کلرامفنيکل ) منجر گردد.
1-9-5-3-3- اگزازوليدينون ها
اگزازوليدين ها گروهي از آنتي بيوتيک ها هستند که طيف اثر کمي دارند و آغاز سنتز پروتئين را با تداخل در تشکيل کمپلکس آغازگر در سايت زير واحد S 30 بلوکه مي نمايد. اين مکانيسم منحصر به فرد بوده و در مقاومت متقاطع با ديگر مهار کننده هي پروتئين ديده نمي شود.

1-9-5-3-4- کلرامفنيکل
طيف آنتي باکتريال وسيعي مشابه تتراسايکلين دارد.
اثر باکتريواستاتيک کلرامفنيکل به علت اتصال قابل برگشت به پپتيديل ترانسفراز زير واحد S50 ريبوزوم است که طويل شدن پپتيدها را بلوکه مي نمايند. مقاومت نسبت به کلرامفنيکل در باکترهايي مشاهده مي شود که داراي پلاسميدهاي کد کننده کلرامفنيکل استيل ترانسفراز بوده و باعث استيله شدن گروه 3- هيدروکسي کلرامفنيکل مي شود. اين محصول قادر به اتصال به زير واحد S50 نيست.
1-9-5-3-5- ماکروليدها
اريترومايسين از استرپتوميسس اريترئوس55 بدست مي آيد و نمونه هايي از آنتي بيوتيک ماکروليدي است. اصلاح ساختمان ماکروليد به توليد عوامل جديدتري از قبيل آزيترومايسين و کلاريترومايسين منجر شده است. ماکروليدها آنتي بيوتيک هاي باکتريواستاتيک وسيع الطيف هستند. اثر ماکروليد ها با اتصال قابل برگشت به زير واحد S50 ريبوزوم و بلوکه کردن طويل شدن پلي پپتيد، اعمال مي شود. (68)
1-9-5-3-5-1- مقاومت به ماکروليدها:
ناشي از متيلاسيون SrRNA 23 که مانع اتصال به آنتي بيوتيک مي شود.
تخريب حلقه لاکتون توسط آنزيم اريترومايسين استراز
انتشار فعال دارو از سلول باکتري

1-9-5-3-6- کليندامايسين
کليندامايسين ( از خانواده لينکوزاميد) مشتقي از لينکومايسين مي باشد. کليندامايسين مانند کلرامفنيکل و ماکروليدها، طويل شدن پروتئين ها را با اتصال به زير واحد s50 ريبوزوم بلوکه مي نمايد. اين آنتي بيوتيک با تداخل در اتصال کمپلکس آمينو اسيد- آسيل- ERNA، پپتيديل ترانسفراز را مهار مي نمايد. متيلاسيون srRNA23 اريترومايسين منبع مقاومت باکتري است. از آنجائي که کليندامايسين و اريترومايسين، مقاومت آنزيماتيک را القاء مي نمايند ( همچنين به واسطه ي پلاسميد)، مقاومت متقاطع بين اين دو آنتي بيوتيک مشاهده مي شود.
جدول1-5: ماکروليدها و تتراسايکلين
آنتي بيوتيک
طيف اثر
ماکروليدها (اريترومايسين، کلاريترومايسين و آزيترومايسين)

تتراسايکلين ها ( تتراسايکلين، دوکسي سايکلين، مينوسايکلين)
آنتي بيوتيک هاي وسيع الطيف موثر بر باکتري هاي گرم منفي و گرم مثبت، نايسريا، لژيونلا، مايکوپلاسما، کلاميديا، کلاميديا وفيلا، ترپونما و ريکتزيا،. کلاريترومايسين و آزيترومايسين موثر بر برخي مايکوباکتريوم ها.

آنتي بيوتيک هاي وسع الطيف با اثري شبيه ماکروليد ها.

1-9-5-3-7- استرپتوگرامين ها
استرپتوگرامين ها گروهي از پپتيدهاي حلقوي هستند که بوسيله ي گونه هاي استرپتوميسس توليد مي شوند. اين آنتي بيوتيک به صورت ترکيبي از دو ماده استرپتوگرامين گروه A و گروهB تجويز مي شوند که به صورت سينرژيست اثر کرده و موجب مهار سنتز پروتئين مي گردند. آنتي بيوتيکي از اين گروه که در حال حاضر در دسترس مي باشد کواينوپريستين – دالفوپريستين 56 است که نام تجاري آن سينرسيد است.
1-9-5-4- آنتي بيوتيک هاي مهار کننده سنتز اسيد نوکلوئيک
1-9-5-4-1-کينولون ها
کينولون ها عوامل شيمي درماني صناعي مي باشند که DNA ژيراز و توپوايزومرازهاي باکتري را که در همانندسازي DNA ، نوترکيبي و ترميم مورد نياز است را مهار مي کند.DNA ژيراز از زير واحد آلفا و دو زير واحد بتا تشکيل شده است که کينولون ها به زير واحد الفا متصل مي شوند. تغيير در اين زير واحد عنوان مکانيزم اصلي مقاومت باکتري است، گرچه کاهش در جذب دارو نيز مشاهده مي شود. کاهش در جذب ناشي از تغيير در پروتئين هاي پورين در سطح باکتري مشاهده مي شود که هر دو نوع مقاومت کروموزومي است. (12و14)
جدول1-6: کينولون ها
آنتي بيوتيک طيف اثر
طيف کم : ناليديکسيک اسيد موثر بر باسيل هاي گرم منفي، بي اثر بر گرم
مثبت ها

طيف اثر وسيع ( سيپروفلوکساسين، لوفلوکساسين، آنتي بيوتيک هاي وسيع الطيف با فعاليت بر
لومه فلوکساسين، توروفلوکساسين، اوفلوکساسين باکتري هاي گرم مثبت وگرم منفي

طيف گسترده (گاتي فلوکساسين، گريافلوکساسين، آنتي بيوتيک وسيع الطيف با افزايش فعاليت بر
کلينافلوکساسين، موکسي فلوکساسين) باکتري هاي گرم مثبت ( به خصوص استرپتوکوکها
و انتروکوک ها ) در مقايسه با کينولون هاي اوليه.
اثري مشابه با سيپروفلوکساسين و کينولون هاي
مرتبط بر باسيل هاي گرم منفي

1-9-5-4-2- ريفامپين و ريفابوتين
ريفامپين مشتق نيمه صناعي از ريفامايسينB است که از استرپتومايسيس مديترانه اي توليد مي شود. اين آنتي بيوتيک به RNA پلي مراز وابسته به DNA متصل شده و شروع سنتز RNA را مهار مي نمايد
1-9-5-4-3- مترانيدازول
مترانيدازول در درمان واژينيت هاي تريکومونائي تجويز مي شود. خواص ضد ميکروبي مترانيدازول ناشي از احياي گروه نيترو به وسيله نيتروردکتاز باکتري است که م
و
جب توليد ترکيبات سيتوتوکسيک و در نتيجه تخريب DNA ميزبان ميگردد. مقاومت به علت کاهش جذب آنتي بيوتيک يا حذف ترکيبات سيتوتوکسيک قبل از واکنش با DNA ميزبان صورت مي گيرد.(68 ،13)
1-9-5-4-4- آنتي متابوليت ها
سولفاناميدها 57، آنتي متابوليت هستند که با پاراآمينوبنزوئيک اسيد رقابت کرده و در نتيجه از سنتز اسيد فوليک که براي ميکروارگانيسم هاي خاص لازم است، جلوگيري مي کنند.
تري متوپريم58 آنتي متابوليت ديگري است که با مهار دي هيدروفولات ردکتاز59 در سنتز اسيدفوليک تداخل کرده، در نتيجه تبديل دي هيدروفولات به تتراهيدروفولات 60جلوگيري مي کند. اين عمل مهاري تشکيل تيميدين، برخي پورين ها، متيونين ها وگلايسين را بلوکه مي کند. تري متوپريم معمولا با سولفومتوکسازول ترکيب مي شود تا در دو مرحله در سنتز اسيد فوليک اثر سينرژيک داشته باشد. مقاومت به اين آنتي بيوتيک ها از طريق مکانيسم هاي مختلفي صورت مي گيرد. مقاومت به تري متوپريم مي تواند به علت کاهش تماس دي هيدروفولات ردکتاز باشد.

1-9-6- اهميت مقاومت آنتي بيوتيکي در دام:
آنتي بيوتيک در حيوانات به سه منظور استفاده مي شود.(43)
1- نقش درماني
2-پيشگيري از بيماري
3-به عنوان محرک رشد61
پرورشگاه هاي دام از نظر استفاده از آنتي بيوتيک به منظور درمان مورد بازخواست قرار نمي گيرند اما آزمايشات فراواني براي استفاده از آنتي بيوتيک به عنوان محرک رشد انجام مي گيرد. اينکه آيا استفاده از آنتي بيوتيک تاثير مثبت در سلامت انسان دارد يا خير بحث هاي فراواني صورت مي گيرد. اتحاديه اروپا آووپارسين62 (گليکوپپتيدي که مقاومت متقاطع با ونکومايسين دارد) ويرجينيامايسين63 (استرپتوگرامين) باسيتراسين (که به عنوان دارو در انسان استفاده مي شود) تايلوزين64 و اسپيرامايسين65 (هر دو ماکروليد ) که به عنوان افزودني در غذا استفاده مي شوند را ممنوع اعلام کرده است.
Swann در سال 1969 گزارش کرده است که آنتي بيوتيک هايي که براي درمان در انسان استفاده مي شوند هرگز به عنوان محرک رشد نبايد مورد استفاده قرار گيرند ولي اين امر در کشورهاي خارج از اتحاديه اروپا پذيرفته نشده است. به عنوان مثال در آمريکا 19 آنتي بيوتيک مختلف از قبيل پني سيلين، استرپتومايسين و… که قبلا به منظور دارو در انسان و علم پزشکي استفاده شده امروزه به منظور محرک رشد مورد استفاده قرار مي گيرد.
انتقال مقاومت آنتي بيوتيکي از طريق زنجيره غذايي بيماري هايي را نيز در انسان بوجود مي آورد.
استفاده از انتي ميکروبيال ها در حيوانات محدود نشده است و براي رشد و پرورش دام و طيور بدون توجه به پيامدهاي آن مورد استفاده قرار ميگرند. (43)

فصل دوم :
مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- تاريخچه
اولين مطالعه فاژ در سال 1915 و 1917 توسط Fredrick twort ,Flex d Herelle صورت گرفت که کلني هاي باکتري نيمه شفاف و نقاط شفاف را در محيط کشت باکتريايي مشاهده کرد. dHerelle اين ميکرب نامرئي را باکتريوفاژ ناميد. اولين بار علاقه به تحقيق در مورد فاژها به سبب استفاده از فاژها به عنوان ابزارهاي درماني در مقابل بيماري هاي باکتريايي بوده است. بعد از معرفي آنتي بيوتيک در سال 1940 علاقه به درمان توسط فاژ از سوي غرب آغاز شد. دليل توجه به درمان توسط فاژ، افزايش مقاومت باکتري هاي پاتوژن به آنتي بيوتيک بوده است که به يک روش جايگرين براي درمان بيماري هاي باکتريايي نياز پيدا کردند. (57)
2-2- مطالعات انجام شده در باکتريوفاژ:
Ranata G. k و همکارانش به بررسي فاژهاي لاکتوباسيلوس دلبوريکي و لاکتوباسيلوس رامنوسوس پرداختند. اين مطالعه به پيشرفت استارترهاي مقاوم به فاژدر صنعت لبني که اطلاعات ژنتيکي و عناصر تنظيم کننده ي مناسب براي کاربردهاي بيولوژيکي فراهم مي کند، کمک مي کند. اين مطالعه فهم بهتر تکامل ژنوم فاژهاي لاکتوباسيل را که سبب توسعه استارترهاي مقاوم به فاژ و استفاده طولاني مدت از آنها در صنعت لبني مي شود، فراهم مي کند. (66)
x.zahang و همکارانش در سال 2005 به جداسازي و شناسايي فاژ هاي معتدل لاکتوباسيلوس فرمنتيوم از محصولات لبني (ماست) در چين پرداختند. هدف از اين مطالعه بررسي خصوصيات فاژ معتدل لاکتوباسيلوس فرمنتيوم بر اساس مورفولوژي، الگوي مهاري، پروفايل پروتئيني و تاثير در رشد سويه هاي ميزبان مي باشد. فاژها با ميتومايسين C القاء شدند. اين مطالعه اطلاعاتي را به ما درباره ي باکتريوفاژها در کارخانه هاي لبني در چين مي دهد و دانش ما را درباره ي تنوع فاژ ها مي افزايد.(71)

A O Kiliç, S I Pavlova, W G Ma and L Tao Appl در سال 1996 به آناليز فاژهاي لاکتوباسيلوس و
ويژگي فاژهاي جداشده از آنها در محصولات لبني آمريکا پرداختند . گونه هاي باکتري بررسي شده در اين
مطالعه Termofillus LB.delbrueckii subsp bulgaricus , Sterptococcus است که با هم سبب
تخمير شير توليد ماست مي شوند .
در سال 1986 به بررسي16 Mireille Mata, Annie Trautwetter, Gisèle Luthaud , Paul Ritzentha
) و 13 فاژ ويرولانت که اين فاژها از کارخانه ي ماست و پنير جدا شده بود.Mv1 , Mv4)فاژ پرداختند .2 فاژ معتدل
13 فاژ ويرولانت و 2 فاژ معتدل مربوط به 2 گونه ي باکتريايي وابسته به ( LB.Bulgaricus ,LB.lactice)
مي باشند اين فاژها از نظر خصوصيات مورفولوژي ، آنتي ژني و ديگر خصوصيات با همديگر مقايسه شده اند.
Wang S, Kong J, Gao C, Guo T, Liu X در سال 2010 به جداسازي وشناسائي فاژ ويرولانت ( phil db
bulgaricus از نمونه هاي ماست پرداختند . شناسائي اين فاژها به استراتژي کنترل فاژ و مهار فاژهاي کارخانه هاي لبني کمک مي
کند.
Zago M, De Lorentiis A, Carminati D, Comaschi L, Giraffa G در سال 2006 در ايتاليا به جداسازي و شناسائي باکتريوفاژهاي Lactobacillus delbrueckii subsp.lactis توسط PCR پرداختند. با استفاده از روش PCR ذرات داخلي پروتئين هاي اصلي دم را تکثير کردند تا به شناسائي باکتريوفاژهاي ليتيک LB.lactis بپردازند. حضور فاژهاي فعال در حال رشد توسط روش هاي سنتي تصديق شد و روش PCR براي غربالگري و حضور فاژها delbrueckii subsp.lactis LB. در استارتر هاي Whey روشي مناسب است.
Joseph J.Chow و همکارانش در سال 1998 به منظور تعيين ويژگي هاي فاژch2 لاکتوباسيلوس بولگاريکوس به تکثير و خالص سازي اين باکتريوفاژ پرداختند. آن ها ويژگي هاي اين فاژ را بر اساس مورفولوژي، اندازه ژنوم، پروتئين هاي ساختاري و سينتيک رشد بررسي کردند.(44)
JEAN CLUZEL, PIERRE و همکارانش در سال 1987 باکتريوفاژ ليزوژنيک 0448 لاکتوباسيلوس بولگاريکوس LT4 را براي تبديل شدن به فاژ ليتيک توسط ميتومايسين C و پرتويuv القاء کردند. هدف از اين مطالعه بر هم کنش باکتريوفاز معتدل لاکتوباسيلوس بولگاريکوس 0448 با سويه هاي ميزبان است. (55)
لاکتوباسيلوس دلبوريکي زير گونه بولگاريکوس و استرپتوکوکوس ترموفيلوس دو باکتري مهم در صنايع لبني هستند که به عنوان استارتر در کارخانه هاي ماست و پنير به کار مي روند. باکتريوفاژ هايي که اين باکتري ها به آن ها حساس هستند ميزبان را آلوده کرده و باعث شکست در فرايند تخمير مي شود و در نتيجه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيستند. C.TUKEI و همکارانش 24 باکتريوفاژ ويرولانت لاکتوباسيلوس دلبوريکوس و 23 باکتريوفاژ ويرولانت استرپتوکوکوس ترموفيلوس را در سال 2003 از پنير و ماست و نمونه هاي شير خام جدا کردند. همه ي باکتريوفاژ ها از کارخانه ي پنير و ماست در انکارا جدا شده است.(15)
2-3- مقاومت آنتي بيوتيکي لاکتوباسيل ها:
Gevers D و همکارانش در سال 2000 به جداسازي و شناسايي باکتري هاي اسيد لاکتيک مقاوم به تتراسايکلين در محصولات گوشتي بسته بندي شده پرداختند. در سال هاي اخير زنجيره غذايي يکي از مسيرهاي اصلي انتقال مقاومت آنتي بيوتيک بين انسان وحيوان است. هدف، بررسي مقاومت به تتراسايکلين (tetR) باکتري هاي اسيد لاکتيک در محصولات گوشتي که با گاز اتمسفر بسته بندي شده اند که شامل سوسيس خشک، مرغ پخته، خوراک گوشت و همبرگر پخته شده مي باشد.
فقط سوسيس خشک شده حاوي سطح بالايي از tetR است و 3 گونه ي لاکتوباسيلوس پلانتاروم، لاکتوباسيلوس ساکي و پديوکوکوس پنتوسوس به تتراسايکلين مقاوم است.(33)
لاکتوباسيل ها مقاومت ذاتي به تتراسايکلين، ونکومايسين واريترومايسن دارند گرچه مقاومت به استرپتومايسين، کليندامايسين، جنتامايسين، اگزاسيلين و لينکوزاميد ها گزارش شده است. Ashraf, R و همکارانش در سال 2011 مقاومت آنتي بيوتيکي ارگانيسم هاي پروبيوتيک و امنيت آن ها را در محصولات لبني بررسي کردند. در اين مطالعه از روش ديسک ديفيوژن استفاده شده است و مقاومت انتي


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *