پایان نامه با واژگان کلیدی استان زنجان، دانشگاهها، سابقه خدمت

سازمان جمعیت هلال احمر استان زنجان .4 .عدم همکاری برخی از مدیران و معاونان به دلیل کمبود وقت آنان به لحاظ اینکه این پرسشنامه در محل کار آن‌ها توزیع شده است . در نتیجه امکان بی‌دقتی برخی در پاسخ دادن به سولات وجود دارد ،که پیشنهاد می گردد مدیران و ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی استان زنجان، رفتار کارکنان، سلسله مراتب

میان سوالات بعد حمایت فرهنگ سازمانی به خود اختصاص داده است و سوال در سازمان شخصی که وظیفه سنگینی بر دوش دارد تا حد زیادی روی کمک رئیسش حساب می کند. ” نیز دارای پایین ترین میانگین می باشد.جدول (4-11): آمار توصیفی بعد یکپارچگی و انسجام در مدیران و معاونانجمعیت ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی استان زنجان، اطلاعات مربوط، نرم افزار

نیز برای تهیه اطلاعات زمینه ای آورده شده است. اما پرسشنامه خلاقیت که در سال 1986 توسط رندیسپ تهیه شده است این پرسشنامه دارای 50 سوال بوده که بر اساس مقیاس پنج ارزشی است. وبر این اساس مرتب شده است.( کاملاً مخالفم، مخالفم ، بی نظرم، موافقم، کاملاً موافقم) .به ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی نرم افزار، وجود رابطه، استان زنجان

فرایند خلاقیت در شرکتهای نمایشی نیازمند تلاش بیشتر جهت هماهنگی به نهادهای علمی است(شجاعی،1384).5- ای سی مارتینز62، اف تربلانچ در تحقیق با عنوان “ایجاد فرهنگ سازمانی که خلاقیت و نوآوری را برانگیزد” با استفاده از مدل، تعیین کننده‌های فرهنگ سازمانی را که بر خلاقیت و نوآوری تاثیر می‌گذارد ارائه می‌دهد. ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی دانشگاه تهران، عوامل موثر، سابقه خدمت

در سال 1384 تحت عنوان بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت اعضایی هیات علمی گروهها و دانشکده‌های تربیت بدنی در دانشگاه‌های کشور انجام شد نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که همبستگی بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت برابر با 63/0 بود که در سطح (p ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی انتقال اطلاعات، ارائه خدمات، عوامل موثر

(اکوسیستم)است.همانگونه که در اکوسیستم زیستشناسی، موجودات زنده با یکدیگر و با اکوسیستم‌شان مرتبطند، در اکو سیستم خلاق نیز همه اعضاء و همه جنبه‌های محیطی در حال تعامل می‌باشند.2-22 ویژگی سازمان‌های خلاق1.تحمل ریسک:کارکنان باید تشویق شوند که بدون ترس از پیامدهای آن شکست را تجربه کنند و اشتباهات به عنوان فرصتهای ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی پاره فرهنگ، پژوهشگران

گفتار،کردار، هنجارها، معیارهای افزایش حقوق، ارتقاء مقام، میزان آزادی عمل و نوع پوشش لباس، اثرات بسیار زیادی در فرهنگ سازمان دارد .ج) جامعه پذیری : سازمانها پس از استخدام، سعی میکنند افراد با فرهنگ سازمانی خو بگیرند و آن را رعایت کنند و اگر این کار انجام نگیرد، پس از ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی فرهنگ علم، رفتار کارکنان، آداب و رسوم

این ارزش‌ها معتقد باشند، فرهنگ آن سازمان قوی‌تر است و تاثیر بیشتری روی رفتار افراد دارد. فرهنگ قوی نشان دهنده توافق در میان اعضای سازمان در اهمیت باورها و ارزش‌های فرهنگ است. اگر رضایت و اجماع گسترده در میان افراد در مورد اهمیت آن وجود داشته باشد آن فرهنگ قوی ادامه مطلب…