آنها
رديف
شهرستان
حجم جامعه در هر خوشه
حجم نمونه در هر خوشه
حجم جمعآوري شده
1
رشت
831
86
85
2
فومن
552
57
53
3
صومعه سرا
561
58
56
4
رودبار
238
25
25
5
املش
107
12
12
6
رودسر
309
32
31
کل
2598
270
262

3-5 متغيرهاي تحقيق
با توجه بهاينکه، يکي از سوالات تحقيق حاضر، بررسي نقش و تاثير متغيرهاي زمينهاي، در نيازسنجي آموزشي-ترويجي در بين جوانان روستايي براي توسعه فعاليتهاي کارآفرينانه کشاورزي در استان گيلان ميباشد، متغيرهاي زمينهاي و ويژگيهاي فردي به عنوان متغير مستقل و نيازسنجي آموزشي-ترويجي در بين جوانان روستايي براي توسعه فعاليتهاي کارآفرينانه کشاورزيف به عنوان متغير وابسته تحقيق آمده است که مقياس هر يک از متغيرها در جدول شماره (3-6)، نشان دادهشده است.

جدول 3- 6: متغيرهاي مرتبط با موضوع پژوهش
نوع متغير
متغيرها
مقياس اندازه گيري
مستقل
سن
نسبي

جنس
اسمي

وضعيت تاهل
اسمي

سطح تحصيلات
ترتيبي

مسافت تا شهر
نسبي

وضعيت شغلي
اسمي

مساحت زمين زراعي
نسبي

برگزاري دورههاي آموزشي
اسمي

روشهاي برگزاري دورههاي آموزشي
اسمي

کسب اطلاعات مورد نياز شغل
اسمي

وجود بازارهاي محلي
اسمي

فعاليت در بخشهاي مختلف
اسمي

خيطههاي اقتصادي
اسمي

وجود صندوقهاي اعتبار خرد روستايي
اسمي

دسترسي به امکانات
اسمي

ميزان پوشش خدمات بيمهاي
ترتيبي

تمايل براي فعاليتهاي گروهي
ترتيبي

انتخاب عوامل براي برگزاري دورهها
اسمي
نيازسنجي آموزشي-ترويجي

فاصلهاي

3-6 روش گردآوري دادهها
در اين تحقيق براي مرور منابع جهت تحليل نيازسنجي آموزشي-ترويجي در بين جوانان روستايي براي توسعه فعاليتهاي کارآفرينانه کشاورزي در استان گيلان، از روش کتابخانهاي استفاده شده است. اما عمده جواب اصلي پژوهش از طريق مطالعات ميداني و از ابزار پرسشنامه استفاده گرديدهاست. بدينترتيب براساس اهداف و سوالات تحقيق، ابزار جمعآوري تحقيق يعني پرسشنامه توسط محقق طراحي گرديد.

3-7 ابزار پژوهش
همانگونه که گفته شد، در اين تحقيق به منظور تحليل نيازسنجي آموزشي-ترويجي در بين جوانان روستايي براي توسعه فعاليتهاي کارآفرينانه کشاورزي در استان گيلان، از پرسشنامه خود ساخته محقق استفاده گرديده است. اين پرسشنامه شامل 16 سؤال (گويه) است که در دوسطح ميزان آگاهي و مهارت و ميزان اهميت به تحليل نيازسنجي آموزشي-ترويجي ميپردازد. پرسشنامه مذکور شامل دو بخش عمده ميباشد:
1- نامه همراه: در اين قسمت هدف از گردآوري دادهها بهوسيله پرسشنامه و ضرورت همکاري پاسخ دهنده در عرضه پاسخهاي صحيح و از روي حوصله، بيان شده است. براي اين منظور بر ارزشمند بودن پاسخ دقيق به دادههاي حاصل از پرسشنامه تأکيد گرديده تا پاسخ دهنده بهطور مناسب پاسخ سؤالها را عرضه کند.
2- سؤالهاي (گويههاي) پرسشنامه: اين بخش از پرسشنامه شامل دو قسمت است:
الف) سؤالات عمومي: در سؤالات عمومي سعي شده است که اطلاعات کلي و جمعيتشناختي در رابطه با پاسخ دهندگان جمعآوري گردد.

ب) سؤالات اختصاصي: اين قسمت شامل شانزده گويه (سوال)، ميباشد. در طراحي اين بخش، تلاش شده پرسشنامه تا حد امکان کوتاه، قابل فهم و با سؤالهاي مثبت همراه باشد.
براي طراحي اين سؤالات از طيف پنج گزينهاي ليکرت74 استفاده گرديده که يکي از رايجترين مقياسهاي اندازهگيري بهشمار ميرود. شکل کلي و امتيازبندي اين طيف بهصورت ذيل است:

جدول 3- 7: شيوه امتيازدهي طيف ليکرت
شکل کلي:
بسيار زياد
زياد
تا حدودي زياد
کم
هيچ
امتيازبندي:
5
4
3
2
1

3-8 روائي75 و پايائي76 ابزار اندازهگيري
يکي از مهمترين جنبههاي هر تحقيق، شايستگي و مناسب بودن ابزار اندازهگيري آن است. چرا که دادهها و اطلاعات لازم براي تجزيه و تحليل و کسب نتايج نهايي، از طريق ابزار اندازهگيري بهدست ميآيد.

3-8-1 روائي ابزار اندازهگيري
براي بررسي روائي محتواي اين پرسشنامه، بدليل اينکه اين پرسشنامه خودساخته و توسط محقق اقتباس و طراحي شده، بعد از تنظيم پرسشنامه اوليه، ابتدا در اختيار چند تن از اساتيد دانشگاه و کارشناسان امر قرار دادهشد تا در رابطه با روايي پرسشنامه، اينکه سؤالات مطرح شده، آنچه را که مدنظر است، اندازهگيري ميکند يا نه؟ اظهارنظر نمايند. بعد نظرهاي اساتيد و کارشناسان در پرسشنامه لحاظ و تغييرات لازم بهوجود آمد. همانطور که گفته شد، از آنجا که پرسشنامه مذکور در پژوهشهاي متعددي همچون: رضايي (1391)، زرافشاني (1390)، پزشکي راد (1387)، مورد استفاده قرار گرفته است، از روائي صوري و محتوايي خوبي برخوردار ميباشد.

3-8-2 پايائي ابزار اندازهگيري


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *