.۲۰۲

۳۹۶

.۰۰۰

.۸۵۴

۳۹۶

.۰۰۰

نگرش

.۲۱۳

۳۹۶

.۰۰۰

.۸۸۱

۳۹۶

.۰۰۰

مشارکت هوادار

۴-۴) الگوهای اندازه گیری متغیرها
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیات تحقیق، میبایستی از صحت الگوهای اندازهگیری متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل شود که این کار توسط تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول صورت میگیرد.
۱-۴-۴) الگویهای اندازهگیری متغیرهای برون زا (exogenous variables)
متغیرهای برونزا این تحقیق عبارتند از تعلق هوادار، اشتیاق، مشارکت هوادار، مشارکت در ورزش و سوابق اعتبار شکل (۱-۴) نشاندهندهی الگوی اندازهگیری متغیرهای برونزای تحقیق در حالت تخمین استاندارد است.
شکل (۱-۴)؛ الگوی اندازهگیری متغیرهای برونزای تحقیق در حالت تخمین استاندارد
الگو در حالت معنیداری نیز نشان میدهد که روابط بین شاخصها و متغیرها معنیدار شده که این امر نشان از روابط معنیدار بین هر سوال و هر متغیر دارد(شکل ۲-۴).
شکل (۲-۴)؛ الگوی اندازهگیری متغیرهای برونزا تحقیق در حالت معنیداری
۲-۴-۴) الگویهای اندازهگیری متغیرهای درونزا(Endogenous)
متغیرهای درونزای این تحقیق عبارتند از شناسه هواداری، شناسه تیم، نگرش نسبت به حامی، حمایت و رضایت از حامی. شکل(۳-۴) نشان دهنده الگوی اندازهگیری متغیرهای درونزا تحقیق در حالت تخمین استاندارد است.
همانطور که مشاهده میشود شاخصهای برازش الگو در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارند. نسبت کایدو بر درجه آزادی کمتر از ۳ و میزان خطا (RMSEA) کمتر از ۰۸/۰ است.
شکل (۳-۴)؛ الگوی اندازهگیری متغیرهای درونزا تحقیق در حالت تخمین استاندارد