۴-۵-۲- همبستگی اسپیرمن بین سبک استبدادی و مسئولیت پذیر نوجوانان

جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی سبک استبدادی و مسؤلیت پذیری

متغیرها ضریب همبستگی سطح معناداری(sig)
سبک استبدادی ومسئولیت پذیری ۵۴۲/۰ ۰۳۰/۰

با توجه به سطح معناداری داده شده در جدول فوق که برابر ۰۳۰/۰ می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ۰۵/۰ (۰۵/۰p< ) با اطمینان ۹۵ درصد فرض صفر رد می گردد و فرضیه ی پژوهش تایید می شود و این بدان معناست که بین سبک استبدادی و مسؤلیت پذیری نوجوانان رابطه وجود دارد.

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری

فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری

۵-۱- بحث ونتیجه گیری

فرضیه اول: بین سبک مقتدرانه ومسئولیت پذیری نوجوانان رابطه مستقیم وجود دارد. همان گونه که یافتههای آماری نشان میدهند که بین سبک مقتدرانه و مسئولیت پذیری نوجوانان رابطه مستقیم وجود دارد. این نتیجه همسو به یافتههای هاشمی(۱۳۸۲) است. نتایج پژوهش هاشمی حاکی از آن بود که خانواده مقتدر و پاسخگوی نیازهای فرزندان خود، بهترین نوع خانواده و خانواده های بیتفاوت، آشفته وناسالم ، ناموفق ترین خانواده در تربیت فرزندان است. همچنین همسو با یافتههای دالینگ و دیگران است، نتایج تحقیقات دارلینگ[۱۰۱] و اسینبرگ (۱۹۹۳) استینبرگ، لامبورن، دارلینگ، ماونتس[۱۰۲] و دورنبوش[۱۰۳] (۱۹۹۴) نشان دادند که از میان سه شیوه فرزند پروری ، شیوه فرزند پروری مقتدرانه منجر به پیامد اجتماعی ، میان فردی ، تحصیلی و پیشرفت سالم می گردد . همچنین پاکدامن(۱۳۹۰)، در پژوهشی نشان داد که سبک فرزند پروری اقتدار منطقی در رسیدن به بلوغ اجتماعی، هوش نقش بسزایی دارد و بهترین سبک فرزند پروری مادران برای رسیدن به بلوغ اجتماعی نوجوانان سبک اقتدار منطقی است ؛ که این نیز همسو با یافته های تحقیق است. گرامی(۱۳۸۷) در پژوهش خود نشان داد ، بیشتر مادارن از شیوه فرزند پروری اقتدار منطقی استفاده میکنند و تفاوتی بین شیوه فرزند پروری استفاده شده در مورد دختران وپسران وجود ندار؛ که این پژوهش با یافته های تحقیق همسویی ندارد.
فرضیه دوم : بین سبک آزاد گذار ومسئولیت پذیر نوجوانان رابطه معنادار وجود ندارد.رضوی، محمدی و رحیمی(۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه رضایت زناشویی وسبکهای فرزند پروری والدین با مشکلات رفتاری فرزندان در دوره ابتدایی شهر ارسنجان، ۹۳۰ دانش آموز را مورد بررسی قرار دادند. نتایج رابطه معنا دار بین سبک های فرزند پروری سهل گیرانه والدین و مشسکلات رفتاری فرزندان را نشان داد. که این نتایج برخلاف نتایج بدست آمده از پژوهش است.
جانسون[۱۰۴] (۱۹۸۷) با تحقیقات خود نشان داد.والدین دموکرات و قاطع و اطمینان بخش به احتمال زیاد کودکان دارای اعتماد به نفس و عزت نفس زیاد ،‌مستقل و با احساس مسئولیت دارند؛ که این نیز با نتایج پژوهش همسویی ندارد.
فرضیه سوم : بین سبک استبدادی و مسئولیت پذیری نوجوانان رابطه مستقیم وجود دارد.از یافتههای همسو میتوان به تحقیق امیری نژاد و دیگران اشاره کرد. امیری نژاد، قریشی راد و جوانمرد ،(۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی مقایسه شیوههای فرزند پروری وسلامت روان والدین افراد اقدام کننده به خودکشی با والدین افراد عادی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد والدین افراد اقدام کننده به خود کشی نسبت والدین افراد عادی در تربیت فرزندان خود بیشتر از شیوه فرزند پروری مستبدانه استفاده کردهاند. همچنین از پژوهشهای غیر همسو میتوان به تحقیقات کاگان و ماسن[۱۰۵] اشاره کرد . تحقیقات آنها نشان میدهد که اگر والدین بسیار سختگرانه و دیکتاتور باشند، مانع پیشرفت وتوسعه کنجکاوی وخلاقیت کودک می شوند ودر نتیجه، این کودکان در آینده روان آزرده و پرخاشگر خواهند شد.
نتیجه گیری
دراین رساله بار دیگر به نقش مهم خانواده در شکل گیری شخصیت و منش فرزندان مورد تاکید قرار می گیرد و نیاز به ارائه آموزشهای لازم در زمینه فرزند پروری برجسته تر می شود. لذا مسئولین بایستی با برگزاری کارگاههای آموزشی، یا از راه رسانه ها، والدین را نسبت به اهمیت این امر آگاه سازند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۵-۲- محدودیتها

با توجه به اینکه پژوهش در شهرستان دالاهو انجام شده، لذا قابل تعمیم به شهرها وشهرستانهای دیگر نیست.
از دیگر محدودیتهای پژوهش می توان به عدم کنترل متغیرهای دیگر مانند شخصیت و خانواده پدری و مادری اشاره کرد.
در این تحقیق به علت زیاد بودن حجم نمونه(۲۰۰ نفر دانش آموز) امکان دسترسی به والدین، جهت توجیه آنها بطور حضوری فراهم نمی شد.

۵-۳- پیشنهادات کاربردی

۱- آموزش مهارت های حل مسئله به والدین می تواند به بهبود شیوهای فرزند پروری کمک کند.

۲- گذاشتن برنامههای آموزشی خانواده، جهت تحکیم عملکرد خانواده ها ،که از آن جمله میتوان به برگزاری کارگاه در خصوص بهبود روابط والدین و فرزندان اشاره کرد.
۳- گذاشتن کارگاه های فرزندپروری مقتدرانه، توسط روانشناسان

۵-۴- پیشنهادات پژوهشی

۱- پژوهشهای مشابه بر روی گروه های سنی مختلف نیز انجام گیرد.
۲- پژوهش در هر دو جنسیت انجام شود و در مقاطع تحصیلی دیگر نیز انجام شود.
۳- پیشنهاد میشود تاثیر مولفه های دیگر، مانند سبک زندگی، سلامت روانی دانش آموزان ،سازگاری اجتماعی دانش آموزان و غیره را بر مسئولیت پذیری مورد بررسی قرار دهند.
پیشنهاد میشود این تحقیق، در جامعه آماری وسیعتر انجام گیرد.

منابع