با توجه به ماهیت موضوع و روش تحقیق از دو پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده که در مورد هر یک از آنها توضیح مختصری ارائه می شود:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

پرسشنامه محیط خانوادگی

این پرسشنامه توسط نقاشیان در سال۱۳۵۸بر مبنای کارهای شیفر در شیراز تهیه شد. پرسشنامه مزبور دارای ۷۶ سؤال بسته پاسخ بر مبنای مقیاس پنج درجهای لیکرت است که ابعاد مختلف آزادی- کنترل وگرمی-سردی روابط خانوادگی والدین را مورد سنجش قرار میدهد. ضریب پایایی وروایی پرسشنامه توسط نقاشیان۸۷ درصد گزارش شده است .در پژوهشی که توسط یعقوب خوانی غیاثوند انجام شد (۱۳۷۲)ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفا و باز آزمایی محاسبه شد که به ترتیب برای بعد آزادی-کنترل۶۳درصد و۷۴درصد وبرای بعد گرمی-سردی روابط۸۲ و۹۳ درصد به دست آمد و ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفا و باز آزمایی برای کل پرس شنامه به ترتیب ۹۲و۸۰ درصد بود. محمدی (۱۳۸۴، به نقل از صادقی ۱۳۸۶)، در پژوهش خود که آزمودنی های آن را دانشجویان تشکیل می دادند، ضریب پایایی را از طریق آلفای کرونباخ برای بعد آزادی –کنترل ۷۸ درصد و برای بعد گرمی-سردی۹۰ درصد به دست آورد. ضریب پایایی این پرس شنامه در تحقیق صادقی(۱۳۸۶)برای بعد کنترل-آزادی ۷۸ درصد و برای بعد گرمی-سردی۹۴ درصد وبرای کل پرسشنامه ۸۸ درصد به دست آمد. نقاشیان برای تعیین اعتبار پرس شنامه از روش اعتبار یابی محتوا استفاده نمود. در تحقیق یعقوب خانی غیاثوند از روش تحلیل مؤلفه با استفاده از چرخش واریمکس برای تاَیید اعتبار عاملی سؤالات به کار برده شد. نتایج به دست آمده وجود دوبار عاملی را تاَیید نمود. برای تعیین چهار محیط خانوادگی، ابتدا میانگین هر یک از ابعاد محبت و کنترل به طور جداگانه محاسبه شد و براساس نمرات بدست آمده، چهار محیط خانوادگی ذیل به دست آمد:۱٫کنترل زیاد-محبت زیاد(شیوه والدین موثق جهت دهنده)؛۲٫کنترل کم- محبت زیاد(شیوه والدین بخشنده)؛۳٫کنترل زیاد-محبت کم(شیوه والدین قدرت طلب)؛۴٫کنترل کم محبت کم(شیوه والدین غفلت کننده)در این پژوهش آلفای کرونباخ بدست آمده برای ۷۶ سوال پرسشنامه فرزند پروری۸۹٫۳/ .محاسبه گردید. با توجه به این که مقدار آلفای کرونباخ تا ۷/ . نیز متناسب می باشد، مقدار کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه این تحقیق در حد بسیار بالایی می باشد.

پرسشنامه مسئولیت پذیری

این پرسشنامه توسط کردلو در سال ۱۳۸۹ وبراساس سلسله مراتب نیازهای مازلو تنظیم شده و دارای ۵۶ سوال با ۵ زیر مقیاس بشرح زیر است:
۱- احساس امنیت ۲- عزت نفس ۳- احساس تعلق ۴- احساس مسئولیت ۵- مسئولیت پذیری.
نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه در سه مرحله بر روی دو نمونه ۳۵ نفری ویک نمونه ۱۰۴ نفری انجام شد. همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن با نرم افزار spss ، ۹۰% برآورد گردید؛که بیانگر اعتبار بالای این آزمون است. در این پژوهش آلفای کرونباخ بدست آمده برای ۵۶ سوال پرسشنامه مسئولیت پذیری ۷۸٫۶/ . محاسبه گردید. با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ تا حدود ۷/ . نیز مناسب می باشد، مقدار کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه این تحقیق در حد بسیار بالایی می باشد.

شیوه اجرا

برای اجرای پرسشنامه ابتدا به مدیریت آموزش وپرورش شهرستان دالاهو مراجعه شد، و با اخذ موافقت شفاهی و تماس تلفنی با دبیرستانهای شهرستان وسپس مراجعه به آنها، اقدام به توزیع پرسشنامه گردید. در این پژوهش بصورت گروهی انجام پذیرفت ، به این صورت که در مدارس ابتدا بصورت تصادفی از بین رشته های تعداد سه رشته و بطور تصادفی از هر رشته یک کلاس انتخاب گردید و سپس پرسشنامه محیط خانوادگی و پرسشنامه مسئولیت پذیری در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و ضمن بیان هدف پژوهش توضیحاتی در مورد نحوه پاسخگویی به پرسشنامه برای دانش آموزان ارائه شد و به آنها تاکید شد که با دقت به پرسشنامه ها پاسخ دهند.

شیوه تجزیه وتحلیل داده ها

داده های پرسشنامه در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهند گرفت. درسطح توصیفی ازشاخص های میانگین وانحراف معیار استفاده شده درسطح استنباطی متناسب با نوع داده ها از روشهای آماری همبستگی ورگرسیون استفاده گردید.

فصل چهارم یافته های پژوهش

فصل چهارم
یافته های پژوهش

۴-۱- بررسی وضعیت پاسخ گویان

از آنجایی که توزیع پرسشنامه در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان دالاهو صورت گرفته است در برخی از موارد با هم دارای شباهت هایی می باشند. اما تحقیق حاضر دانش آموزان را در چند مورد (سن، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی) قیاس می نماید.

۴-۱-۱- سن پاسخ گویان

۲۹ درصد از پاسخ گویان دارای سن ۱۵ سال می باشند؛ پاسخ گویانی که ۱۶ سال دارند ۵/۲۰ درصد را به خود اختصاص داده اند؛ ۵/۳۱ درصد از پاسخ گویان ۱۷ سال سن دارند؛ ۱۱ درصد ۱۸ ساله اند و تنها ۸ درصد از آن ها را ۱۹ ساله ها تشکیل داده اند.

جدول ۴-۱ سن پاسخ گویان

سن درصد فراوانی
۱۵ ۲۹
۱۶ ۵/۲۰
۱۷ ۵/۳۱
۱۸ ۱۱

۴-۱-۲- مقطع تحصیلی

در میان پاسخ گویان ۵/۲۸ درصد سال اول دبیرستان هستند، ۲۸ درصد سال دوم و ۵/۴۳ درصد سال سوم دبیرستان هستند.

جدول ۴-۲ مقطع تحصیلی پاسخ گویان