایی ناحیه یک وناحیه دو ارومیه انتخاب شده بود مراجعه شد. با هماهنگی مدیر و معاون مدرسه ۵۰ نفر دانش آموز پایه سوم انتخاب گردید،این ۵۰ نفر دانش آموز با توجه به پرونده ی تحصیلی شان با طرح جفتهای همانند بین دو کلاس (الف وب) با تعداد ۲۵ نفر در هر کلاس تقسیم بندی شد،برای کنترل متغییرهای مزاحم برای هر کلاس یک معلم که از نظر سابقه ی خدمت ومیزان تحصیلات همانند بودند انتخاب گردید، در نهایت با انتخاب تصادفی یکی از این کلاسها به عنوان گروهی که شیوه ی آموزش محور و دیگری به عنوان گروهی که شیوه ی پژوهش محور باید در ساعات درسی علوم در آن‌ها اجرا گردد انتخاب شد.اجرای طرح آزمایشی را خود محقق بر عهده گرفت. این طرح به مدت ۳۰ روز یعنی ۴هفته با۱۲ جلسه ی آموزشی به اجرا درآمد. از این ۴هفته، ۲هفته ی آن با ۶جلسه ی آموزشی به اجرای برنامه ی درسی علوم به شیوه ی آموزش محور و۲هفته ی دیگر آن با ۶جلسه ی آموزشی به اجرای برنامه ی درسی علوم به شیوه ی پژوهش محور اختصاص داده شد.در کلاس گروه (آموزش محور) بخش علوم بهداشت پایه ی سوم ابتدایی با همان روال سابق خود،یعنی با شیوه ی سخنرانی وشیوه ی نمایشی اجرا گردید،در حالی که در کلاس گروه پژوهش محور بخش علوم بهداشت پایه ی سوم ابتدایی با شیوه های حل مسئله و روش آزمایشگاهی به اجرا در آمد.در پایان اجرا، برای جمع آوری اطلاعات در زمینه ی مهارتها، نگرشها و رضایت دانش آموزان، برای هر دانش آموز در هرگروه چک لیست مشاهده تنظیم شد. برای تنظیم واعتبار درونی چک لیستها،علاوه بر محقق، از ۴ همکار دیگر که در جریان امر بوده و فعالیتهای دانش آموزان را مشاهده می کردند مساعدت گرفته شد، در نهایت پس آزمونی از هر دو گروه در خصوص دانستنی های ضروری اخذ گردید،بعد تفاوت میانگین نمرات پس آزمون و چک لیستهادر هر دو گروه مشخص شده، در نهایت مقایسه ای میان تفاوت میانگین نمرات هر دو گروه صورت گرفت، و با استفاده از روشهای آماری، معنی دار بودن تفاوتهای موجود میان میانگین های مورد نظر بررسی، و اثر نفوذ متغییر مستقل معلوم گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱ مقدمه‌
تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش است. تجزیه وتحلیل به طور کلی روشی است که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می‌شود.از آنجایی که تبیین داده های خام دشوار یا ناممکن است نخست باید داده‌ها را تجزیه و تحلیل کرد و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تفسیر قرار داد. تحلیل‌گر پژوهش، داده های تجربی را به صورت اجزای اصلی و سازنده آن خرد می‌کند تا بتواند جواب پرسش های پژوهشی را به دست آورد و فرضیه های پژوهشی را بیازماید.اما تجزیه وتحلیل داده های پژوهش به تنهایی برای یافتن جواب پرسشهای پژوهش کافی نیست تعبیر وتفسیر این داده ها نیز لازم است.
در این فصل برای خلاصه کردن وتوصیف داده‌ها از جداول فراوانی ونمودار استفاده شده است.در آزمون فرضیه‌های تحقیق با توجه به اینکه مقیاس متغیر‌های مورد بررسی رتبه‌ای است باید از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده گردد و چون فرضیه‌های مورد نظر به صورت مقایسه‌ی دو شیوه آموزش محور و پژوهش محور است، از آزمون ناپارامتری من– ویتنی استفاده می‌شود.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir