منابع فارسی

اتکینسون،ریتال.ال،اتکینسون،ریچارد،وهیلگارد،ارنست،(۱۹۸۳).زمینه روانشناسی بالینی.ترجمه براهنی،محمد تقی،کریمی،یوسفی،شریک،بهروزفبیک،مهرداد،شهرآرای،مهرناز،فزمانی،رضا،شاملو،سعید،گاهان،نیسان،محی الدین،مهدی،هاشمیان،کیانوش(۱۳۷۳)،جلد اول،چاپ دهم،تهران:رشد.
اثنی عشران،سهیلا،(۱۳۷۸) بررسی رابطه بین الگوی خانواده وباورهای مذهبی با هویت پیشرفته،پیشرس،آشفته وبه تعویق افتاده در نوجوان شهر اصفهان،پایانامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن.
آجیل چی بیتا،ذوقی لیلا،(۱۳۸۸).بررسی مقایسه شیوه های فرزند پروری در مادران خانه دار با مادران شاغل در دانشگاه علوم انتظامی ناجا مجله پلیس زن،۹،۷۸-۹۲
احدی حسن، جمهری فرهاد،(۱۳۷۸)،روانشناسی رشد نوجوانی وبزرگسالی، تهران:چاپ بنیاد. –
احدی حسن، بنی جمالی شکوه السادات،۱۳۷۴روانشناسی رشد،تهران،نشر بنیاد، و علی اکبر، شعاری نژاد، روانشناسی رشد، تهران،اطلات چاپ نهم ۱۳۷۲٫
احدی حسن، محسنینیک چهره،(۱۳۸۱)،روانشناسی رشد مفاهیم در روانشناسی و نوجوانی وجوانی . تهران. پردیس
احدی حسن ،ودریا افزون کمونا،(۱۳۸۸)،سبک های فرزند پروری. روزنامه سراسری صبح ایران شماره نسخه ۳۴۸۸
احمدی،طیبه،(۱۳۹۲).نقش شیوه های فرزند پروری درخودپنداره وبلوغ اجتماعی دانش آموزان شهرکرمانشاه، پایانامه کارشناسی ارشد دانشکاه آزاد اسلامی کرمانشاه
ارنست هیلگارد،گوردن باو،(۱۹۹۴)، نظریه های یادگیری، محمد تقی براهنی و همکاران(۱۳۷۳)، تهران، مرکز نشر دانشگاهی
اسلامی نسب ،علی (۱۳۷۲)روانشناسی سازگاری ،تهران، نشربنیاد.
آزادی، شهدخت،(۱۳۸۲)،.بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین وکمرویی دختران، پایانامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا.
اسلمی، الهه،(۱۳۸۵).بررسی سازگار زناشویی سبک های فرزندپروری والدین با سلامت عمومی فرزندان پایانامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران
امیری نژاد، علی،قریش راد، فخرالسادات،جوانمرد، غلامحسین،(۱۳۹۰).مقایسه سبک های فرزند پروری و سلامت روان والدین افراد اقدام کننده به خود کشی با والدین افراد عادی، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،۳۱۵،۳۳،۳
آیین روزبهانی،زهرا،(۱۳۹۱). رابطه رضایت شغلی با رضایت زندگی و شیوه های فرزند پروری دبیران دبیرستان های منطقه سیزده آموزش وپرورش تهران. پایانامه کارشناسی ارشد دانشکاه آزاد اسلامی کرمانشاه
باقری، خسرو،۱۳۷۴، نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسلامی، تهران، مدرسه.
بشارت،محمد علی؛عزیزی،کورش؛پورشریفی،حمید.(۱۳۹۰)رابطه سبکهای فرزند پروری والدین با کمال گرایی فرزندان در نمونه ای از خانواده های ایرانی.فصلنامه ی خانواده پژوهی.۱۴۵-۱۶۰
بیابانگرد،اسماعیل.(۱۳۷۶)مقاله،شماره ۱۱۷،روانشناسی نوجوان واجتماعی شدن و رشد شخصیت.
باقر پور کماچالی، صغری(۱۳۷۴). بررسی رابطه الگوهای فرزندپروری با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری،سال اول، شماره اول، پیاپی۱،پاییز و زمستان۱۳۹۰،ص۱۰۸
براندن،ناتانیل،(۱۳۸۵). مسئولیت پذیری، ترجمه ی مهدی قرچه داغی، تهران، نشر شباهنگ.
بهرامی ، هادی( ۱۳۸۸)رابطه سازگاری زناشویی و سبک های فرزند پروری والدین با سلامت جسمی وروانی فرزندان،مجله روانشناسی تربیتی وعلوم تربیتی، سال سی ونهم،شماره۱۳۸۸،۱،شماره۶۳-۸۱
به پژوه ،احمد،(۱۳۸۰ ).خانواده و فرزندان در دوره دبیرستان ،تهران: انتشارات انجمن اولیا ومربیان.-
بیابانگرد ، اسماعیل ،(۱۳۷۴).روش های افزایش عزت نفس در کودکان ونوجوانان.تهران: انجمن اولیا ومربیان جمهوری اسلا می ایران
پاشا شریفی،حسن،(۱۳۷۶)، نظریه ها و کاریری آزمونهای هوش و شخصیت، تهران : انتشارات سخن.
پاکدامن، مجید، خامسیان ، احمد، و برانی، فخرالسادات،(۱۳۹۱).نقش سبک های فرزندپروری مادران در بلوغ اجتماعی نوجوانان(تیز هوش،آهسته گام،عادی).
پاکدامن مجید، خامسیان، احمد،وبرانی فخرالسادات.(۱۳۹۰). نقش سبک های فرزند پروری دربلوغ اجتماعی نوجوانان(تیزهوش،آهسته گام وعادی).
ثنایی ذاکر، باقر،(۱۳۷۹) ،مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج، تهران: مؤسسه انتشارات بعثت، چاپ اول.-
چلبی ،مسعود،(۱۳۷۵). جامعه شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی ،(چاپ ششم،۱۳۹۱).تهران، نشر نی
جنکینز، ریچارد(۲۰۰۲). هویت اجتماعی. ترجمه تورج یار احمدی(۱۳۸۱)، تهران: نشروپژوهش شیرازه،چاپ اول
جی استما نا، جودیت،(۲۰۰۹)، تأثیر والدین بر رشد اخلاقی کودکان؛ غلامرضا متقیفر(۱۳۸۸)؛ مجله معرفت؛ ۱۳۸۸؛۵۷٫
جوکاربهرامی ،حسین،چناری، مسعود،(۱۳۸۰) ، بررسی رابطه پایبندی با اعمال عبادی و سبک هویت چکیده مقالات اولین همایش بین المللی نقش دین در بهداشت روان.
حسینی نسب ،داود(۱۳۸۷). بررسی رابطه های فرزند پروری با خود کار آمدی و سلامت روانی دانش آموزان. نشریه ی مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد. سال نهم، شماره ۱٫پیاپی۱۸
دیویی، جان،(۱۹۴۷). مدرسه و شاگرد، ترجمه مشفق همدانی(۱۳۲۶)، تهران: نشر .کیهان.
دنیک میر،ران گلیگاردی(۱۹۹۴)،والدین موثر فرزند مسول،ترجمه رئیس دانا، مجید.(۱۳۷۳). تهران، انتشارات رشد،چاپ دوم.
رجایی، علیرضا(۱۳۸۷). رابطه سبکهای فرزند پروری و فرار نوجوانان از خانه، چکیده مقالات سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، ص ؛ ۶تا۱۵۷٫
رحیم زاده، شکوفه، (۱۳۸۱). پژوهش در مسائل تربیتی ، مشهد، انتشارات سخن گستر.
رضایی،محمد،(۱۳۷۵).بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با بلوغ اجتماعی دانش آموزان پایه های دوم و سوم مدارس راهنماییی اداره آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران در دانشگاه تربیت معلم تهران