۳- ۳ حجم جامعه آماری
جامعه آماری عبارت از مجموعه ای از افراد یا اجزاء و عوامل مختلف می باشد که حداقل در یک صفت با هم مشترک هستند. جامعه آماری جایی است که نمونه از آن انتخاب می شود و نتایج حاصل از تحقیق در آنجا مورد تعمیم قرارداده می شود (عباس زاده، ۱۳۸۶، ص ۱۶۸).
حجم جامعه آماری در این تحقیق، شامل مدارس دولتی ناحیه یک و ناحیه دو ارومیه با ۱۱۱۴ نفر دانش آموز دختر، که در سال (۱۳۹۱ – ۱۳۹۰) در این مدارس، در پایه ی سوم ابتدایی مشغول به تحصیل می باشند.
۳- ۴ حجم نمونه آماری
نمونه آماری بخشی از همان جامعه آماری است که از آن انتخاب می گردد. پژوهشگر در موارد زیادی به جای آزمون همه جامعه آماری، نمونه ای از آن را انتخاب کرده، آزمون خود را درباره آنها به انجام می‌رساند و پس از اتمام کار نتایج تحقیق را به جامعه مربوط تعمیم می دهد (همان منبع، ص ۱۶۹). حجم نمونه آماری در این تحقیق، شامل یک مدرسه از مدارس شهر ارومیه (‌ناحیه یک و ناحیه دو) که به طور تصادفی انتخاب شده بود، با دو کلاس از این مدرسه به تعداد ۵۰ نفر از دانش آموزان دختر، که در سال (۱۳۹۱- ۱۳۹۰) در پایه سوم ابتدایی تحصیل می کردند.
۳- ۵ متغییرهای تحقیق
۳- ۱- ۵ متغییر های مستقل
۱ـ برنامه درسی علوم به شیوه ی آموزش محور
۲ـ برنامه درسی علوم به شیوه ی پژوهش محور
۳- ۲- ۵ متغییرهای وابسته
۱ـ‌کسب دانستنی های ضروری
۲ـ‌کسب مهارتهای ضروری
۳ـ کسب نگرشهای ضروری
۴ـ کسب رضایت در دا نش آموزان
۳-۶ روش نمونه گیری
در این پژوهش به علت وسعت زیاد جامعه ی آماری، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. برای این کار از بین نواحی شهر ارومیه دو ناحیه به طور تصادفی انتخاب گردید ؛ ازبین این دو ناحیه با (۶۴ مدرسه )، یک ناحیه با ۲۹ مدرسه به طور تصادفی انتخاب شد. از این ناحیه ،یک مدرسه با دو کلاس از این مدرسه به طور تصادفی انتخاب شد،که حجم نمونه ی ما را تشکیل داد.با هماهنگی مدیر مدرسه، ۵۰ نفر از دانش آموز دختر پایه ی سوم این مدرسه با توجه به پرونده ی تحصیلی شان با طرح جفتهای همانند در این دو کلاس (الف و ب ) به تعداد ۲۵ نفر دانش آموز در هر کلاس تقسیم بندی شد؛ در یک کلاس برنامه درسی علوم به شیوه ی پژوهش محور ، ودر کلاس دیگر برنامه ی درسی علوم به شیوه ی آموزش محور اجرا گردید.
۳- ۷ ابزار گردآوری اطلاعات
برای جمع آوری و اندازه گیری اطلاعات در خصوص فرضیه های پژوهش از پس آزمون وچک لیست مشاهده ی فعالیتها استفاده شد.که روایی صوریی این ابزار مورد قبول کارشناسان ارشد برنامه ریزی درسی وپایایی آنها از طریق نرم افزارspss16 با ضریب آلفای ۶۸% برای پس آزمون و۹۸% برای چک لیست مشاهده ی فعالیتها تعیین گردید. برای فرضیه ی اول تحقیق (کسب دانستنی های ضروری)از پس آزمون استفاده شد،که این پس آزمون شامل ۱۰سوال از کتاب درسی علوم، در پایه ی سوم ابتدایی از بخش علوم بهداشت است که بعد از اجرای دو شیوه ی متفاوت (آموزش محور ی و پژوهش محوری) درگروه های تعیین شده از دانش آموزان اخذ گردیده است و نمرات حاصل از هردو گروه مورد مقایسه قرار گرفته است. برای فرضیه های دوم، سوم و چهارم تحقیق (مهارتها، نگرشهای ضروری و رضایت دانش آموزان )از چک لیست مشاهده ی فعالیتها با۳۱ سؤال استفاده شد، که از شماره ی ۱ تا ۲۲ مربوط به فرضیه ی دوم تحقیق( کسب مهارتهای ضروری )،از شماره ی ۲۳ تا ۲۶ مربوط به فرضیه ی سوم تحقیق (کسب نگرشهای ضروری ) واز شماره ی ۲۷ تا ۳۱ مربوط به فرضیه ی چهارم تحقیق ( کسب رضایت دانش آموزان) است، که با توجه به تعاریف عملیاتی شماره های زیر شامل فرضیه های دوم،سوم و چهارم تحقیق است.
جدول۳-۱ (مربوط به فرضیه ی ۱ تحقیق)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

متغییر پژوهش شاخص شماره ی مربوط به شاخص مورد نظر در پس آزمون
دانستنی های ضروری علوم بهداشت از شماره ی ۱ تا ۱۰

جدول ۳-۲ ( مربوط به فرضیه ی ۲ تحقیق)

متغییر پژوهش شاخص شماره ی مربوط به شاخص مورد نظر در چک لیست فعالیتها