متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۶-۱ متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۶-۲ متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………………………۸
 
تعاریف مفاهیم و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۷-۱ تعاریف نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………۸
شادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸
کیفیت زندگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
صمیمیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۷-۲ تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
کیفیت زندگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
صمیمیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
برنامه شادکامی فوردایس …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
فصل دوم : پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۱ روان شناسی مثبت ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۲ تارخچه(شادکامی) ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۳ دیدگاه های مختلف درباره شادی ………………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۳-۱ دیدگاه قرآن ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۳-۲ دیدگاه یونان باستان………. ………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۳-۳ دیدگاه شناختی…….. ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۳-۴ نظریه عقلانی عاطفی.. ………………………………………………………………………………………………………………..//….۱۸
۲-۴ تعاریف شادی ………. ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۵ نظریه های شادی …….. ………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۵-۱ نظریه تبیین های فیزیولوژیک … …………………………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۵-۲ نظریه روابط و فعالیتهای اجتماعی ………………………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۵-۳ نظریه نیازهای عینی ارضا کننده … …………………………………. ……………………………………………………………۲۱
۲-۵-۴ ژن شادی …………………………. ………………………….. …………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۶ مولفه های تشکیل دهنده شادی ……………. ……………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۶-۱ کاربرد عملی پژوهش های مربوط به شادی …. …………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۷ علل وهمبسته های شادمانی …… …………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۷-۱ تفاوتهای جنسیتی ….. ………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۷-۲ سن …………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۷-۳ تحصیلات …………… …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۷-۴ ازدواج ……………… ………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۷-۵ شغل…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۷-۶ دین ……………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۷-۷ اوقات فراغت و تفریح ………….. ………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۷-۸ سلامتی ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۸ روشهای افزایش شادمانی …………. ………………………………………………………………………………………………………….۲۷