شکل (۹-۲)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، ۲۰۱۰، ص ۶۳۵)
۲-۶-۲) داخلی
عشقی(۱۳۸۸) در تحقیقی بر بررسی اثربخشی حمایتهای مالی ورزشی بر هواداران بر فوتبال در ایران به این نتیجه رسید که حمایتهای مالی ورزشی باعث ارتقای تصویر عمومی شرکت، افزایش قصد خرید، وفاداری هواداران به حامی مالی می شود ولی تاثیر چندانی بر آگاهی از نام ونشان تجاری و علاقه به شرکت و نشان تجاری ندارد.
محمدی(۱۳۹۰) در تحقیقی به بررسی نقش حمایتهای مالی ورزشی در ایجاد تعهد هواداران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی پرداخت که بر اساس نتایج بهدست آمده از این تحقیق، حمایتهای مالی ورزشی باعث ارتقای تصویر شرکت، افزایش تعهد خرید، علاقه به شرکت و وفاداری به حامی مالی میشود ولی تاثیر چندانی بر آگاهی از نام و نشان تجاری ندارد.
عبدوی در سال ۱۳۹۱ در تحقیقی تحت عنوان “رابطهی تعلق هواداران به تیمهای ورزشی، تصویر شناسه، قصد خرید و تبلیغات توصیهای محصولات حامی” به بررسی پیشآیندها و پسآیندهای حامیگری را روی تیم ورزشی بسکتبال مهرام پرداخت. بدین منظور پرسشنامهای در بین ۳۸۵نفر از هواداران تیم بسکتبال مهرام در ورزشگاه توزیع گردید. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که جذابیت ورزش رابطه معنیداری با تعلق به تیم دارد ولی جایگاه ورزش در زندگی افراد نقشی در تعلق به تیم ندارد. همچنین تصویر حامی و تعلق به تیم رابطه معنیداری با قصد خرید و تبلیغات توصیهای محصولات حامی دارد. و در نهایت اینکه تعلق به تیم تاثیر مثبتی بر قصد مشارکت افراد و تصویر شناسهی حامی در آینده دارد.
 
۱-۳) مقدمه
روشهای تحقیق بیانگر ابزارهای دسترسی به واقعیت هستند. هر تحقیق از حیث روش تحقیق است که اعتبار مییابد نه موضوع تحقیق. بنابراین نتایج حاصل از یک پژوهش علمی هنگامی دارای روایی و پایایی لازم است که از روشهای درستی بدست آمده باشد (عظیمی, ۱۳۸۸, ص. ۱۰۷).
هدف این پژوهش ارائهی مدلی از شناسهی هواداری و پیامدهای حامیگری در باشگاه تراکتورسازی تبریز است. جهت پاسخگویی به سؤالهای تحقیق و نتیجهگیری در خصوص فرضیهها، محقق یک تیم فوتبال و حامیان آن را به عنوان نمونه موردی انتخاب کرده و جامعه آماری و نمونه آماری موردنیاز خود را از آن استخراج نمود. جامعه آماری این تحقیق، کلیه طرفداران تیم تراکتورسازی تبریز است. با انتخاب نمونه آماری با استفاده از روش ساده و راحت، و با توزیع پرسشنامههای تهیه شده، دادههای خام آماری مورد نیاز محقق جمع آوری شد.
۲-۳) طرح تحقیق
بدیهی است که برای موضوعی خاص، تنها یک روش تحقیق خاص وجود ندارد و محقق باید با توجه به موضوع مورد مطالعه، روش یا روشهای تحقیق متناسب با آن را بهکار گیرد و چه بسا در بسیاری از مطالعات، استفاده از چندین روش تحقیق مختلف مناسب باشد (سرمد, بازرگان, & حجازی, ۱۳۸۷, ص. ۸۲).
بهطورکلی، روشهای تحقیق در علوم رفتاری را میتوان با توجه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه گردآوری دادهها تقسیمبندی کرد. تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم میشوند: بنیادی، کاربردی، و تحقیق و توسعه.
