.estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important}

آنها
ردیف
شهرستان
حجم جامعه در هر خوشه
حجم نمونه در هر خوشه
حجم جمعآوری شده
1
رشت
831
86
85
2
فومن
552
57
53
3
صومعه سرا
561
58
56
4
رودبار
238
25
25
5
املش
107
12
12
6
رودسر
309
32
31
کل
2598
270
262

3-5 متغیرهای تحقیق
با توجه بهاینکه، یکی از سوالات تحقیق حاضر، بررسی نقش و تاثیر متغیرهای زمینهای، در نیازسنجی آموزشی-ترویجی در بین جوانان روستایی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان میباشد، متغیرهای زمینهای و ویژگیهای فردی به عنوان متغیر مستقل و نیازسنجی آموزشی-ترویجی در بین جوانان روستایی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینانه کشاورزیف به عنوان متغیر وابسته تحقیق آمده است که مقیاس هر یک از متغیرها در جدول شماره (3-6)، نشان دادهشده است.

جدول 3- 6: متغیرهای مرتبط با موضوع پژوهش
نوع متغیر
متغیرها
مقیاس اندازه گیری
مستقل
سن
نسبی

جنس
اسمی

وضعیت تاهل
اسمی

سطح تحصیلات
ترتیبی

مسافت تا شهر
نسبی

وضعیت شغلی
اسمی

مساحت زمین زراعی
نسبی

برگزاری دورههای آموزشی
اسمی

روشهای برگزاری دورههای آموزشی
اسمی

کسب اطلاعات مورد نیاز شغل
اسمی

وجود بازارهای محلی
اسمی

فعالیت در بخشهای مختلف
اسمی

خیطههای اقتصادی
اسمی

وجود صندوقهای اعتبار خرد روستایی
اسمی

دسترسی به امکانات
اسمی

میزان پوشش خدمات بیمهای
ترتیبی

تمایل برای فعالیتهای گروهی
ترتیبی

انتخاب عوامل برای برگزاری دورهها
اسمی
نیازسنجی آموزشی-ترویجی

فاصلهای

3-6 روش گردآوری دادهها
در این تحقیق برای مرور منابع جهت تحلیل نیازسنجی آموزشی-ترویجی در بین جوانان روستایی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان، از روش کتابخانهای استفاده شده است. اما عمده جواب اصلی پژوهش از طریق مطالعات میدانی و از ابزار پرسشنامه استفاده گردیدهاست. بدینترتیب براساس اهداف و سوالات تحقیق، ابزار جمعآوری تحقیق یعنی پرسشنامه توسط محقق طراحی گردید.

3-7 ابزار پژوهش
همانگونه که گفته شد، در این تحقیق به منظور تحلیل نیازسنجی آموزشی-ترویجی در بین جوانان روستایی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان، از پرسشنامه خود ساخته محقق استفاده گردیده است. این پرسشنامه شامل 16 سؤال (گویه) است که در دوسطح میزان آگاهی و مهارت و میزان اهمیت به تحلیل نیازسنجی آموزشی-ترویجی میپردازد. پرسشنامه مذکور شامل دو بخش عمده میباشد:
1- نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری دادهها بهوسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه پاسخهای صحیح و از روی حوصله، بیان شده است. برای این منظور بر ارزشمند بودن پاسخ دقیق به دادههای حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده بهطور مناسب پاسخ سؤالها را عرضه کند.
2- سؤالهای (گویههای) پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل دو قسمت است:
الف) سؤالات عمومی: در سؤالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیتشناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمعآوری گردد.

ب) سؤالات اختصاصی: این قسمت شامل شانزده گویه (سوال)، میباشد. در طراحی این بخش، تلاش شده پرسشنامه تا حد امکان کوتاه، قابل فهم و با سؤالهای مثبت همراه باشد.
برای طراحی این سؤالات از طیف پنج گزینهای لیکرت74 استفاده گردیده که یکی از رایجترین مقیاسهای اندازهگیری بهشمار میرود. شکل کلی و امتیازبندی این طیف بهصورت ذیل است:

جدول 3- 7: شیوه امتیازدهی طیف لیکرت
شکل کلی:
بسیار زیاد
زیاد
تا حدودی زیاد
کم
هیچ
امتیازبندی:
5
4
3
2
1

3-8 روائی75 و پایائی76 ابزار اندازهگیری
یکی از مهمترین جنبههای هر تحقیق، شایستگی و مناسب بودن ابزار اندازهگیری آن است. چرا که دادهها و اطلاعات لازم برای تجزیه و تحلیل و کسب نتایج نهایی، از طریق ابزار اندازهگیری بهدست میآید.

3-8-1 روائی ابزار اندازهگیری
برای بررسی روائی محتوای این پرسشنامه، بدلیل اینکه این پرسشنامه خودساخته و توسط محقق اقتباس و طراحی شده، بعد از تنظیم پرسشنامه اولیه، ابتدا در اختیار چند تن از اساتید دانشگاه و کارشناسان امر قرار دادهشد تا در رابطه با روایی پرسشنامه، اینکه سؤالات مطرح شده، آنچه را که مدنظر است، اندازهگیری میکند یا نه؟ اظهارنظر نمایند. بعد نظرهای اساتید و کارشناسان در پرسشنامه لحاظ و تغییرات لازم بهوجود آمد. همانطور که گفته شد، از آنجا که پرسشنامه مذکور در پژوهشهای متعددی همچون: رضایی (1391)، زرافشانی (1390)، پزشکی راد (1387)، مورد استفاده قرار گرفته است، از روائی صوری و محتوایی خوبی برخوردار میباشد.

3-8-2 پایائی ابزار اندازهگیری


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *