پایان نامه با کلید واژه های الکلها، جانبی، اکسیداسیون

هوازی الکلها را با کاتالیزگری آهن به وسیله ترکیبی از Fe(NO3)3 و FeBr3 را گزارش کردند و الکلها را به آلدهیدها و کتونهای متناظرشان تحت جو اتمسفر و در دمای اتاق تبدیل کردند. نتیجه این اکسایش در جدول 1-1 آورده شده است. جدول 1-1 اکسایش هوازی الکلها با کمپلکس آهن ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های درجه حرارت، ساختار متن

کلی واکنش در شکل 1-18 آورده شده است. شکل 1-18 مکانیسم کلی واکنش مانیخ با فنولها همان طور که میدانیم در واکنشهای، جانشینی الکتروفیلی آروماتیکی، گروههای الکترون کشنده، باعث کاهش سرعت واکنش و گروههای الکترون دهنده، باعث افزایش سرعت میشوند ولی در واکنش جایگزینی مانیخ، شامل فنول با آمینهای ثانویهی ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه ی باکتری های بی هوازی هالوفیل احیا کننده نیترات مولد بیوسورفکتانت از نفت خام ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی)

گرایش : میکروبی

عنوان : مطالعه ی باکتری های بی هوازی هالوفیل احیا کننده نیترات مولد بیوسورفکتانت از نفت خام ایران

(بیشتر…)

دانلود پایان نامه : جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی ترکیبات آروماتیک خلیج فارس، منطقه ساحلی استان بوشهر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی (M.A)

گرایش : میکروبیولوژی 

عنوان : جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی ترکیبات آروماتیک خلیج فارس، منطقه ساحلی استان بوشهر

(بیشتر…)

پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : بررسی اثر آنتی میکروبی و آنتی ااکسیدان عصاره گالبانوم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی

با عنوان : بررسی اثر آنتی میکروبی و آنتی ااکسیدان عصاره گالبانوم

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

دانلود پایان نامه رشته زیست شناسی :بررسی ارتباط تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی یوروپاتوژن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

با عنوان : بررسی ارتباط تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی یوروپاتوژن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)