تحقیق حاضر به دلیل کاربرد ویژه آن در حوزه بازاریابی ورزشی و هواداران ورزشی، جزء تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است (سرمد, بازرگان, & حجازی, ۱۳۸۷, ص. ۷۹).
تحقیق حاضر، الگویی کاربردی در اختیار مدیران بازاریابی ورزشی و باشگاههای ورزشی قرار میدهد تا با آگاهی از پیشآیندها و پسآیندهای حاصل از حامیگری، بتوانند برنامههای حامیگری خود را مورد ارزیابی قرار داده و یا تصمیمات لازم برای ورود به حوزه حامیگری ورزشی را اتخاذ نمایند.
این تحقیق از نظر نحوه گردآوری دادهها، تحقیقی توصیفی است زیرا تنها به توصیف و تشریح شرایط و وضعیت موجود پرداخته و به شناخت بیشتر آن کمک میکند. اما در مورد نوع تحقیق توصیفی، این تحقیق، یک تحقیق پیمایشی مقطعی و از نوع همبستگی است. زیرا در این تحقیق، محقق بر آن است که الگوی خاصی از روابط میان متغیرها را مورد آزمون قرار دهد؛ که برای این امر دادههایی که به بررسی صفات و ویژگیهای جامعه آماری میپردازند در یک مقطع زمانی خاص گردآوری شده است.
۱-۲-۳) قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق، فاصله زمانی بین اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ تا اواخر تیر ماه ۱۳۹۳ بوده است که البته گردآوری دادههای مورد نیاز، در مقطع زمانی بین اواسط اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ تا اواسط خرداد ماه ۱۳۹۳ انجام گرفته است. قلمرو مکانی تحقیق نیز مجموعه ورزشی یادگار امام شهر تبریز است. در خصوص قلمرو موضوعی این تحقیق نیز میتوان عنوان کرد که این تحقیق در حوزه بازاریابی ورزشی و رفتار هواداران ورزشی قرار دارد.
۳-۳) معرفی جامعه و نمونه آماری
۱-۳-۳) جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر & مومنی, ۱۳۸۳, ص. ۵).
در این تحقیق، محقق پس از بررسی رشتههای مختلف ورزشی و تیمهای حاضر در آنها، و همچنین پس از جمعآوری اطلاعات درباره حامیان این تیمها، ورزش فوتبال و شرکت و تیم ورزشی تراکتورسازی تبریز را به منظور پیاده کردن مدل تحقیق انتخاب نمود. یکی از اصلیترین دلایل این انتخاب این بود که با توجه به اینکه تحقیق حاضر روی شناسهی هواداری کار میکند و تیم تراکتورسازی تبریز که بعد از چند سال دوباره وارد لیگ برتر شده است به خاطر شور و شوق هواداران ورزشی که در چند سال اخیر در تمامی رسانهها به عنوان با تعصب ترین و مشتاقترین هواداران لیگ برتر انخاب شدهاند؛ سایر رشتههای ورزشی و تیمهای حاضر در آنها بدلیل اینکه از تعداد هواداران کمی برخوردارند و یا شور و اشتیاق لازم را به عنوان هوادار واقعی نداشتند، شرایط لازم برای انجام این تحقیق را نداشتند.
با توجه به اینکه نمونه موردی تحقیق باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز و نیز شرکت مخابرات ایران و مجتمع اداری-تجاری-تفریحی آیسان تبریز (بهعنوان حامیان این تیم) است، جامعه آماری تحقیق نیز کلیه هواداران تیم تراکتورسازی تبریز انتخاب شد.
۲-۳-۳) نمونه آماری
پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله، یکی از تصمیمیات مهمی که در پیش روی هر محققی قرار دارد انتخاب نمونه آماری است؛ نمونه باید نماینده جامعهای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافتههای تحقیق خود به آن جامعه را دارد.
در تحقیق حاضر، نمونه آماری از بین هوادارانی انتخاب شدهاند که برای تماشای بازیهای تیمشان در ورزشگاه حضور مییابند. یکی از دلایل این انتخاب، سهولت دسترسی به هواداران بوده است. دلیل دیگر این است که با توجه به اینکه افرادی که در ورزشگاه حضور مییابند از اشتیاق بالایی برخوردارند و هوادار، به معنی اصلی کلمه هستند، لذا محقق با انتخاب این نمونه سعی دارد تا نتایج معتبرتری بدست آورد.
۳-۳-۳) حجم نمونه
تعیین حجم نمونه یکی از اساسیترین و مشکلترین گامهای هر تحقیق میدانی بوده و دقت در تعیین حجم نمونه متضمن تعمیم نتایج تحقیق است. هر چه حجم یا اندازه نمونه بزرگتر باشد میزان اشتباهات در نتیجهگیری کمتر میشود و بر عکس هر چه تعداد نمونه محدود باشد مقدار اشتباهات زیادتر است. بنابراین زمانی که محقق سطح بالاتری از اطمینان یا معنیداری را ملاک ارزیابی اطلاعات تحقیق خود قرار میدهد، لازم است حجم نمونه او بزرگتر انتخاب شود.
در این تحقیق حجم نمونه ۳۸۵ نفر در نظر گرفته شده است که برای تعیین آن از فرمول کوکران استفاده شده است:
در فرمول فوق، N حجم جامعه مورد مطالعه است که در اینجا جامعه آماری نامحدود در نظر گرفته شده است. t = z، اندازه متغیر در توزیع طبیعی است که از جدول مربوط در سطح احتمال مورد نظر استخراج میشود که برای فاصله اطمینان ۹۵% ، مقدار t برابر ۹۶/۱ است.
P، درصد توزیع صفت در جامعه است؛ یعنی درصد افرادی که دارای صفت مورد مطالعه هستند و q، درصد افرادی است که فاقد آن صفت در جامعه هستند. از آنجا که در این تحقیق این نسبتها در دسترس نبودند، هرکدام ۵/. انتخاب شدند. سرانجام d، تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن صفت در جامعه است که حداکثر نسبت آن تا ۰۶/۰ است و دقت نمونه گیری نیز به آن بستگی دارد.
۴-۳-۳) روش نمونهگیری
انتخاب یک روش نمونهگیری مناسب مبتنی بر شاخصهایی از قبیل ساختار جامعه ، نوع اطلاع مورد جستجو و امکانات لازم برای اجرای آن است.
در این تحقیق با توجه به نمونه آماری انتخاب شده و نیز بخاطر سهولت دسترسی به هواداران، از روش نمونهگیری ساده و راحت[۱۳۲] استفاده شده است. در این روش، افرادی که در زمان مناسب و در مکان مناسب قرار دارند بهعنوان اعضای نمونه انتخاب میشوند.
۴-۳) ابزار گردآوری دادهها
در این تحقیق، برای جمعآوری دادهها جهت آزمون فرضیات تحقیق، از پرسشنامه ساختاریافته استفاده شده است. پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق، پرسشنامهای است که در سال ۲۰۰۴ توسط گوینر و اسوانسون طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است؛ با این تفاوت که در بخشهایی از آن تغییراتی صورت گرفته است. گوینر و اسوانسون نیز برای بررسی هریک از متغیرها از مقیاس استانداری استفاده نموده که قبلاً توسط سایر محققین مانند راش و جیمز (۲۰۰۲) و مادریگال (۲۰۰۱)، طراحی شده است.
در پرسشنامه حاضر از مقیاس ۵ طیفی لیکرت استفاده شده که در طیفی بین “کاملاً موافق” تا “کاملاً مخالف”، تعریف شده است. همانطور که در جدول (۱-۳) مشاهده میشود، عدد (۱) نشان دهنده کمترین ارزش و عدد (۵) نشان دهنده بالاترین ارزش است.
جدول (۱-۳)؛ مقیاس لیکرت ۵ طیفی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

گزینه ها