مشارکت هوادار

FP

۳۹الی۴۱

گوینر و اسوانسن (۲۰۰۳)، تیزو و الکساندر (۲۰۰۹)، کو و همکاران(۲۰۰۸)

۵-۳) روش و نحوه گردآوری دادهها
در این تحقیق، پژوهشگر برای توزیع پرسشنامهها از روش مراجعه مستقیم استفاده نموده است. در کل ۴۲۰ پرسشنامه پخش شد که از این مقدار ۴۰۲ پرسشنامه برگشت داده شد. علت اینکه به این تعداد پرسشنامه میان هواداران پخش شد این بود که مشخص نبود چه تعدادی از این پرسشنامهها برگشت داده میشود.
پس از بررسی پرسشنامهها و حذف پرسشنامههای نامناسب، ۳۹۸ پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل باقی ماند.
۶-۳) روایی و پایایی پرسشنامه
پس از تعیین ابزار گردآوری دادهها، باید برازش اندازهها به نحوی ارزیابی شود. برای آزمون برازش اندازهها از دو معیار روایی و پایایی استفاده میشود. روایی تعیین میکند که یک ابزار اندازهگیری تا چه میزان سازگاری مفهوم مورد نظر را اندازه میگیرد. منظور از پایایی این است که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد.
در این تحقیق برای آزمون روایی پرسشنامه از روایی محتوی بهره گرفته شده است. روایی محتوی یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. در این تحقیق جهت طراحی پرسشنامه از مقیاسهای استانداردی که قبلا توسط محققانی همچون تیزو و الکساندر (۲۰۰۹) و گوینر و اسوانسن (۲۰۰۳)، طراحی شده با کمی تغیرات در آنها استفاده شده است و در نهایت پرسشنامه به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسیده است.
برای تعیین قابلیت اعتماد نیز از روش آلفایکرونباخ استفاده شده است؛ بدین صورت که ابتدا بهمنظور تعین پایایی اولیه، ۶۰ سؤال در بین اعضای نمونه آماری توزیع شد و پس از وارد کردن دادهها در نرم افزار SPSS، ضریب آلفایکرونباخ پیشآزمون محاسبه شد. در نهایت نیز ضریب آلفایکرونباخ پس آزمون به شرح جدول (۳-۳) محاسبه شد.
۷-۳) پایایی
ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر های تحقیق در جدول زیر نشان داده شده است. همانطور که پیداست مقدار این ضریب برای کلیه متغیرها بالاتر از ۷/۰ است و در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
جدول (۳-۳)؛ مقادیر ضریب آلفایکرونباخ برای متغیرهای تحقیق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

متغیر مخفف انگلیسی ضریب آلفایکرونباخ
شناسهی هواداری FID ۰/۷۸
وجهه و اعتبار تیم TP ۰/۷۲
حوزهی مشارکت در ورزش DIS ۰/۷۸
حمایت حامیان مالی